Älykkäiden seksiPäivitetty 8.2.2019

Vain sakraalista seksiä arkisen ja maallisen yläpuolelle!

Meillä on nykyään tarpeeksi teknisiä ja aineellisia resursseja tyydyttääksemme ihmisen eläimelliset tarpeet.

Tuskin Luoja kaikessa viisaudessaan on ajatellut intelligentin ihmisen viikko viikon jälkeen, vuodesta toiseen, kokevan valtavaa painetta - vain laskeakseen sen alapäästään ulos?

Olemme uskoneet pornografian olevan eroksen ilmaisua. Mutta loppujen lopuksi pornografia on olemassa hiljentääkseen eroksen. Se on syntynyt siitä mielen osasta, joka luulee pystyvänsä kulttuurin avulla syrjäyttämään luonnon. (Susan Griffin)

Seksuaalisuus on ihmisessä niin voimakas pakottava tarve, että kulloistenkin vallanpitäjien on ollut helppo manipuloida sitä kautta vuosisatojen. Vaikka tämä aika vaatii Kioton sopimuksia, vaatii se myös sukupuolisen vietin kehittämistä eksistentiaaliseksi energiaksi, energiaksi, jonka avulla jokainen voi matkustaa maailman kaikkeuteen ja kokea ylentävää ykseyttä. 

Miten suuri pelko vielä tässä vaiheessa yhteiskunnalla on ihmisen seksuaalisuutta kohtaan? 
Se täytyy kaventaa kaupallisuuden ja pinnallisuuden lähteeksi.

Vaikka sukupuoliyhteys on toisille hurmaavaa nautintoa,
toisille kuivakasta äheltämistä,
yhteistä kaikille on kaipuu intohimon paloon.
(Osmo Kontula, Elina Haavio-Mannila: Matkalla intohimoon 1995)

Yltäkylläinen ja intelligentti ihminen saattaa käyttää samoja avuja henkisyyden "synnyttämiseen", joita primitiivinen ihminen käytti fyysisten lasten synnyttämiseen. Olemmeko liian laiskoja pohtimaan erotiikkaa eli seksin henkistä puolta vai elämmekö sellaisessa puutteessa, että jälkiruoka ei vielä maita?Seksuaalinen intohimo vain biologiaa?

Onko seksuaalisuus vietti, voima, vahinko evoluutiossa, fyysisen kunnon kohottaja, rentoutuksen tuoja, lastentekoon tarkoitettu mekanismi? Biologisessa determinismissä puhutaan vaistosta ja biologisesta pakosta. Nykyisessä kulutuskulttuurissa nautinnosta. Länsimaissa käsitys seksuaalisuudesta on aina rakentunut biologian ja fysiologian varaan. Sama käsitys on freudilaisen psykoanalyyttisen tulkinnan taustalla. Ehkä seksuaalisuus on kaikkea näitä, mutta joka tapauksessa seksuaalisuus aiheuttaa sisäistä levottomuutta, joka panee ihmisen liikkeelle ja etsimään uutta.

Miksi ihmislajin parittelu pyritään kätkemään muiden katseilta? Miksi seksuaalisuus herättää hämmennystä ja voimakkaita häveliäisyyden tunteita? Miksi ihmiset panevat suuhunsa ruokaa iloisesti toistensa seurassa, mutta parittelu tahdotaan salata? Tämän kaikkia kansoja yhdistävän omituisuuden selittäminen on aiheena suomalaiseen Edvard Westermackin seksuaalisuuden sosiologiassa.

Vaikka seksuaalisuudessa on biologinen perusta, sitä toteutetaan sosiaalisissa yhteyksissä. Eri kulttuureissa tavat vaihtelevat, mutta joka puolella siihen liittyy joku mystinen, tavoittamaton elementti. Seksi on yksi energian purkautumisteistä. Minkä energian? 

Itämaisissa kultuureissa aikojen alussa seksuaalisuus nähtiin henkisyyden tason kohottajana. Mantak Chian taolaisen opin mukaan keho muodostuu fyysisestä, sielullisesta ja spirituaalisesta kehosta, säteilystä. Buddhalaisissa kulttuureissa seksuaalisuuteen yhdistetään sekä ruumis että henki, fyysinen ja henkinen ihminen. Ajatuksena on, että kaikki elämä muodostuu energian muuntumisesta. Aina kun energia muuttuu biologiseksi, siitä tulee seksuaalienergiaa, joka virtaa biologisen kanavan kautta. Juuri seksuaalivoiman kanssa joogit ja filosofit ovat pakertaneet vuosituhansia kirjoittamalla omista henkilökohtaisista kokemuksistaan. Tantra ja vielä enemmän kestävyyttä vaativa tao opettaa kokonaisen järjestelmän siitä, miten seksuaalivoimaa voi kierrättää kehossa ja ohjata kehon älyllisiin osiin.

Toisessa päässä on seksuaalisuus eli tiedostamaton ykseyden kokemus, 
toisessa päässä meditaatio, tietoinen ykseyden kokemus. Seksi on
ykseyden alin piste, meditaatio sen korkein huippu. Meditaation avulla energia löytää uuden purkautumistien, se suunnataan sisälle päin. Seksi jalostuu uusiin muotoihin ja se voi kasvaa meditaatioksi. (Osho)

Seksi on energian käytön alin muoto, koska se on elämän perusta, ei elämän huippu. Jos seksistä tulee ihmiselle kaikki kaikessa, on kuin hän rakentaisi jatkuvasti perustaa talolle, mutta ei koskaan pysyttäisi siihen taloa. Oshon mukaan seksuaalisuus on hekuman lähde, mutta myös vajavaisuuden osoitus. Kun yhä etsimme aistinautintojen puolella toista, emme elä itse, vain aistimme elävät. Leikkikalut käyvät tarpeettomiksi kun ihminen kehittyy.

"Hyönteiset, imettäväiset ja selkärankaiset parittelevat. Urosta ja naarasta vetävät puoleensa mitä erilaisimmat voimat - hyönteisiä kemialliset houkuttimet, imettäväisiä syklinen hormonikierto. Kuitenkin ihmisen toimintoja määräävät aivot, eivät hormonit. Ihmisessä on biologinen merkillisyys. Ihminen on ainut joka voi aivojensa välityksellä voittaa vietteihin perustuvan mekanismin, joka on muodostunut paljon ennen aivojen kehittymistä." (Robert de Ropp: Sexualiteten en naturkraft? 1969)


Seksuaalienergia hiljaisen vallankumouksen edistäjänä

Hanne Petersen määrittelee erotiikan keinona tai voimana, joka mahdollistaa erilaisen yhteiskunnan. Eroksen voima auttaa vastustamaan eroosiota sekä ihmissuhteissa että ihmisten ja ei-inhimillisen luonnon erottamisessa. Erotiikan innoittama merkityksen muoto hoitaa eroosiota ihmisessä ja ei-inhimillisessä luonnossa. Petersenin mukaan kulutustason lasku voitaisiin kokea elämänlaadun parantumisena, jos se lisäisi kollektiivisia emotionaalisia kokemuksia. Ystävyyden merkitys henkiinjäämiselle on tärkeä, mutta jotta muutos olisi mahdollinen tarvitaan eroksen voimaa. Tutkijoiden pitää työskennellä enemmän oikeuteen ja valtaan, rakkauteen ja erotiikkaan liittyvien käsitteiden kanssa kuin vapauden ja tasa-arvo käsitteiden kanssa. Monet pitävät sukupuolten välistä, sukupolvien välistä ja maantieteellisten alueiden välistä työnjakoa hyväksyttävämpänä, jos se perustellaan suhteessa ympäristöarvoihin ja toisaalta ihmisten välisten suhteiden parantumisella. Vapautuksesta puhuva moderni kulttuuri on hiljentänyt luonnon äänen. Mekanistinen maailmankuva alistaa luonnon. (Yhdeksäs naisjuristien kokous Hanasaaressa 12.7.1995)


Miksi seksuaalista energiaa ei tutkita?

Maailmalla tietomäärä lisääntyy huimaa vauhtia. Tiedämme ja ymmärrämme melun vaikutuksesta ja muurahaisen elämästä yhä enemmän. Vaan yksi on joukosta poissa. Seksuaalisuuden tutkimuksessa kierretään ympyrää: ehkäisystä ja veneerisistä sairauksista opitaan lisää, mutta varsinaisesta himoa ylläpitävästä vietistä saatika orgastisesta ekstaasista ei yhtään mitään. ”Käyttäkää kondomeja, välttäkää irtosuhteita, ottakaa katumuspilleri” - ohjeistaa valtiovalta sosiaaliministeriön suulla. Kundaliinivoimaa tutkinut Gopi Kristhna ihmettele: "Ihminen osaa lentää kuuhun, piirun tarkasti laskea kulkureittejä, mutta miksi ei tiedetä mitään siitä voimasta, jonka tunnen nousevan kiemurrellen kuin kääre selkärankaani pitkin sydämeen ja aivoihin? Kuitenkin se voima on taivaallisen rauhan ja ymmärtävän viisauden lähde."

Voiko seksuaalisuudessa piillä joku muukin tarkoitus kuin uuden sukupolven synnyttäminen, paineen laskeminen ja parisuhteen vahvistaminen? Kun on tehty riittävästi fyysisiä lapsia, niin kuin nyt maapallolla näyttää olevan tilanne, voisiko tiedostava ihminen käyttää tätä suunnatonta energiaa johonkin mahtavaan? Haluaisimmeko oppia muustakin kuin tautien, raskauksien ja yhä uusien pettymysten välttämisestä?

Tantran suosio perustuu hiljaisuuden, puhtauden ja transsendentaalisen kokemuksen kaipuuseen. Luovan voiman matalat värähtelyt tuntee terve ihminen kehossaan seksuaalisena paineena, korkeammat värähtelyt vetona kohti ykseyttä. Seksuaalienergia on alkuperäisintä energiaa. Ihmiselämä alkaa kun munasolu ja siemensolu yhtyvät. Jos ei ole tarkoitus, että muodostuu sikiö, voi energiaa johdattaa korkeampiin energiakeskuksiin.

Jokaisella mielentilalla ja ajatuksella on säteily. Jotkut ihmiset havaitsevat näitä säteilyjä yhtä selvästi kuin muut näkevät valonsäteen silmillään. Mitä korkeampia ovat taajuudet ja mitä lyhyempiä aallot, joita ihminen säteilee, sitä enemmän ne lähentyvät niitä taajuuksia, joita ei voi tieteellisesti mitata, mutta jotka kuitenkin välittömästi koetaan ja joita nimitetään yksinkertaisesti esimerkiksi rakkaudeksi.

Kun äärettömästä avaruudesta virtaa lämpöä, se synnyttää ensin korkeinta värähtelyä vaativaa henkistä energiaa. Vähitellen värähtelyt hidastuvat, aallot pitenevät ja ne tulevat yhä tiiviimmiksi ja aineellisemmiksi kunnes tullaan matalimmalle tasolle, niin sanottuun kuolleeseen aineeseen. Sekään ei ole kuollutta. Kaikissa järjestelmissä kiertää luova voima, elämä. Tietoisuuden taajuudet ovat korkeampia kuin esimerkiksi lyhytaaltojen, röntgen- ja radiumsäteiden taajuudet.

Rakastuneessa hurmiossa ihminen ylittää yksilöllisyyden ja erillisyyden rajat. Seksuaalisen intohimon kokemus itsessään on mystinen kokemus, jossa ihminen "pakenee kielen ja tietoisuuden vankilasta". Tietoisuus ei erotisoidu, vaan seksuaalisuus älyllistyy. Seksuaalinen herääminen toimii myös tietoisuuden heräämisenä, kääntymisenä vallankumoukselliseksi. Wilhelm Reich osoittaa, miten yhteiskunnallinen ja poliittinen taantumuksellisuus on yhteydessä seksuaalisuuden tukahduttamiseen. (Esa Mäkinen 16.2.2011)

”Rakastuminen on vallankumous itsessään, se uhkaa modernin elämän vakiintunutta järjestystä. Työpäivän pitkästyttävät tuotantorituaalit eivät rakastuneelle merkitse mitään. Apaattisuuteen ja turvattomuuden tunteeseen johtavat markkinointistrategiat eivät enää tehoa eikä passiiviseen kulutukseen ja katsojan uupumukseen suunniteltu viihde enää kiinnosta."

Rakastuminen uhkaa poliittista järjestelmää. Miten vakuuttaa rakastuneelle, että on tärkeää taistella ja kuolla sellaisen abstraktion puolesta kuin vaikkapa valtio, kansainvälinen kilpailukyky? Voi olla vaikea vakuuttaa rakastunut edes maksamaan veroja.

"Porvaristo pelkää intohimoista rakkautta, sillä se uhkaa vakautta ja teeskentelyä. Se paljastaa salaisuudet, joita perheelliset eivät voi sietää. Se tuo näkyville kaikki tunteet paljaina. Seksuaaliset ja tunteelliset reaktiot eivät valehtele. Ihminen ei voi olla samaan aikaan hirveän rakastunut ja hirveän vastuullinen. Keskivertoporvari ei tunne ylivoimaista, hehkuvaa himoa. Hän yrittää epätoivoisesti täyttää perheensä, opettajiensa, pomonsa, valtionsa ja kulttuurinsa asettamia tavoitteita. Porvari ei voi koskaan miettiä, mitä hän itse haluaa." (CrimethInc, kääntänyt Suvi Auvinen, Voima 2/2010)


The reality of wholeness is composed of two interrelated aspects. The Chinese called it the harmony of yin and yang. The Indians called it the balance of Shiva and Shakti. Positive and negative, dark and light, silence and speech, emptiness and fullness, spirit and matter, unmanifest and manifest are part of one single whole.


Pidättyväisyys tärkeä henkiselle kehitykselle

Eduard Spranger varoittaa, etteivät antiikin maailmaa tuhonneet taloudelliset ja valtiolliset syyt, vaan seksuaalisella alueella rehottava sairaus. I.D.Unwin (Sex and Culture, 1934) päätteli tutkittuaan 80 eri kulttuuria, että seksuaaliset rajoitukset kehittävät henkistä ja sosiaalista vahvuutta, josta kulttuurin kehitys on riippuvainen. Seksuaalinen pidättyväisyys kehittää henkistä energiaa. Unwin katsoo, että kehitys on ”mystinen kosminen prosessi”, joka voidaan jakaa kolmeen tasoon: universaaliin, biologiseen ja kulttuuriseen tai ”ihmisen kielen vajavaisia ilmaisuja” käyttäen kehitys koskee materiaa, elämää ja henkeä. Unwin on sublimaatioteorian uranuurtaja.

Matti Sarmelan tutkimukset (Johdatus yhteiseen kulttuuriantropologiaan, 1972) tukevat Unwinin päätelmää: Jokainen kansa, joka vähintään kolmen sukupolven ajan on harjoittanut täydellistä mielihalujen täyttämistä (lukuun ottamatta insestiä, eksogamiaa ja muita vastaavia pariutumissuhteita) on zoistisella kulttuuritasolla. Yhteiskunta on sosiaalisen energiansa ja potentiaalisuutensa suhteen kuolleessa pisteessä. Se on joutunut sosiaalisen energian nollapisteeseen.

Samaa aavisteli Freud sublimaatioteoriallaan. Max Weberin mukaan juuri puritaaniset uskonnolliset reformiliikkeet ovat luoneet kasvupohjan kapitalismin synnylle muihin uskonnollisiin ryhmiin verrattuna ja sitä tietä tekniselle kehitykselle ja valkoisen rodun ylivoimalle muihin rotuihin nähden.

Mutta pidättyväisyys yksistään ei vastaa älykkään ihmisen tarpeita.Seksi muuntuu erotiikaksi – kauneuden etsimiseksi

Kreikkalaisessa mytologiassa eros tarkoittaa luovaa alkuvoimaa. Vanhan tarun mukaan eros ohjaa kauniin kehon toisen kauniin kehon luo ja sen jälkeen eros ohjaa kehon ja sitä kantavan ihmisen myös muun kauniin ja vähitellen viisauden etsimiseen.

Seksuaaliguruna tunnettu Osho opettaa, että on mentävä syvälle seksuaalisuudessa, että voi kasvaa sen yli. Jos tukahduttaa seksuaalisuutensa, jatkaa se vaikutustaan alitajunnassa, tiedostamattomassa. Päämääränä on sekseaalisuuden radikaali muuntaminen sen kokemisesta saatavan ymmärryksen avulla:

Olkaa hereillä, olkaa tietoisia mitä tapahtuu! Kun menette syvään rakkaudessa, täysin tietoisina ja avoimina, huomaatte, että teitä ei vedä puoleensa rakkaus vaan se tosiasia, että järki ja mieli suljetaan pois räjähdysmäisen orgasmin ajaksi, rakkauden riemuvoiton ajaksi. Todellisuudessa se ei olekaan seksi, joka tuo teille tämän ihanan kokemuksen. Seksi auttaa teitä saavuttamaan sen luonnollisilla menetelmillä… mutta vain hetkeksi. Kehittyessänne voitte saavuttaa tämän mielentilan meditaation avulla. Silloin asia on paljon yksinkertaisempi ettekä myöskään menetä energiaa. Päin vastoin, teistä tulee vitaalisempia. Ja kolmanneksi, kun voitte saavuttaa tämän tilan meditaation avulla, voitte jäädä siihen olotilaan niin kauaksi aikaa kuin haluatte. Buddha elää päivin ja öin, 24 tuntia, orgasmin olotilassa. Miettikääpä: ne vähät hetket, jotka te koette eivät ole mitään verrattuina Buddhan kokemuksiin. Teille selviää, miksi olitte niin kiinnostuneita seksistä ja sinä päivänä menetätte kaiken kiinnostuksen seksiin.

Intian seksuaalisia akteja kuvaava temppeliseutu Khajuraho pyrkii mittaamaan vierailijoiden henkien kehityksen tason: kun pystyy kulkemaan kiihtymättä temppelien sisälle, on alkanut sisäistää seksin ja erotiikan eron.

Margo Anandin mukaan keskiverto orgasmi kestää kymmenen sekuntia ja keskiverto frekvenssi on kerran kaksi viikossa. Se on 20 sekuntia viikossa, 1,5 minuuttia kuukaudessa, 18 minuuttia vuodessa. Kuinka monta tuntia elämän aikana vietämme ajattelemalla seksiä? Vastaako älykkään ihmisen ajankäyttöä tuo 1,5 minuutin hekuma kuukaudessa?

Oksitosiini on hormoni, jota tulvii kehoon halauksen, rakastelun ja muun keskinäisen hellyyden hetkellä. Se saa ihmisen ajattelemaan vähemmän itseään ja enemmän ihmisiä ympärillään. "Normaaleissa koehenkilöistä 49 prosenttia laittoi yli puolet rahoistaan yhteiseen hyvään. Mutta oksiosiinia nuuhkineista koehenkilöistä 83 prosenttia päätyi tähän epäitsekkääseen ratkaisuun. Oksitosiini on yksi lenkki siinä ketjussa, joka osoittaa, että ihmiseen on sisäänrakennettu halu tehdä hyvää." (Frank Martela kslm 28.2.2016)

 Saska Saarikosken kirjoittaa Erica Jongia haastatteltuaan: "Hän kertoo ihmetelleensä mihin eroottinen ilo on nykykulttuurista kadonnut. Jong muistelee George Orwellin kirjassaan 1984 kuvaamaa nuorison seksin vastaista järjestöä. ”Nyt olemme kai sitten siinä pisteessä: seksin lopussa.” Ilo syntyy Jongin mukaan hyväksytyksi tulemisen tunteesta ja kuihtuu torjutuksi tulemisen pelosta. Jos kysyt minne ilo ja huumori ovat kadonneet, niin sinne ne ovat kadonneet. Kulttuurista on tullut niin jakautunutta. Meidän olisi jotenkin saatava takaisin veljeyden ja sisaruuden ajatus – niin vaikeaa kuin se onkin.” (hs 20.2.2016)


Shivan ja Shatin syvällisempi ymmärtäminen auttaa monia löytämään
identiteettinsä miehinä ja naisina ja siten helpottaa oman paikan löytämistä elämässä. Pohjoismaissa naisellisuudella on vaikeat ajat. Jos nainen vaikuttaa erittäin naiselliselta,
hänet usein leimataan typeräksi tai halvaksi. Etenkin toiset naiset syyllistyvät tällaiseen ajatteluun. Myös miehillä on usein vaikeuksia löytää tasapainoinen tapa olla maskuliinisia.
Tantrassa miehen ja naisen välistä polariteettia vahvistetaan ja käytetään hyväksi. Mitä voimakkaampi  polariteetti on, sitä voimakkaampi on energia parin välillä – aivan kuten magnetismissa tai sähkössä.
(Bogdan Mahalayananda)
Tavoitteena universaali ykseys

Valosta olet sinä tullut – valoon olet palaava - mikä maasta on se maahan jää.

Kristinuskon mukaan Jumala on ihmisen ulkopuolella. Itämaisessa ajattelussa Jumala asuu ihmisessä itsessään. Siksi jokaisella on rajaton mahdollisuus kehittyä ja suunta on selvä - aineesta henkeen. Deepak Chopra sanoo, että jokainen ihminen on osa sitä intelligenssiä joka hallitsee maailmaa ja koko kosmosta. Kehomme on osa universaalista kehoa, mieli osa universaalia mieltä. Henki ilmenee luonnossa, luonto ja henki ovat yhtä.

Seksuaalienergia on hyväksyttävä ja sitä on kunnioitettava raaka-aineena - ”raakaöljynä” – josta hurmion 
korkeaoktaaninen polttoaine valmistetaan.
Kundaliini tarkoittaa selkäytimessä lepäävän "käärmeen" voimaa. Vanhat korkeakulttuurit, erityisesti Intiassa, ovat hyödyntäneet tätä voimaa ja voiman käyttöön on kehitetty tekniikoita. Luovat ihmiset kokevat voiman nousemisen. Se nousee joko mielikuvituksessa tai tuntemuksena intensiivisestä seksuaalisesta elämänenergiasta (Wilhelm Reichin orgoenergia tarkoittaa samaa voimaa).

Kundalini perustuu dialektiseen polariteettiin –
se nousee seksuaalisuudesta logokseen, sanaan, henkeen.
Se nousee keskushermoston solmukohtien eli chakrojen avulla aivoihin
.
Älykäs ihminen etsii ykseyttä, aivo-orgasmia


Nykyaikana ihminen on siinä kehitysvaiheessa, että hän pystyy käsittelemään seksuaalienergiaansa tietoisesti. Ihmiskunta alkaa myös lähestyä sitä materiaalisen kehityksen tasoa, jolloin toinen ihminen voidaan nähdä ihmisenä, ei synnyttäjänä tai siittäjänä, elannon hankkijana tai yhteiskunnallisen aseman täsmentäjänä. 
 Eivätkä ne asiat joiden puolesta miehet ovat viimeiset vuosisadat taistelleet takaa heille enää olemassaolon vakautta. Ympäristöongelmat kun eivät kunnioita yksityisomaisuuden lakeja eivätkä valtiollisia rajoja.

Alemmilla eläimillä parittelu liittyy tiiviisti kiima-aikoihin. Ihmisen riippumattomuus vaistojen ja hormonien säätelymekanismeista johtuu ihmislajin aivokuoren kehittymisestä. Naisen kyky saada orgasmi kuuluu ihmislajin myöhäiseen biologiseen evoluutioon. Tuskin isoäitini vielä koki orgasmia. Sanaa munasarja käytettiin ensimmäisen kerran vasta 1800-luvun taitteessa. Siihen saakka naista pidettiin vain heikentynwwnä miehenä. Vaginan ymmärrettiin olevan sisäinen penis, kohtu kivespussi ja munasarja puolestaan kivekset. Ennen vuotta 1668 ei edes latinassa tai kreikassa ollut vaginaa tarkoittavaa teknistä sanaa!

Multiorgastisista miehistä eivät rakkausromaanitkaan hehkuta.

Elisabeth Haigh kertoo, että itseään tiedostamattomalla ihmisellä seksuaalivoima vaikuttaa eläimellisen fyysisenä kiihkona - hermojännityksenä. Korkeammat keskukset ovat vasta latentissa vaiheessa. Tyydyttämätön seksuaalivoima panee ihmisen liikkeelle. Seksuaalivoiman valtaama eläin etsii partnerin ja purkautuu. Ihminen joutuu etsimään ja odottamaan. Mitä kehittyneempi ihminen sitä tarkemmin hän valitsee. Jotta voitaisiin puhua hyvästä kuuluvuudesta, radio on viritettävä tarkasti oikealle taajuudelle. Samaan tapaan ihmisenkin on kyettävä virittäytymään oikealle taajuudelle, suodatettava ja vahvistettava aistimuksiaan.

Älykäs ihminen pyrkii ylittämään minäkeskeisyyden. Mystinen, transsendentaalinen kokemus kiinnostaa. Petra Kelly pitää korkeimpana ekstaasin muotona tantrajoogan avulla saavutettua yhteensulautumista, "aivo-orgasmia". Näin voidaan hetkeksi vapautua dualistisesta käsityksestä hengestä ja ruumiista, miehestä ja naisesta. Tantrajoogassa miehen ja naisen yhteensulautuminen vastaa universumia, jumalallista luomisleikkiä. Kellyn  mielestä yhdyntä antaa tunteen sisäisestä turvallisuudesta: En ole enää osanen maailmasta vaan maailmoiden ruumiillistuma.

Pietarilainen lääkäri Sergei Kubrianov kertoo, että yhdynnän aikana seksuaalinen värinä tuottaa energiaa, joka muuttaa ihmisen päivätodellisuuden tietoisuuden uudelle tajunnan tasolle. Aivo-orgasmissa, täydellisen orgasmin hurmiossa, ihminen kokee vilauksen rajattomuudesta. Se on kirkas ajaton ja paikaton tila, josta kaikki on saanut alkunsa ja jonne kaikki palaa.

Joskus sanaa aivo-orgasmi käytetään myös toisenlaisessa merkityksessä, jolla ei ole mitään tekemistä henkisen kasvun ja lisääntyvän ymmärryksen kanssa. ASMR, eli Autonomous sensory meridian response on ilmiö, jossa ihminen saa hyvänolon väristyksiä tietynlaisia ääniä kuullessaan. Ilmiötä kutsutaan epävirallisesti aivo-orgasmiksi. Kihelmöinti lähtee päästä ja kulkee selkärankaa pitkin lihaksiin. Vaikutus on rentouttava. Tyypillisiä ASMR-laukaisijoita ovat kuiskailu ja hidas, pehmeä puhe, syömis- ja suuteluäänet sekä tilanteet joissa toinen ihminen tulee rauhallisesti lähelle esimerkiksi kampaaman hiuksia.

Normaalissa orgasmissa elämän voima virtaa ulos. Jos oppii ohjaamaan orgastisen energian sisäänpäin ja ylöspäin, pääsee energiakehon korkeimpiin keskuksiin. Myös orgastinen kokemus on tällöin ekstaattinen. Sitä kutsutaan totaaliseksi keho-orgasmiksi tai elinten ja rauhasten orgasmiksi. Se on kokemus jota tavallinen yhdyntä ei tunne. Alempien keskusten orgasmi, genitaalien orgasmi, tuntuu vain sukupuolielimissä, lihakset ovat jännittyneet ja nesteet rauhasista virtaavat ulospäin.

Kun jonkun voiman värähtelytaajuus kasvaa, ei tämä voima ole enää sama kuin sitä ennen. Purkamaton jännitys kohoaa ja ihminen latautuu yhä korkeammilla taajuuksilla. Jännityksen varastoituminen ei vaikuta enää vain sukuelimiin. Vähän kerrassaan hän saavuttaa sen tason, jolloin hän kiihottuessaan ei enää koe pelkästään animaalista purkautumistarvetta vaan inhimillistä yhteenkuuluvuutta. Seksuaalinen eli luova energia on ainut energia, jota voidaan moninkertaistaa. Tämä tapahtuu säilyttämällä, kierrättämällä tai muuttamalla se takaisin pääenergiaksi. Profeetoilta on seksuaalisuuden fyysinen halu pudonnut pois kuin kypsä hedelmä puusta.

Manta Chian taolaisen opin mukaan spirituaalisella tasolla ihminen oppii kierrättämään chi energiaa eli elämän energiaa kehossaan. Mitä terveempi keho, sitä enemmän se kehittää chi energiaa ja pystyy muuttamaan sitä spirituaaliseksi energiaksi.

"Seksuaalisuuden todellinen nautinto ei ole sen enempää mentaalisissa stimulaatioissa kuin tunneperäisessä kiihotuksessakaan, vaan kokemuksen lisääntyneessä selkeydessä. Todelliset tunteet kuten ilo, ihmetys ja toivo eivät ole häiritseviä ja kiihottavia, koska ne ulottuvat syvemmälle kuin egoistinen minä. Nämä todelliset tunteet ovat spontaaneja, ne ovat lahjoja joita voi vastaanottaa ainoastaan kun unohtaa tai kadottaa itsensä." (John G.Bennett 1975)

" Lontoon orgasmikoulu lupaa rajatonta nautintoa ja minuutteja kestävää orgasmikokemusta. Pahasti kuitenkin pettyy pornoluolasta saapuva turisti, sillä orgasmikouluksi kutsutussa paikassa ei ole kyse seksistä vaan seksuaalienergian kehittämisestä. Tähän Kaukoidästä levinneeseen seksuaalikäytäntöön vaaditaan pitkä harjoittelu, keskittynyt mieli ja puhtaat elämäntavat. Puhutaan kokovartalo-orgasmista. Salaisuutena on, että orgasmin yhteydessä mies ei ejakuloi. Tyhmältä tuntuu muutaman minuutin hekuma, jos on kerran päässyt kokemaan, mitä on tuntea intohimoa ja ekstaasia yhden kokonaisen yön."

Taolainen sukupuolikäytäntö tarkoittaa intensiivistä työskentelyä, ajan käyttöä harjoituksissa, voimaa ja kontrollia, kykyä hallita oma keho ja seksuaalivoimaa, joka kiertää kehossa määrättyjen kohtien kautta. Ihminen tajuaa pystyvänsä kontrolloimaan omaa hienovaraistakin energiaansa. Vaikka hermostojärjestelmä on hyvin moninainen, pystyy hän ohjaamaan energiaa sinne missä sitä tarvitaan. Kun radat on aukaistu, alkaa ihminen kokea valaistumista.

Ihminen hengittää noin puoli litraa ilmaa sisään yhdellä hengityksellä. Keuhkot pystyvät täydessä laajuudessaan vetämään 3,5 litraa ilmaa. Aivo-orgasmiin riittää jo kun hengittää 20 minuuttia syvään ja rytmisesti. Hengitys ei ole vain hapen ja hiilidioksidin vaihdantaa. Hengityksen on kuljettava nenän kautta pallean säätelemänä, sen on oltava syvää ja rauhallista. Liikkeiden harmonian tulee seurata toisiaan niin, ettei edellisen loppua erota jälkimmäisen alusta. Henkisesti se kasvattaa kärsivällisyyttä, fyysisesti notkeuttaa ja vahvistaa kaikkia niveliä.

Taolaisten fysiologien mukaan siemensyöksy ja miehinen orgasmi eivät ole sama asia. Päinvastoin. Pakotettu siemensyöksy on epäterveellinen kummallekin osapuolelle. Pakotetulla laukeamisella tarkoitetaan, että yhdynnän päämäärä on siemensyöksy. Silloin yhdyntä jää mekaaniseksi eikä kasva. Mies masturboi naiseen. Kumpikin jää tyytymättömäksi, miellyttävä kanssakäyminen keskeytyy. Vaurioiden korjaaminen vaatii asennemuutosta ja kovaa harjoitusta, laukeamisen hallintaa. Siinä missä naisella on G-pisteensä, miehellä on o-piste, prostata, kastanjan kokoinen pallo piilossa jalkojen välissä. Se yhdistää useita hermosäikeitä, jotka johtavat suoraan aivojen hypotalamukseen.

Naisen orgasmin lähestyessä aivojen alue, joka säätelee stressiä ja ahdistusta kytkeytyy pois päältä.
- Nainen menee orgasmin alla transsin kaltaiseen tilaan, kuvailee Kerner. Hänen mukaansa nautinto kuitenkin vaikeutuu, jos aivojen ei anneta kytkeytyä vapaalle. Kernerin mukaan siihen tarvitaan aikaa ja rentoutumista. Laukeaminen on vaikeaa, jos on kiire ja murehtii vaikkapa ulkomuotoaan. Orgasmin saamiseksi pitää siis olla rento, ja läsnä tilanteessa. Kerner neuvoo keskittymään tuntemuksiin, hajuihin ja makuihin. Aistien avulla on helpompi olla läsnä ja nauttia.


Wilhelm Reich havainnoi laboratorio-oloissa Orgone energian 1920 luvulla. Se on bioenerginen lataus, joka etenee aaltomaisesti intensiivisen emotionaalisen kiihotuksen aikana. Herkkien millivolttisten mittarianturoiden avulla hän mittasi energian liikkeitä, orgasmin
sykkivän funktion, ORGONEn, joka tunnetaan myös nimellä prana, elämänvoima, ki, chi, mana, yleinen energia. Orgonen säilömä energia on spirituaalista, joka ravitsee sielua. Orgone on universaali voima ja sitä voidaan mitata termisesti, eleckroskoopisesti. (David Boadella: Wilhelm Reich. Leben und Werk des Mannes, der in der Sexualität das Problem der modernen Gesellschaft erkannte und der Psychologie neue Wege wies. Scherz, Bern / München 1981)

Erkki Tuomioja (Kukkaisvallasta Kekkosvaltaan, Tammi 1993): ”Sain itsekin jonkinlaisen reichilaisen herätyksen. Kävin Lontoossa käydessäni jopa reichilaisella ”vegetoterapeutilla”, jonka käsittelyä voisi luonnehtia lähinnä seksuaalisten jännitystilojen purkamiseen tähdänneeksi rentoutusterapiaksi. Koin sen hyödyllisenä, mutta orgonienergian suhteen säilytin skeptisyyteni. Kaltaiselleni seksuaalisesti estyneelle poroporvarisnuorelle olivat Neillin ja Reichin salonkikelpoisemmatkin ajatukset jo tarpeeksi uusia ja silmiä aukaisevia.

Löytäjänsä Wilhelm Reichin mukaan ydinvoima vapauttaa ympäristöön DOR:ia (Deadly Orgone Energy) eli elämää tuhoavaa orgonienergiaa. Jos tämä on totta kuten nyt näyttää, asettaa se ydinvoiman riskit taas uuteen valoon. Onhan tuo tiedetty jo kauan, Einstein jätti tarkoituksella alkuperäiset tulokset huomioimatta koska ne viittasivat "eetterin" olemassaoloon, joka olisi asettanut suhteellisuusteorian kyseenalaiseksi.

Phillip Callahan havaitsi paramagneettisten aineiden kantavan mukanaan elämää antavaa voimaa. Callahanin (1995) mukaan paramagneettiset aineet varastoivat hyödyllistä pehmeää energiaa (subtle energy), joka edistää kasvien kasvua ja ihmisten terveyttä. Verrattuna von Reichenbachin, Reichin ja muiden töihin, se näyttää olevan samaa energiaa kuin orgonienergia. Ilman happiatomit varautuvat tällä energialla absorboidessaan auringonvaloa. Paramagneettisilla aineilla, kuten hapella ja rautaruosteella (Fe203) on taipumuksena kerätä ja keskittää tätä energiaa. Callahanin mukaan rautaoksidin lisääminen maaperään kasvattaa sen hedelmällisyyttä ja stimuloi kasvien kasvua. Hän on osoittanut monin tavoin kasvien kasvavan paremmin paramagneettisten mineraalien, kuten magnetiitin (Fe304) läheisyydessä. Myös paramagneettisilla kivillä on parantavia vaikutuksia. Callahanin (2001) mukaan muinaisilla pyhillä paikoilla ja temppeleissä hyödynnettiin pehmeän energian kahta polariteettia. Auringonvalossa olevat suuret paramagneettiset kivet keräävät yang energiaa ja puiden varjostamat puistot ja vesi keräävät yin energiaa. Puu ja vesi ovat diamagneettisia (yin). Yang alueet lataavat kehoa energeettisesti ja yin alueet ovat rauhallisia ja tarjoavat mahdollisuuden palautumiseen ja mietiskelyyn.

Miksi ihmisen penis on sellainen kuin on? Se ei ole samanlainen kuin muut ruumiinosat, sillä siinä ei ole luuta eikä se ole osa ihmisen luurankoa. Dawkins uskoo, että näin varmistetaan naisen ja miehen hyvä fysiikka ja kyky siittää. Mainituista ominaisuuksista johtuen ainoa tapa saada ”luuton” seisomaan on terve verenpaine, ja erektion voi tavallaan nähdä todistuksena siitä, että sen kantaja on terve.
Naisilla on keskenmenoja joita he eivät edes huomaa. Kohdun solut eivät hyväksy kaikkia hedelmöityneitä munasoluja. Luonto pistää hanttiin. Kohdun limakalvon solut tekevät laaduntarkistuksen alkiolle ennen kuin sallivat istukan muodostumisen.


Miehen orgasmi ilman ejakulaatiota vaatii harjoitusta, mutta se on mahdollinen. Näin miehet ovat kykeneväisiä saamaan useampia orgasmeja.

HARJOITA LIHAKSIASI
Kegel-harjoitukset eivät ole ainoastaan naisille. Peniksen lihasten harjoittaminen vahvistaa niitä ja auttaa hallitsemaan orgasmia. Siemensyöksyä ja virtsantuloa säätelevien PC-lihaksien säännöllinen supisteleminen johtaa ajan mittaan siihen, että mies voi estää siemensyöksyn.
HARJOITTELE HENGITYSTÄ
Hengityksellä on yllättävän suuri rooli orgasmissa. Kun orgasmi tuntuu olevan lähellä, mies voi viivästyttää sitä hengittämällä syvään.
PIDENNÄ ITSETYYDYTYKSEN KESTOA
Orgasmin hallintaa voi ja kannattaa harjoitella myös itsetyydytyksen kautta. Masturbaatiossa olisi syytä tähdätä samoihin tavoitteisiin, kuin seksissä partnerin kanssa. Jos itsetyydytys on ohi minuutissa, on sängyssä turha odottaa tunnin mittaista mestarisuoritusta. Masturbaatiosession kestoa voi koittaa pidentää esimerkiksi skippaamalla pornon. Tähtää 20-30 minuuttiin.
OTA AJOITUS HALTUUN
Tempun avain on erottaa orgasmin ja ejakulaation hetki toisistaan. Käytä PC-lihaksia estämään ejakulaatio juuri silloin, kun orgasmi on alkamaisillaan. Masturboidessa, kun tunnet olevasi lähellä orgasmia, lopeta ja jännitä PC-lihaksia voimakkaasti noin 10 sekunnin ajan. Jatka sen jälkeen. Harjoittelemalla pääset lähemmäksi ja lähemmäksi kriittistä pistettä. Vaatii paljon kärsivällisyyttä, mutta harjoitusten avulla voit lopulta kokea orgasmin tunteen, vaikka estät ejakulaation. Tällöin orgasmi ei vaadi toipumisaikaa, kuten ejakulaation jälkeen. (Seiska 31.3.2018)

"Lantionpohjan lihakset kulkevat useassa kerroksessa peräaukon, virtsaputken ja sukuelinten alueella. Lihakset eivät näy ulospäin, mutta niitä käytetään esimerkiksi silloin kun katkaistaan virtsasuihku. Kun seisoo tai istuu hyvässä asennossa ja vetää peräaukkoa kevyesti sisään- ja ylöspäin, voi lihakset tuntea. Naiset voivat ajatella imaisevansa emätintä ja virtsaputkea ylöspäin, miehet taas nostavat kiveksiä ja penistä kevyesti ylöspäin. Pilates auttaa harjoittamaan näitä syviä lihaksia."
(hs 10.11.2016: Sisäisesti vahvaksi)


Nyt tiedetään, että mielihyvää on kahdenlaista. Toisessa saa energiaa, toisessa menettää energiaa. Huumeiden käyttö vie elämänvoimaa. Alhaisella chi energian tasolla oleva ihminen ei ole yhtä altis huumeille, koska huumeilla ei ole riittävästi elämän energiaa imettäväksi. Siksi nuoret ihmiset tulevat helpommin riippuvaiseksi huumeista. Myös osa viihteestä on sellaista, joka vie energiaa. Jos esim. katselemme televisiota, elimiltä vaaditaan energiaa ja elämänvoimaa vedetään pois, vaikka ihminen luulee virkistyvänsä ja vähentävänsä stressiä ja väsymystä.

Tunteet, ajatukset, keho ja henki ovat elementtejä, joita symbolisoivat vesi, ilma, maa ja tuli. Seksuaalienergian kehittäminen vaatii kaikkien neljän elementin harmoniaa ja tasapainoa. 

Ihmisyyden ensimmäinen avain on aistihimojen voittaminen (Kalevala)


Uljas uusi tietoisuus

Tulevaisuuden kuvia menestyksekkäästi maalaillut kirjailija Aldous Huxley on kirjoittanut muutakin kuin Uljas uusi maailma -fantasian. Huxley kuvaa tulevaisuuden paratiisin teoksessaan Saari, missä lapset valitsevat perheen, jossa haluavat asua:

”Nykyihmistä ei voi syyttää idiotismista, vaan jostain vapaahehtoisesta ja itse aiheutetusta – niin kuin juovuksiin hankkiutumisesta tai siitä, että taivuttelee itsensä uskomaan jotain höpinää vain siksi, että se sattuu lukemaan raamatussa. Lisäksi käsitys siitä mikä on normaalia, on mieletön. Uskokaa tai älkää, nyt normaali ihmisolento on sellainen, joka kykenee saamaan orgasmin ja sopeutuu yhteiskuntaan. Käsittämätöntä! Kukaan ei kysy, mitä ihminen orgasmeillaan oikein tekee tai millaisia hänen tunteensa, ajatuksensa ja havaintonsa ovat. Ja entä sitten se yhteiskunta, johon pitäisi sopeutua? Onko se mielipuolinen vai terve? Ja vaikka se olisikin suhteellisen terve, onko oikein, että jokainen sopeutuu siihen täydellisesti? On hyvä tehdä kehosta pystyvä moneen askareeseen. Jooga todella vie meidät sinne. Mihin sinne? Sinne missä tiedät. Tiedän mitä? Tiedät kuka todella olet - ja usko tai älä, sinä olet. Miksi emme kaikki ole valaistuneita, jos kerran kyse on vain siitä, että rakastelee jollain tietyllä tekniikalla. Mikä sen selittää? Kaukaa kuului vaimea ja etäinen ääni, mutta silti hyvin erottuvan epäinhimillinen ääni. Huomio se sanoi huomio, huomio. Juuri siinä salaisuus piilee. Huomiossa? Linnun tarkoitus on helpottaa huomion kiinnittämistä. Ja se todella tekee siitä helpompaa ja siinä on Maithunajoogan koko idea. Mikään erikoistekniikka ei muuta rakastelua joogaksi, vaan sen tekee tekniikan mahdollistama tietoisuus. Se on tietoisuutta omista aistimuksista sekä ei-aistimuksesta jokaisen aistimuksen osana. Maithuana on mietiskely." (Aldous Huxley, Saari 1963, 147)

Entinen pornotähti, seksologi ja tantraopettaja Satu Söderström: Seksi nähdään suorituksena, jonka päämäärä on orgasmi. Hetki ähellystä, ejakulaatio ja suihkuun. Mutta sängyssä pitäisi unohtaa päämäärä ja oppia olemaan läsnä. Syvemmälle tunteeseen pääsee olemalla rento ja hengittämällä mahdollisimman syvään, sukuelimiin saakka silloinkin kun huippu lähestyy.”Moni nainen luulee, että se kiva kihelmöivä orgasmi on parasta, mitä irti saa. Ei ole. Se on vasta portti todelliseen nautintoon. Siinä hetkessä on uskallettava hengittää syvään, keskittyä ja sukeltaa nautintoa syvemmälle.  (hs 20.1.2018)


Yhdysvaltalainen Barney & Friends -lastenohjelma ihastutti 1990-luvulla. Barneyta näytteli David Joyner, 52. Nyt hän toimii tantraterapeuttina Los Angelesissa.
- Energia, jota tuotin ollessani dinosauruspuvussa, lähti tantran perustasta, eli rakkaudesta. Kaikki lähtee rakkaudesta. Yhdyntä on henkistä yhteyttä. Joyner tarjoaa palvelujaan naisille ja veloittaa 350 dollaria neljän tunnin sessiosta. Nettisivuillaan Joyner kuvailee antavansa naisille korkeamman ja autuaamman tietoisuuden tilan heidän seksuaalisuudestaan. Mies kertoo, että kylvyt, hieronnat ja chakrojen tasapainotus voivat johtaa "tajunnanräjäyttäviin orgasmeihin". Yhdynnässä on energiaa, jota ei pelkällä hieronnalla saa aikaan. Edes g-pisteen hierominen ei vapauta samanlaista energiaa kuin yhdyntä. Yhdynnässä on kyse henkisestä yhteydestä, eikä fyysisestä nautinnosta. Ei ole kyse seksistä, vaan tunnepuolelle jumiin jääneen energian poistamisesta.


Esoteerinen seksuaalisuus

”Mikään ei aiheuta enää oman käsityskyvyn ylittävää nautintoa, jota kuitenkin sisimmässä kaipaamme. Etsimme käsityskyvyn ylittävää nautintoa kuka mistäkin. Seksin jano on myös tämän kaipuun ilmentymä. Sisäisesti ymmärrämme, että seksi on kaikkialla läsnäoleva, ikiaktiivinen energia. Siinä on uuden elämän luomiseen riittävä energia ja se on lisäksi vahvempi kuin mikään muu luomus ja siksi seksuaalisuuteen liittyvien voimien ymmärtäminen olisi paljon tärkeämpää kuin esim. ydinfysiikan. Salaisena viestinä on, että ensin on suhtauduttava seksuaalisuuteensa pyhästi ja uskallettava kohdata se, vasta sitten voi päästä sisälle oman pyhäkkönsä rauhaan. Jokainen ihminen on kuin Luojan Temppeli, oma seksuaalisuus on kohdattava ennen oman sisäisen voiman löytymistä. Seksuaalisuus on portti siihen. Seksuaalisuus on perusenergiamme, joka puskee meitä näennäisyydestä ja itsepetoksesta kohti totuutta. Seksin  puitteissa jokainen joutuu kohtaamaan itsensä paljaimmillaan. Kohtaamme sellaisiakin  piirteitä itsessämme, joista meille tulee huono omatunto tai joita emme haluaisi tietää. Seksin yhteydessä koemme usein turvattomuutta ja pelkoja, koska seksiä ei ole helppo pitää hallinnassa.

Esoteerinen seksuaalisuus on luonnollinen tie kohti sisäistä totuutta, jossa lähtökohtana on ymmärtää, että Rakkaus ei ole suhde, Rakkaus on tila. Esoteerisen rakkauden kokeva ihminen on rakkauden tilassa riippumatta ihmissuhteistaan, koska hänellä on yhteys oman sisäisen rakkautensa lähteeseen. Myös hänen ihmissuhteensa on raikkaampia ja vapaampia, eikä hän joudu pettymään rakkauden loppumiseen. Vaikka esoteerisen seksuaalisuuden tavoitteena on laskea rakkauden mereen, voivat ympäristön paineet olla kuin patoja ja rakennuksia, jotka yrittävät estää sen luonnollisen suunnan kohti rakkautta, kohti sisäistä totuutta. Esoteerisen seksuaalisuuden tarkoituksena on turvata energian vapaa virtaus siten, että se pääsee kulkemaan koko kehon kautta jalostaen ja yhdistäen kaikki osapuolet meissä. Lantion ja alavatsan alue on seksuaalisuuden ja elinvoiman varasto. Vatsan yläosa ja rintakehän alue varastoi ja kehittää intohimoa, rohkeutta ja kommunikointia. Keskiaivojen paikkeilla henkinen tietoisuus ja älykkyys uusiutuu. Ihminen uudestisyntyy. Esoteerinen alkemia ja seksuaalisuus on ensi kädessä energioiden muuntamista, niiden käyttämistä ja henkinen uudistuminen tapahtuu juuri energioiden muuntumisen kautta. Ystävällisin terveisin esoteerinen alkemisti Jan-Mikael”
Herkkyys katoaa kulutuksen vanavedessä

Eläimetkin yhtyvät sukupuolielintensä välityksellä, mutta erotiikka on henkinen ja intellektuaalinen prosessi. Sitä ei voi kehittää, jos ihminen on turruttanut aistinsa ja ahtanut itsensä täyteen ihmiselle vieraita aineita ja antanut manipuloida mielensä. Seksuaalisuudesta kumpuava yhtymisen ekstaasi on uhattuna monelta taholta. Sukupuolikäytäntöön vaikuttaa elinkeinorakenne, asumismuoto ja ruokailutottumukset. Seksuaalinen ekstaasi edellyttää tervettä kehoa, hyvin toimivia lihaksia, herkkiä aisteja ja mielen hallintaa. Sukupuolielimet samoin kuin rauhaset ja solut tarvitsevat puhdasta ravintoa ja ympäristöä pysyäkseen herkkinä ja vitaaleina. Toisin sanoen luonnonmukaista elämäntyyliä. Siksi seksuaalisuuden kehittämistä ei voi erottaa ympäristön suojelusta.

Teollisessa ympäristössä ihminen saa ilman, veden ja ravinnon mukana runsaasti ihmiskeholle vahingollisia aineita. Keinokuituiset vaatteet ja öljyvetoinen asuinympäristö ja  liikkuminen alentavat herkkyyden tuntemista yhtä laila kuin melu ja ja rämisevä musiikki. Tunto-, näkö- ja kuuloaisti turtuvat. Myös palkkatyön mekaanisuus ja vuorotyö säätelevät ihmisen biologista kelloa. Ektaattinen kokemus ei nouse ja laske nappia painamalla, kulutusyhteiskunnalle soveltuvana hetkenä.

Ympäristön myrkyttyminen vähentää ihmisen kykyä tuntea ja käsitellä ekstaattisia kokemuksia. Aisteihin ja tunteisiin vaikuttavat suoraan hajut, maut, kosketukset, kokemukset. Aikaisemmin luultiin, että impotenssiin vaikuttaa asennoituminen, mutta nyt tunnustetaan myös keittiö, asuintalo ja elämäntapa. Roskaa sisään, roskaa ulos. Ihminen on biokemiallinen laitos. Keho kehittää vain sen verran energiaa, että ihminen pysyy hengissä. Frigiditeetti ja impotenssi johtuvat siitä, että elimistöllä ei ole mitä kuluttaa - ei mielellä, ei keholla. Muualla tarvittavaa energiaa ei haluta kuluttaa genitaalien kautta. Päinvastoin, seksuaalisesti herkimmät kohdat yrittävät poistaa myrkkyjä, mikä on johtanut siihen, että esim. rinnat eivät ole enää herkkiä.

Miten pitää puhtaina korkeiden energioiden kulkuväylät?


A-luokan spermaa

Ihminen saa aineita pieninä pitoisuuksina, siksi yksittäisten aineiden vaikutuksista sperman laatuun on vaikea osoittaa. Ongelma on, että kukaan ei tiedä eri aineiden mahdollisia yhteisvaikutuksia. Kasvihuonetyöntekijöiden pojilla on torjunta-aineiden takia kolminkertainen riski 
saada piilokives.

Parempilaatuisen sperman omaavat miehet syövät paljon hedelmiä ja kasviksia sekä kohtuullisesti liha- ja maitotuotteita. Mitä enemmän omega-3-rasvahappoja, E- ja D-vitamiineja sekä folaattia, beetakaroteenia, seleeniä, sinkkiä ja lykopeenia sitä todennäköisemmin sperman on tervettä.

Äyriäiset, kala, siipikarja, viljat, vihannekset ja hedelmät sekä vähärasvaiset maitotuotteet paljastuvat reseptiksi korkealaatuiselle spermalle. Esimerkiksi Välimeren ruokavalio vastaa hyvin spermalle terveellistä ruokavaliota. Kokeile mustikoita, karpaloita, vadelmia tai vaikkapa mansikoita - kaikki käy!

Mikä kehittää seksuaalista potenssia?
1. Lohi. Lohi sisältää runsaasti omega-3 -rasvahappoja,  jotka auttavat vähentämään pahaa LDL-kolesterolia. Lohen punertavan lihan rasvapitoisuus on korkea.
2. Vesimeloni. Vesimeloni on hyväksi siittiöille, sillä se sisältää runsaasti kaliumia, jolla tiedetään olevan verenpainetta alentavia vaikutuksia. Lisäksi se sisältää reilusti antioksidantteja.
3. Tomaatti. Tomaateissa on antioksidanttipitoista lykopeenia kuten muissakin punaisissa kasviksissa. Lykopeeni tekee hyvää eturauhaselle, ja sitä kautta myös ehkäisee eturauhassyöpää.
4. Vähärasvainen maito ja jogurtti. Nämä maitotuotteet sisältävät runsaasti kalsiumia ja kaliumia, jotka auttavat verenpaineen alentamisessa ja parantavat veren virtaamista.
5. Marjat. Marjat sisältävät uskomattomat määrät antioksidantteja. Niitä syömällä pidät verisuonesi kunnossa.
6. Pavut. Pavut on tärkeä mineraalien lähde, ja lisäksi niiden päivittäinen syönti voi alentaa verenpainetta jopa 10 prosenttia.
7. Kaurapuuro. Puuro sisältää paljon kuituja, joiden tiedetään alentavan kolesterolia.

B-luokan spermaa

Sen sijaan miehet, jotka nauttivat paljon kofeiinia, alkoholia, ja prosessoitua lihaa, olivat vähemmän kykeneväisiä saamaan kumppaniaan raskaaksi. Punaisen lihan ja rasvaisten maitotuotteiden syöminen vaikuttaa alentavasti sperman laatuun.

Muovisista säilytysrasioista voi kuumennettaessa siirtyä ruokaan hormonitoimintaa häiritseviä aineita, kuten bisfenoli-A-kemikaalia eli BPA:ta. Miehillä joiden virtsassa on paljon BPA:ta on myös paljon heikosti liikkuvia siittiöitä. Siksi on järkevää siirtää ruoka muovirasiasta lasiselle tai keraamiselle lautaselle lämmittämistä varten.

Muoviastioiden ja muovipullojen kuumentaminen irrottaa ftalaatteja. Ftalaatit voivat siirtyä maidon rasvaan lypsykoneiden muovisista putkista ja mikroaaltouunissa kuumennetuista muovipulloista. PVC-muovissa, huuhteluaineissa ja antibakteerisissa aineissa on ftaalatteja.

Miehen siittiöiden muodostusta ja toimintaa heikentävät useat ulkoiset tekijät:
 1. Tiukkoja alushousuja käyttävien miesten kivespussien lämpötila nousee liian korkeaksi ja heikentää hedelmällisyyttä.
 2. Kannettava tietokone sylissä kuumentaa kivekset.
Miesten hedelmällisyys on parhaimmillaan talvella, koska kivekset tuottavat siittiöitä paremmin viileässä. Lisäksi aamuisin siittiöiden määrä on korkeammalla kuin muuhun aikaan päivästä.  Pyöräily nostaa haarovälin lämpötilaa, mikä hidastaa siittiöiden syntymistä. Lisäksi esimerkiksi auton penkinlämmitin, sauna ja jopa toimistotyö aiheuttaa lämpenemistä.
 3. Lihavuus heikentää hedelmällisyyttä. Liikalihavuus vaikuttaa testosteronitasoihin ja tuo lämpöä haarojen väliin
 4. Steroideja miesten on syytä välttää. Ne aiheuttavat siittiönmuodostuksen heikkenemisen ja johtavat jopa täydelliseen siittiökatoon.
5.  Lihaa paljon syövät altistuvat helposti hormonien kaltaisia vaikutuksia omaaville ympäristömyrkyille ja erilaisille kemikaaleille. Ympäristömyrkyt siirtyvät rehun mukana eläimiin ja sitä kautta ihmisiin. Lisäksi eläimille annetaan vieläkin useissa maissa hormoneja ja antibiootteja niiden kasvun parantamiseksi, vaikka Euroopassa hormonien käyttö karjataloudessa kiellettiin 1988.
6. Kosmetiikan ja pesuaineiden käyttöä on hyvä välttää. Hiustenvärjäysaineissa ja palonestoaineissa on kemikaaleja.
7. Aurinkorasvojen uv-suoja-aineista useat vaikuttavat miehen siittiöiden liikkuvuuteen.
8. Fluoratut yhdisteet esim. paistinpaanun pinoite. Fluorattuja yhdisteitä ruiskutetaan kenkien ja huonekalujen pintaan etteivät lika ja kosteus tartu niin helposti.
9. Torjunta-aineet lisäävät kasvaimia.

Nainen: Naisilla ftaalit lisäävät endometrioosia ja haittaavat munasolujen kypsymistä ja hormoonituotantoa. Kehno ravinto heikentää estrogeenin tuotantoa. Ruuassa on oltava riittävästi omega-3 rasvahappoja. Transrasvat, lisätty sokeri ja valkoinen vehnä eivät myöskään tee hyvää estrogenin tuotannolle.  Monet kemikaalit (kosmetiikka) ja ympäristömyrkyt laskevat naisten estrogeenitasoa ja nostavat testosteronitasoa. Naisten kannattaakin välttää ylimääräisiä kemikaaleja ja suosia luonnonmukaisia valintoja.

Ympäristömyrkkyjä:
Brominoidut palonestoaineet – tekstiilit, huonekalut, kokolattiamatot. Häiritsevät hormonien toimintaa, altistus kasvussa.
Perfluoratut alkyyliaineet – tekstiileissä, teflonpannuissa. Hormonihäirikköjä
Falaatit: muovien pehmentimiä. Ei vielä tunneta, lisääntymisterveyteen erityisesti pojilla
Dioksiinit, furaanit ja PCB – sahojen kloorifenyleistä ja metalliteollisuus. Kaloissa.
Elohopea – hauki


Siittiöt säilyvät toimintakykyisinä naisen sisällä 48-72 tuntia.

 

Seksuaalinen halukkuus ei riipu pelkästään siitä, tunteeko vetoa kumppaniinsa. Monet arkiset tavat vaikuttavat libidoon:

1. Epäterveellinen ruokavalio. Roskaruoka tai muuten epäterveellinen ravinto tekee hallaa seksielämällekin.

2. Liikunnan puute. Jos lihakset ovat heikot, hormonitoiminta sekaisin ja verenkierto hidasta, ei seksikään välttämättä ole kovin nautinnollista. Sen sijaan jos kroppa on kunnossa, lisääntyy halukkuus.

3. Nukut liian vähän. Väsyneenä keho keskittää vähäiset voimavaransa elintärkeisiin toimintoihin. Seksi ei ole silloin ensimmäisenä mielessä.

4. Stressi. Pieni määrä stressiä ei ole seksielämän kannalta välttämättä pahasta. Mutta kova ja krooninen stressi vie helposti halut. Eivätkä ne palaa, ennen kuin stressistä on päästy eroon.

5. Kärttyisyys Kuka tahansa on joskus huonolla tuulella. Mutta jatkuva kärttyisyys ja sen purkaminen kumppaniin tappaa helposti halut molemmilta. Sekä keho että mieli tarvitsevat tasapainoa, virkistystä ja rauhoittumista

6. Harmaaseen arkeen juuttuminen. Jännittävät asiat virkistävät seksielämää. Mitkä tahansa elämykset ja adrenaliinin lisäys virkistää menoa myös makuuhuoneessa. Tylsä elämä muualla näkyy tylsyytenä myös sängyssä.

7. Negatiivisuus. Psyykkiset tekijät vaikuttavat halukkuuteen paljon. Huono itsetunto ja ongelmat minäkuvan kanssa voivat heijastua siihen. Isensä moittiminen ja rumaksi ajatteleminen, vaikuttavat myös kehoon.

8. Henkinen laiskuus. Ihminen kehittyy ja kasvaa läpi elämän. Halukkuus heijastelee kaikkea, mitä elämässä tapahtuu. Jos ei kehitä itseään ja aktivoi sekä mieltä että kehoa, ei seksielämäsikään kehity. Aktiivinen ja uutta oppiva ihminen on myös seksikäs ihminen.

Tantran harjoittamisen kannalta tärkeää ovat seuraavat taidot: meditaatio, visualisaatio, sisäelinten toimintamekanismi.

Suuteleminen vahvistaa immuunijärjestelmää

Suudellessa keho kehittää neuropeptidea, kemiallisia substansseja, jotka aktivoivat veren valkoisia tappajasoluja ja vahvistavat siten immuunijärjestelmää. Suudeltaessa vaihtuu 40 000 bakteeria. Sylki ei välitä vain flunssaviruksia, vaan myös tärkeitä entsyymejä ja vasta-aineita. Joissakin afrikkalaisissa ja filippiiniläisissä heimoissa suuteluruokinta kuuluu ruokarituaaleihin ja joissakin kulttuureissa äiti jopa pureskelee lapsensa ruoan. Ylähuulessa on rauhasia, joiden takia voi tulla riippuvaiseksi suutelemisesta. Ne tuottavat sebumia, ihorasvaa, joka maistuu herkulliselta. Yksi neuropeptideistä on varsinainen särkylääke, 200 kertaa vahvempi kuin morfiini.

Aikuisviihdetähti Nina Hartley, 57, kuvaa suutelua intiimeimmäksi asiaksi, jota kaksi ihmistä voi yhdessä tehdä. Suudelma on jopa intiimimpi asia kuin seksi.
– Suutelu on alkukantaista. Suudelma menee suoraan aivoihin ja toivottavasti muihinkin paikkoihin. Suun hermot, feromonit, toisen tunteminen. Olet aivan toisen kasvoilla. Aivan lähellä. Huulten painautuessa yhteen ihminen tuntee voimakasta mielihyvää. Dopamiini ja adrenaliini saavat sydämen hakkaamaan. Oksitosiini puolestaan sitouttaa suutelevan pariskunnan. Suudelma yhdistää eri kulttuurit ympäri maailman. Yli 90 prosentissa eri kulttuureista suutelua esiintyy jossakin muodossa. Suuteleminen on tietysti eri elämänvaiheissa erilaista. Nuorena se on usein intohimoisia fritsuja ja yhteen kolahtavia hampaita. Myöhemmin se saattaa olla nopea pusu ennen töihin lähtöä.
– Tärkein asia, jota kerron miehille on, että anna toisen livauttaa kieli mukaan suudelmaan. Suurin virhe on suudella liian hyökkäävästi. Sen virheen suurin osa miehistä tekee. Anna hänen tulla luoksesi. Jos teet luoksesi tulemisen seksikkääksi, niin hän tulee. Liikaa tekemällä saa toisen vetäytymään.

Lisäksi suudelmien erittämä sylki huuhtelee suuta ja auttaa hampaita pysymään puhtaampina. Bakteerien ja syljen vaihtoa siis tarvitaan. Huulissa on yli miljoona hermopäätettä, ja ne ovat yksi kehon herkimmistä osista. Siksi suudelma aistitaan helposti, ja se lähettää aivoihin viestin että jotain ihanaa on tapahtumassa. Aivot puolestaan reagoivat vapauttamalla kehoon ryöpyn hyvänolon hormoneja, dopamiinia ja oksitosiinia, jotka innostavat helposti suutelemaan lisää.

Naisen klitoriksesta on tiedetty vähän


Vasta vuonna 1956 tulivat ensimmmäiset tiedot Kinseyn raportissa. Siinä klitooriksesta tehtiin lähes peniksen korvike ja ainoaksi päämääräksi asetettiin nautinto! Ei puhettakaan seksuaalienergian eksaattisesta ja henkisestä ulottuvuudesta:
1. Herkkääkin herkempi: Klitoriksessa on enemmän hermopäätteitä kuin missään muussa kehon osassa. Niitä on arviolta 8 000, mikä on tuplasti penikseen verrattuna.
2. Peniksen kaltainen: Sekä klitoris että penis muodostuvat paisuvaiskudoksesta, joka kiihottuessa täyttyy verellä ja jäykistyy.

Veda-kirjoituksissa kuvataan ihmisen neljää elämänvaihetta

I  Brahmachari – oppilaan ja opiskelijan selibaattijakso
II. Chrihastha – talollinen jakso. Parisuhde alkaa 16-25 välisenä aikana.
III. Vanaprastha – vetäytymisen jakso. Ihminen karsii sukupuoliyhteyttä.
IV. Sannyasa - luopumisen jakso, munkin elämä.

”Nykyisessä kulutuskulttuurissa naisiin ja lapsiin kohdistuvassa väkivallassa on nähtävissä miten tärkeä ihmisen on oppia hallitsemaan seksuaalisuuttaan ja pitää seksuaalisten tarpeiden tyydytys rajoissa. Ihmisen tulisikin ottaa kiitollisena vastaan spirituaalinen tie, joka auttaa häntä pääsemään eroon seksuaalisista kahleista ja jopa räjäyttämään ne! Sillä joka hallitsee seksuaalisuutensa, voi energia virrata hienojakoisia kanavia pitkin aivoihin. Näin energia vaikuttaa ihmiseen, hänen intelligenssiinsä ja kehonsa terveyteen virkistävästi ja nuorentavasti.” (Gaurangas Bhakti-Lehre, Francis Kaderli, Gaudiay Vaishnava filosovia)

Sahajajoogassa ymmärretään, että alachakra kannattaa koko kerrostaloa, ihminen on kuin puu kundaliinienergian päällä.

Itämailla seksuaalisuutta ei ole säädelty samalla lailla kuin länsimaissa. Seksuaalisuudessa piilee voima. Voimaa ei tule tuhlata pelkästään parisuhteen ylläpitoon tai lastentekoon. Ihmisen arvokkainta voimaa ei saa laskea hukkaan. Sitä ei voi sublimoida, mutta energian kulkusuuntaa voi muuttaa.


Yhteenvetoa: Älykkäiden seksi
 

  1. Varmista että aistisi ovat auki: haistat ihmisen ja luonnon sekä luonnontuotteet ympärilläsi, maistat kasvattamasi ruoan, näet rauhaa läheisissäsi ja huoneessasi, tunnet ja tunnistat koko ihollasi.

  2. Pidä huoli lihaksistasi. Opi tunnistamaan jokainen lihas erikseen. Erityisesti sisälläsi olevat alapään lihakset.

  3. Opettele hengittämään: nopea huohotushengitys, kevyt rintahengitys, keskittynyt palleahengitys, kiertävä genitaalihengitys.

  4. Harjoita visualisaatiokykyäsi. Pornoteollisuus on iskostanut meihin erogeenisten alueiden visuaalisen nautinnollisuuden. Yhtä helposti voit visualisoida punaisen ja valkoisen energian nousemisen jalkojen välistäsi kohti napaa, vyötäröä, keuhkoja, kurkkua, silmiä. Voit kuvitella miten valtava energiasi nousee ylös kolmannesta silmästä tai helpommin päälaen keskeltä, siitä missä vauvalla ei vielä ole suojakerrosta. Voit kuvitella energian nousun siitä pilvien yläpuolelle, sinne missä jumala, buddha, marx ja kuka sitten onkin ihanteesi, istuu hymyillen ja suuresti hyväksyen.

  5. Etsi ystävä joka ymmärtää edellisten valmistustoimenpiteiden mielekkyyden, voitte jakaa kokemuksianne

  6. Seksuaalienergian nousuun tarvittavaa intohimoa tuskin tunnet läheistä ihmistä kohtaan, jota kunnioitat. Aivo-orgasmin tuottamaa pientä kuolemaa tuskin haluaisit edes näyttää hänelle. Harjoita ekoerotiikkaa ”sivumennen”, ilman sitoumuksia, ilman aikataulua.