(kyrilliset kirjaimet eivät vielä toimi)

Lähdeaineisto 

 kirjallisuus1

kirjallisuus2

kirjallisuus3

kirjallisuus 4

kirjallisuus5

1. Haastattelut

2. Neuvostovaltion Ja Neuvostolirton kommunIstisen puolueen asIakIfJat, tietosanakirjat

3. Neuvostoliittolaiset väitöskirjat rauhanomaisesta rinnakkainolosta

4. Neuvostoliittolainen lähdeaineisto

5. Muu kirjallisuus

1. Haastattelut

Moskova tammikuusta kesäkuuhun vuonna 1985: .

1. Kansainvälisen talouden instituutti: prof. Dmitrijev, tri Nadin, tri Voronkov 2. Kansainvälisen työväenliikkeen instituutti: tutkija Igor Kasei 3. Kansainvälinen yhteiskuntatieteiden insitituutti: tri Berger 4. Moskovan valtiollinen yliopisto, MGU: Juridinen tiedekunta

-kansainvälisen oikeuden osasto: prof. Myllerson

-Valtion ja neuvostojen kehittämisosasto: prof. Voronosov Historiallinen tiedekunta

-Neuvostoliiton historian osasto: tri Truhanovski, prof. Nadja Priazha

Filologinen tiedekunta, Venäjän kielen osasto: tutkija Valentina Nikolajeva Tiedotusoppi: tri Alla Dmitrovna, prof. Zasurski Filosofinen tiedekunta

-Kommunistisen kasvatuksen teoria ja käytäntö: Shulimov Fedor, Olga Zorova -Tieteellisen kommunismin osasto: prof. Kovalev

-Maailman työväen ja kommunistisen liikkeen historia ja teoria: tutkija Muhtasipov, opettaja Tatjana Ivanova, Emma Tsiganova 5. Valtion ja oikeustieteen instituutti: tri Ushakov 6. Venäjän kielen instituutti

-Leninin kielen tutkimuskeskus: tutkija Rudolf Ivanov

Länsi-Saksa 1973, 1982-1984

Freie Universität Berlin: 'prof. Richard Löwenthal

Trier Universität: prof. Klaus Kernig, prof. Werner Link2. Neuvostoliiton ja Neuvostoliiton kommunistisen puolueen asiakirjat

Andropov, J. V.: Valitut puheet ja kirjoitukset, Poliittisen kirjallisuuden kustantamo, Moskova 1983

AHJJ.pOnoB IO.B. Wc6p3HHUe peq}i H Cffim , W3~He BTOpoe : W3JJa'reJlbCI'BO nOJIHTHlfOCKaa JlHTepa'fYpa MOCKBa 1983

Brezhnev L.I: Leniniläisellä linjalla. Puheita ja kirjoituksia, osat 1-9 1964-1982, Poliittisen kirjallisuuden kustantamo, Moskova 1973

~~eB W.W.:J1eHHIICKHM KypcOM -peq}i H CTaTbl -W3JJaTeJ1JJCTBO nOJIHTH'IOCKaa JIHTepa'fYpa MOCKBa 1973

Brezhnev L.I.: NKP:n keskuskomitean toimintakertomus ja puolueen lähimmät

tehtävät sisä- ja ulkopolitiikan alalla. Selostus NKP:n 26. edustajakokouk- selle 23.2.1981, APN Helsinki, Kirjapaino Sanan Tie, Tampere 1981

Lenin V.I. : Kootut teokset kokonaisuudessaan, 55 osaa, Marxismi- leninismi-instituutti, - Poliittisen kirjallisuuden kustantamo, viides painos, Moskova ~

JleHI-IH B.M. llOJIHOO co6paRHe OOIlliHeHm1 MHcrnTYT MaPKCJi3Ma

IJIelrnHH3Ma npH ~ KllCC -113/J;l~TBO llOJIHmllOCKOH mrrepaTYpbl MOCKBa

Lenin W.I: Was tun? Brennende Fragen unserer Bewegung, Dietz Verlag, Berlin 1970

NKP:n kokouksien, konferenssien ja täysistuntojen päätöslauselmat ja päätökset 1917-1981, 7. ja 8. painos, 13 osaa, Poliittisen kirjallisuuden kustantamo, Moskova 1972

KllCC B pe3OJOOlJ,HJIX H pemeHHHX Cbe3t1:0B, KOHc})epeHInolH H IU1eHYMoB ~ - 113/J;lTeJIOCfOO nOJIHmllOCKOH JIHTepaTYPbI MOCKm

Cnpaoo1lJlbl TOM K B(X;bMOMY H3/J;lHHIO KllCC B pe30JIlOlJ,HJIX H

~meHHHX CW3t1:0B KOHc})epeHumi H IU1eHYMOB QK -113/J;lTe.J1~ llOJIJmlIIOCKOH JmTepaTYPbI MOCKBa 1984

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen historia, Lyhyt esitys, Kustannusliike edistys, Moskova

1975

Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton perustuslaki, hyväksytty SNTL:n Korkeimman

Neuvoston 9. kokoonpanon ylimääräisellä 7. istuntokaudella 7. lokakuuta 1977, Kirjapaino Kursiivi, Helsinki 1980

Stalin I.V.: Teokset, Marx-Engels-Lenin Instituutti Moskova 1947-1951

CTaJlHH 11.8.: CoIlliHeHHH, I1Hc:mTYT MapKca-3HreJDJal-JleHHHa npH ~ BKll (B) OrH3 rocy/J;lpcTOOHHOO H3)J.aTeJIOCfOO llOJ1HTH'lOCKOH

JIHTepa'}'Ypbl MOCKBa 6/1947, 7/1949,10/1949,11/1949,12/1949,

13/1951

Stalin I.V.: Works, volume 3 (XVI) 1946-1953, ed. Robert H.McNeal, The Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, Standford University, Standford 1967

CTaJII-IH 11.8. CoIlliHeHHH TOM 3 (XVI) 1946-1953,

Tie Kommunismiin, Kokoelma NKP:n XXII Edustajakokouksen aineistoa, Vieraskielisen kirjallisuuden kustannusliike, Moskova 1961

Sanakirjat

Filosofinen sanakirja, Poliittisen kirjallisuuden kustantamo 1963, 1972

<DHJlOC()C})CK:uH CJ10mpb -H3/J;lTeJThCrOO llOmrm1lOCKOH JIHTepaTYPbI MOCKBa 1963

<DHJl~:uH CJ10Bapb H3/J;lTe.J1~ llOJIJmlIIOCKOH JIHTepaTYPbI MOCKBa1972 Filosofinen tietosanakirja, Neuvostolainen ensyklopedinen-kustantamo, 1972, 1983

<DHJlOCOclJCKaH 3~KJIOneMIH -H3/J;lTeJllJCrBO COBe'rCKOH 3HIn1KJIOne;nrn MOCKm <DHJlococI>cK:uH 3Hu:HKJ10neJnif'lecKHH CJ10Bapb OOBe'rCKOH 3Hu:HKJ10ne;nrn MOCKBa 1983

Diplomatian sanakirja, Poliittisen kirjallisuuden kustantamo 1971

,l{HJU10Ma'm1lecKHH CJ10Bapb -H3/J;l'rem»CrBO llomml'IOCKOH JmTepaTYPbI MOCKBa 1971

Oikeustieteellinen tietosanakirja, Neuvostolainen ensyklopedinen kustantamo 1965

3Hu:HKJ10neJnif'lecKHH CJ10Bapb CJ10BOBbIX 3HaRMH- OOOOTCKOI'O npaBa ; H3/J;lTe.J1bCfBO OOBe'rCKaR 3Hu:HKJ10neMIH MOCKm 1965

Suuri neuvostolainen tietosanakirja 1974, Neuvostolainen ensyklopedinen kustantamo 1974

DoJIbmaR OOOOTCKaR 3H1nIKJ10ne.ln'lB -H3)J.aTeJlK;rBO OOOOTCKOH 3HIUlKJIOnetI:HH MOCKBa 1974

Ukrainan neuvostolainen tietosanakirja, Ukrainan neuvostolainen tietosanakirja kustantamo,

1981

YKpaHHCKaR OOOOTCKaR 3HIWKJIOneMIH -H3/J;lTe.J1bCfBO YKpaHHCKOH COBe'rCKOH CCP 3HIWKJIOne;nrn KHeB 1981


4. Neuvostoliitossa valmistuneet väitöskirjat rauhanomaisesta rinnakkainolosta ~

Autoreferaatit -ABTOpetepaTY

Abed, Ivan: Rauhanomaisen rinnakkainolon periaate nykyisessä kansainvälisessä oikeudessa, I juridinen tiedekunta, Kiev 1980

A6e,!l: HBaII -npH~Hn MHpHOro COCYInecTBOBaIIHH B OOBpeMeHHOM MeXlJYHapo.1nlOM npaHe, KHeB Me~apo.1nlOO npaoo 1980

Anitshkina, Viola: Leniniläinen konseptio erilaista sosiaalista järjestelmää edustavien valtioiden välisestä rauhanomaisesta rinnakkainolosta ja USA:n oikeistopiirien taistelu

Neuvostoliiton ja Amerikan välisissa suhteissa, historiallinen tiedekunta, USA- instituutti

Neuvostoliiton tieteiden akatemiassa, Moskova 1974

AHH~a BHOJIa -JleHHHCKaH KOHQenlnm MHpHOrO COCYlnOCfOOBallHH rocyJJ.aPCfB C pa3JIH~LIM COQHaJILHLIM CTpoeM H OOPLOO B npaBHInHX rpynnax CllIA no BOnpocy COBeTCKO-aMepHKaHCKHX OTHOIlIeHHH HHcrnTYT Coe)I:HHHIdX llITaTOB AMepHKH AKa,lI:eMHH HaYK CCCP HCTOpH'lOCKHe HaYKH MOCKm. 1974

Apostolova, L. V.: Rauhanomainen rinnakkainolo nykyaikana ja Etelä-Euroopan kommunististen puolueiden taistelu sen vahvistamiseksi, filosofinen tiedekunta, Moskova 1981

AnOCTOJIOBa Jl.B. -MHpHOO COCYInecTBOB3.HHe B COBpeMeHHNX YCJ10BHHX H oopL6a KOMMYHHCm'lecKHX napmH 3ana.lnlOH EBponN Ja ero ynpo'leHHe c{>HJI()C()({)CKHe HaYKH MOCKBa 1 981

Bakujev, Boris: Proletaarinen intemationalismi aatteellis-poliittisena perustana kommunistien taistelussa erilaista yhteiskunnallista järjestelmää edustavien valtioiden rauhanomaiselle olemassaololle, filosofinen tiedekunta, Moskova 1982

EaKYeB OOpHC -npoJIeTapCKHH HllrepHaIJ:HOHaJIH3M -KaK H,!I:eHHO-nOJIHTH'lecKaH

OCHOHa oopL6N KOMMYHHCTOB 3a MHpHOO OOCYIneGrBOBaHHe rocy,1l:aPCfB C pa3J1H'lHNM OOInOCfBeHHNM CTpoeM- c{>HJI~KHe HaYKH MOCKBa 1982

Bokutshava, Sergej: Leninin taistelu maailman ensimmäisessä imperialistisessa sodassa rauhan ja kahta eri järjestelmää edustavan valtion rauhanomaisen rinnakkainolon puolesta, dok.dis. historiallinen tiedekunta, Tbilisi 1971,

OOKyqaBa CepreH -oopL6a B.H.JleHHHa npomB nepBOH MHpoBOH

HMnepHaJIHcmT'leCKOH BOHHN 3a MHp H MHpHOO COCYInocrBOBalme rocy,1l:aPCfB lIJJYX CHGreM 1914-1922 T6HJIHCH 1971 .

Burduli, Vladimir: Taistelu rauhanomaisesta rinnakkainolosta nykyisenä kehityskautena (1956- 1960), historiallinen tiedekunta, Tbilisi 1962

ByplJyJIH BJIa)I:HMHp -HeKOTOpNe BOnpocLl oopL6N 3a MHpHOO COCYIneGrBOBaIIHe Ha coBpeMeHHoM 3TalIe 1956-1960 HCTOpH'lecKHe HaYKH T6HJIHCH 1962

Fidapov, KasDulat: Kahden vastakkaisen järjestelmän välinen rauhanomainen rinnakkainolo

nykyisen yhteiskunnallisen kehityksen objektiivisena välttämättömyytenä, filosofinen tiedekunta, Baku 1969

<DH,1I:anOB Kac6YJIaT -MHPHOO COCYInecrBOBaIIHe lIJJYX npomBOnOJIOXHNX CHCTeM -

OO_eKTHBHaH HeOOXO)I:HMOCTh OOBpeMeHHOrO Jnna pa3BHTHR 'leJIOBe'lecKOro OOInecrna c{>HJIococI>CKHe HaYKH BaKY 1969

Filipenok , Grigori: Sodan ja rauhanomaisen rinnakkainolon ongelma nykyisessä maailmanlaa- juisessa vallankumouksellisessa prosessissa, filosofinen tiedekunta, Minsk 1972

<DHJIHneHOK r -npOOJIeMa BOHHN H MHpHoro OOCYInecTBOBaHHH B OOBpeMeHHOM : MHPOBOM peBOJIIOQHOHHOM npoQecce c{>HJI()C()({)CKHe HaYKH BaKY 1972

Gasanov, M.: Yleinen aseistariisunta tärkeimpänä osana Neuvostoliiton taistelussa rauhanomai- sen rinnakkainolon puolesta (1959-1961), historiallinen tiedekunta, Baku 1966

raamOB M C -BCeOOInee H nOJIHOO pa30pyxeHHe -BaXHeHIIIaH COCTaBHaH 'lacTL oo~L6N CCCP Ja MHpHOO COCYInecTBOBaIIHe 1959-1961 HCTOpH'lecKHe HaYKH BaKY

1966

Genov, Ivan: Kansainvälisen oikeuden sosiaalinen luonne ja rauhanomainen rinnakkainolo, juridinen tiedekunta, Kiova 1979

reHOB HBaH -CoQHaJILHaH npHPO,1I:a Me~apoJJ:HOro npaHa H MHpHOO COCYInecTBOHaHHe KHeB 1978

Gladyshev, Viktor: Rauhanomaisen rinnakkainolon periaate ja sen historiallinen kehitys (kansainvälisen oikeuden aspekti), juridinen tiedekunta, Moskova 1965

rJlaJnllIlleB BHKTOP -npmlIJ:Hn MHpHOrO COCymOCTBOW-1rnH B ero ~ HCI'OpHtlecKOM paJBImm -IOplWfqOCKHe HaYKH Mry 1965

Granov, Vladimir: Ideologisen taistelun erikoisuus eri yhteiskunnallista järjestelmää edustavien

Ivaltioiden tämänhetkisessä rauhanomaisen rinnakkainolon vaiheessa, filosofinen tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden laitos NKP:n keskuskomitean akatemiassa 1979

rpaHOB BJl~MHp -Oco6eHHOCrH HAOOJlOmqecKOH OOPWLI Ha COBpeMeHHOM 3Tane MHpHOro oocymecrBOBaHHH rocy 1Jap<:rB C paJJIHtllfLIM OOmecTBeHHLIM CTpoeM 4>HJlococl>cKHe HaYKH MOCK.Ba 1979

Huan, Dza-Hua: Rauhanomaisen rinnakkainolon periaate nykyisessä kansainvälisessä oikeudessa, juridinen tiedekunta, Moskova 1959

XYaH ~3H-xya -npHmnin MHpHOro oocymecrBOBaHHH B COBpeMeHHOM Me~apoJJ:HOM npaHe IOp~ecKHe HaYKH MOCKW- 1959

Jegorov, V.: Rauhanomainen rinnakkainolo ja vallankumouksellinen prosessi, filosofinen tiedekunta , Moskova 1972

EroPOB B 11 -MHPHoe COCymecTBOBaHHe H peBOJlIO~OHHLIH nponecc 4>HJlOC*KHe HaYKH 1972

Igumentseva, R: Porvarillisten ja opportunisti sten väärentäjien kritiikki erilaista

sosiaalista järjestelmää edustavien valtioiden välistä leniniläistä rauhanomaisen rinnakkainolon periaatetta kohtaan, filosofinen tiedekunta, Moskova 1973

I1rYMeHneBa P C -KpHTHKa 6ypXY33HLlX H OnnOpTYHHCTHqecKHX

4>aJIXCH4>HK3llJ1H JleHHHcKoro npHH~na MHpHOrO oocymecrBOBaHHH rocy ~apcTB C p33JlH~ OOmecTBeHHLIM crpoeM tbHJl~He HaYKH MOCKBa 1973

Kolomentseva, Ljudmila: Rauhanomaisen rinna"kkainolon periaate ja valtioiden yhteistyö nykyisessä kansainvälisessä oikeudessa, juridinen tiedekunta, Harkov 1955

KOJlOMeHneBa JlIO~a -npHH~n MHpHOro cocymecTB:>BaHHH H COTpyJJJ;lHtlecTBa rocy~aPCrB B OOBpeMeHHOM Me~apoJJJ;lOM npaBe IOPHA npaBO XaPbKOB 1955

Karaulovski, Oleg: Amerikkalaisten porvarillisten historioitsien vääristely leniniläisestä

rauhanomaisen rinnakkainolon periaatteesta ja sen paljastaminen vuosina 1971-80, historiallinen tiedekunta, MGU 1984

KapaYJlOIK::KHH OJler -Pa306JlaqeHHe KllCC cI>aJlXCH4>HK~H JleHHHCKoro npHH~na

MHpHOrO CocymecTBOBaHHH B aMepHKaHCKOH 6YPXY33HOH HCI'OpHOrpa4>HH 1971 -80r HCI'OpHqecKHe HaYKH MOCK.Ba 1984 :

Katshanov, Mihail: Rauhanomainen rinnakkainolo ja kansallinen vapautusliike, historiallinen tiedekunta, ViIna 1963

KaqaHOB MHX3.HJ1 -MHpHOO COCYInecTBOBaHHe H H~OHaJIbHo-0c0060/JJireJlbHoe JJ;BH:JKeHHe 1956-62 BHJlbHlOC HCTOpHqecKHe HaYKH 1963

Kletski, Lev: Leniniläinen oppi kahden järjestelmän rauhanomaisesta rinnakkainolosta ja sen toteuttaminen vuosina 1921-25, historiallinen tiedekunta, Leningrad 1959

KJIenKHli JleB -JleHHHCKoe yqeHHe 0 MHpHOM COCYInecrBOBaHHH )J;BYX CHGreM H ero peaJlH3aIJ;mi B 1921-25 folIJl.- HCI'OpHqecKHe HaYKH JleHHHrpM 1959

Kmitovski, Vladislav: Eri sosiaalista järjestelmää edustavien valtioiden välisen rauhanomaisen rinnakkainolon teoreettisia ja käytännön kysymyksiä, historiallinen tiedekunta, Moskova 1977

KMHTOB::KH BJl~CJ1aB -K BOnpocy 0 p33BHTHH TOOpHH H npaKTHKH MHpHOrO COCymecTBOBaHHH rocYIJaPCrB C paJJIHtllfLlM CO~aJlbHLIM crpoeM HCI'OpHqecKHe HaYKH ~ MOCKBa 1977 ..

Majorov, Boris: Erilaista yhteiskunnallista järjestelmää edustavien valtioiden välisen

rauhanomaisen rinnakkainolon luokkaluonne ja sosialismin puolustaminen, filosofinen tiedekunta. Sodan ja politiikan akatemia, Moskova 1974

MaHOPOB OOPHC -KJIacooBLIH xapaKrep nOJlHTHKH MHpHOrO oocymecrBOBaHHH C

p33JlHtllfLlM OO~aJlbHLIM CTpoeM H JamHTa OO~aJlH3Ma 4>HJI()CO(f)cKHe HaYKH MOCKBa

1974

Minkkinen, Aimo: Rauhanomainen rinnakkainolo luokkataistelun erityismuotona, filosofinen ~ tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden laitos NKP:n keskuskomitean akatemiassa 1979 -

MHHKKlmeH AHMO -MHPHoe cocymecrooBaRHe KJlaa:oBOH 6opL6u AKMeMHJI

IoomecrooHHux HaYK npH QK KnCC tHJIooocllcKHe HaYKH MOCKBa 1979

Mirenenko, Aleksandr: Rauhanomaisen rinnakkainolon merkitys ratkaistaessa nykyisiä

globaalisia ongelmia, juridinen tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden laitos NKP:n keskuskomitean akatemiassa 1977

MHpeHeHKO ÅJIeK~ -POJIb MHpHOro cocymOCTBOBaRHH B peIlleHHH

r JIOOaJlbHUX np06JIeM ffiBpeMeHHOCm AKMeMHJI 06mOCrBeHHUX HaYK npH QK KnCC tHJIoco(f)cKHe HaYKH MOCKBa 1977

Murasty, Aleksandr: Neuvostoliiton taistelu rauhan ja rauhanomaisen rinnakkainolon puolesta, historiallinen tiedekunta (1969: NKP:n taistelu leniniläisen rauhanomaisen rinnakkainolon periaatteen toteuttamiseksi (1956-66), Kiova 1968

MypacrbiH A -Bopb6a KnCC 3a MHp H MHpHOO mcymecrooBallHe 1956-66 HcropHIIOCKHe HaYKH KHeB 1968

Nefedova, Natalja: NKP:n taistelu rauhanomaisen rinnakkainolon puolesta vuosina 1971-76, historiallinen tiedekunta, Leningrad 1981

H*~eBa HaTaJIHH -EoPbOO KnCC Ja MHpHOO ~ecrooBaRHe 1971-76 HcropHllecKHe HaYKH JIeHHHrPM 1981

Nikanorov, Aleksandr: NKP:n toiminta leniniläisen rauhanomaisen rinnakkainolon periaatteen toteuttamiseksi (1956-61), historiallinen tiedekunta, Moskova 1972

HHKaHOPOB ÅJIeKGlHJJ;p -.l{eJlTeJlbHOCTh KnCC no JJ;JJIHeHIIIeMY pa3BImOO H

peaJIH3~H JIeHHHCKoro npHHUHna MHpHoro CocymecrooBaRHH -1956-61 HcropHllocKHe HaYKH MOCKBa 1971

Nikulin, A: Neuvostoliiton kamppailu toteuttaa YK:ssa eri sosiaalis-taloudellisten järjestelmien välistä leniniläistä rauhanomaisen rinnakkainolon periaatetta, historiallinen tiedekunta, Habarov 1966

HHKYJIHH A -EopL6a CoBeTCKOro ColO3a B OOH Ja npHTBOpeHHe B XH3Hb JIeHHHCKHX npHHlU-In MHpHOrO cocymecrBOBaHHH C pa3J1HlIHbIMH

COlU-laJ1bHO-3KOHOMHllecKHMH CHcreMaMH 56-58 -HcropHuocKHe HaYKH XaPbKOB 1966

Orudzhev, Ruhulla: NKP:n kamppailu leniniläisen kahta vastakkaista järjestelmää edustavan valtion välisen rauhanomaisen rinnakkainolon periaatteen toteuttamiseksi, historiallinen tiedekunta, Baku 1969

Opy~eB PyxYJIJIa -KnCC B 6oPb6e 3a nooelJY JIeHHHcKoro npHHUHna MHpHOrO

CocymOCTBOBaRHH )l;BYX npomBOnOJIOXHUX rnCTeM 1956-1966 -HcropHllecKHe HaYKH DaKY 1969

Reinhold, H: Rauhanomaisen rinnakkainolon politiikan teoreettinen perusta, filosofinen tiedekun- ta, Yhteiskuntatieteiden laitos NKP:n keskuskomitean akatemiassa, Moskova 1962

PeHHxOJ1b~ X. -0 TOOpemllecKHX OCHOBah nOJIHTHKH MHpHoro COCymecrBOBaRHH AKa~eMHJI 06mOCTBeHHHX HaYK npH QK KnCC tHJIocO({)cKHe HaYKH MOCKBa 1962

Ropakov, N: Kapitalistisen ja sosialistisen yhteiskuntajärjestelmän vastakkaisuus ja niiden välinen rauhanomainen rinnakkainolo, filosofinen tiedekunta, Minsk 1960

POnaKOB H -0 npomoopellHHX Mex.ny OOmOCrBeHUMH CHcreMaMH -KaJIHTaJIH3M H COlU-laJlH3M H BO3MOXHOCTH HX MHpHOro cocymOCTBOBaHHH tHJIOC*KHe HaYKH MHHCK 1960

Rotanov, A: Leninin käsitys kahden erilaisen yhteiskuntajärjestelmän välisestä : rauhanomaisesta rinnakkainolosta, historiallinen tiedekunta, Moskova 1964

POTallOB A -B.I1. JIeHHH 0 npHHUHne MHpHOro cocymecrooBaRHH C Pa3J1J111HUM OOmOCTBeHHUM CTpoeM 1917-1923- HCTopHIIOCKHe HaYKH MOCKBa 19

Sirin, V: Neuvostoliiton kommunistisen puolueen toteuttama leniniläisen - periaatteen mukainen vastakkaisten sosiaalis-taloudellisten järjestelmien rauhanomainen - rinnakkainolo vuosina 1956-61, historiallinen tiedekunta, Leningrad 1964

.CMpHH B -TBOpqe<::KOO pa3Blmle H npHTOOpeHHe B XH3Hb KOMMYHHCTHqOCKOH napTeH CoBeTCKoro CoIOJa JleHHHcKoro npHHu;Hna MHpHOro cocy~OCTBOBaHHH

rocy ~apcTB JJ.Byx npoTHBOnOnOXHblx COu;HaJIbHO-3KOHOMHQecKHX CHCTeM 1956-61 HCTOp}iqecKHe HaYKH JleHmlrPaA 1964

Tyryhtr, Zdenik: Rauhanomainen rinnakkainolo ja kahden sosiaalisen järjestelmän välinen ideologinen taistelu, filosofinen tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden laitos NKP:n keskuskomitean akatemiassa, Moskova 1965

ThlpbIX'l'p 3~eHHK -MMpHOO cocymecrBOBaIIHe H H.lI;OOnOrHQOCKaH oopb6a JJ.BYX

COu;HaJIbHblX CHCTeM AKa,lI:eMHH 06~OCTBeHHbIX HaYK npH QK KllCC (>HJ1~KHe HaYKH MocKBa 1 965 .

Zadorozhnyi, Georgi: Kahden järjestelmän rauhanomainen rinnakkainolo nykyisen kansainvälisen

oikeuden tärkeimpänä ongelmana, Moskovan yliopisto, kansaiväliset suhteet juridinen tiedekunta, Moskova 1952

3a,l1:opoxIIbIH reopmli -MHPHOO Cocy~ecrBOBaIIHe JJ.BYX CHCTeM KaK

BaXHeHllIaH np06nem OOBpeMeHHoro Mex~apo)l:lloro npaHa MOCKBa 1952

Tshugrejev, A: Marxismi-leninismin kanta sosialistisen ja kapitalistisen yhteiskunnallisen

järjestelmän rauhanomaisesta rinnakkainolosta, filosofinen tiedekunta, Harkov 1957

qyrpeeB A. -MapKCH3M-JleHHHH3M 0 MHpHOM ~ecrBOmHHH OOu;HaJIHCfHqOCKHX H KamlT8J1HcmqOCKHX 06~ecmeHHbIX CHGreM (>HJ10c0c{)cKHe HaYKH XaPbKOB 1957

Tsymbal, I: NKP:n ohjaus Neuvostovaltion toimintaan rauhan ja rauhanomaisen rinnakkainolon vahvistamiseksi, juridinen tiedekunta, NKP:n keskuskomitean yhteiskuntatieteiden akatemia, Moskova 1976

UblM6an 11 -PYKOBO~CTBO KllCC ~eHTenbHOCTH CoOOTCKOro rocy JJ;l])CrBa no

YKpenneHHIO MHpa H MHpHOO C~Y~ecrBOBaIIHe AKMeMHH 06~ecmeHHHX HaYK npH QK KllCC cl>HJ10c0(>CKHe HaYKH MOCKBa 1976

Venkov, Petr: Leniniläinen periaate rauhanomaisesta rinnakkainolosta Bulgarian

kansantasavallan ulkopolitiikassa 1970-luvulla, Kansainvälisten suhteiden instituutti, Moskova 1983

BeHKOB ne'l'p -JleHHHcKHM npHHu;Hn MHpHOrO cocy~OCTBOBaII}fH BO BHellIHeH nOJlImIKe Hapo)UlOH pecny6nHKH DonrapHH B 70-e rolJJ,l -HHCTHTYT MeX,lJyHapo)UlbIX OTHOllIeHHH MOCKBa 1983

Ziborov, Gennadi: Ideologinen taistelu rauhanomaisesta rinnakkainolosta kansainvälisen jännityksen lieventyessä, filosofinen tiedekunta, NKP:n keskuskomitean yhteiskuntatieteiden akatemia, Moskova 1977

3HOOPOB r M -l1~eonOmqe<::KaH oopb6a no BOnpocaM MHpHOrO cocy~ecTBOBaII}fH B YCJ10BHHX pa3pH,ll:K]1 MeXAYHapo)UlOH HanpHxeHHOCTH (>HJ1~KHe HaYKH MOCKBa

1977

 


 

3. Muu neuvostolainen lähdeaineisto 

Afanasjev Viktor: Tieteellisen kommunismin perusteet, Kustannusliike Progress, Moskova 1982

IArbatski D.I.: Sanan tulkinta, Semanttinen tarkastelu, oppikirja, Udmurtija, Thzebil1977 Ap6aTCKHH ,l{. M. TOJIKOBaRHe 3HaqeHHI1 CJ10B ceMaHTlfqOCKHe onpe~eJIemm H3JJ.aTeJI~TBO Y.l(MypTlm Txe6HJI 1977 Berhin I.B.: SNTL:n historia, Moskova 1973

nepXHH M.n, <De~ocoB B.A.: McroPHB CCCP, yqe6Hoe nOOJ6He NIH 9. KJIa~,

"nPOCBeIQeHHe" MOCKHa 1973

Bogomolov O. T.: Sosialistinen yhteistyö taistelussa rauhan ja aseistariisunnan puolesta, Moskova 1983

Bogomolow O.T.: Socialistil\eskoe sodruvestwo w 60pL6y za mir i razoruvenie, Nauka, MOCKBa 1983

Fedosov V.A.: SNTL:n historia, 8.luokan oppikirja

<De~ocoB B.A.: MCTOPHB CCCP, yqe6HHK 8. KJIaa:, "J1pOCBeIQeHHe" YTBep~eH

MHHHcrepamoM npocxeIQemm CCCP, MocKBa 1982

Gerevitsh Vladimir, Tretjakov Vitali: 70 vuotta neuvostovaltaa, Uutistoimisto Novosti, Moskova \

)

1987

Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Dietz Verlag, Berlin 1971 (1) Geschichte der UdSSR 1917-1970, Dietz Verlag, Berlin 1971 (2)

Gurejev P.P.: Neuvostovaltion ja oikeuden perusteet, Moskova 1982

rypeeB ll.ll.: OcHOBN OOBeTCKOro rocyJJ.aPCTBa H !!paHa, llpOCBeIQeHHe yqe6Hoe nocooHe NIH 8. KJI. H3JJ.. BOCLMoe "npocooIQeHHe" MOCKBa 1982

Kaschlev Juri: Cultural contacts promote peacefu1 coexistence, Novosti, Moscow 1974 Kim P. (toim.): NL:n historia 1938-71, Moskova 1972

KHM ll., no~ pe~. MCTOPHB CCCP 1938-71, yqe6HHK NIH 10. KJIaool, "npOCBeIQeHHe" MOCKBa 1972

Kolesitsenko A.: Työtätekevän luokan taistelu valtiomonopolistisen kapitalismin aikana, historiallinen tiedekunta, Leningradin yliopisto, diss., Leningrad 1984

Leontjev A.A.: Psychologie der Kommunikation, Hrsg. Viehwegen: Grundfragen einer Theorie c;ier sprachlichen Tätigkeit, Akademie Verlag, Berlin 1984 . Mileikovski A.G.: Kahden järjestelmän rauhanomaisen rinnakkainolon taloudellinen perusta, Kansainvälisten suhteiden kustantamo, Moskova 1976

Milejkowskii A.G. ~konomiieskie osnoy MHpHoro COCYIQecTBoBaHHH lJ:BYx CHcreM izd. mevd. otnomen. MOCKHa 1976 Mints I.I.: SNTL:n historia Moskova 1962

~ H.H.: McroPHB CCCP, yqe6Hoe nOCOOHe IJ;J1H 8. KJIacca, "npocoeIQeHHe" MOCKBa 1962

Netskina M.V., Leibengrud: SNTL:n historia, Moskova 1982

He~Ha M.B. , JleH6eHrpy~: McroPHB CCCp, yqe6H11K IJ;J1H 7. KJIaa:a,

YTBepX~eH MHHHcrepcrBOM npocxeIQeHHB CCCP, "npOCBeIQeHHe" MOCKBa 1982

Panfilov V.Z: Philosophische Probleme der Sprachwissenschaft, VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1982

llaH,HJIOB B 3 -CDHJ1~KHe npOOJIeMLI Jl3L1KO3HaHHB 1977 : Pankratova A.M., toim.: SNTL:n historia, Moskova 1946-1962

llaHKpaTOBOH A.M. no~ pe~.: McropHB CCCP, QacTL TpeTLH, MHCTHTYT HcropHH AKMeMHH HaYK CCCP rOCYJJ.apCTBeHHoe YQOOHO-neJJ,arorlfqeCKoe H3JJ.aTeJILCTBO MHHHcrepcoo npocBeIQeHHB POOCP MOCKBa 1946

...

llaHKpaTOBOH A.M. no~ pe~.: McroPHB CCCP, Y'le611HK IJ;J1H 10. KJIaa:a cpeJJJ;leH mKOJILI, MHCTHTYT HcropHH AKa~eMHH HaYK CCCP rocy~apCTBeHHoe YQOOHO-neJJ;JrorlfqeCKoe

H3~aTeJlbCTBO MHHHcrepcoo npocBeIQeHHB POOCP MOCKBa 1949

llaHKpaTOOOH A.M. no~ pe~.: MCTOPHB CCCP, Y'lebllHK NIH 10. KJIaool cpellJIeH mKOJIN, H3~aHHe 9oe, MHCTHTYT HCTOpHH AKMeMHH HaYK CCCP rOCYJfil~HHoe yqe6Ho- neJJ;JrorlfqecKoe H3~aTeJlbCTBO MHHHCTepcBO npOCBeIQeHHB POOCP MOCKBa 1950

InaHKpaTOBOH A.M. no~ pe~.: I1croPHH CCCP, yqeBHHK JJllH . KJIaa:a cpe/JJ:IeH ~

IDKOJllJi, H3~aHHe 21-00, I1HGmTYT Hcropml AKa~eMHH HaYK CCCP rocylJ;ipcrneHHoe yqe6Ho-

IneJJ,3rorlfqOCKoe H31J;iTeJlbCfOO MmlHcrepcOO npocBeIneHHH PODCP MocKm 1962

Petrov V.V. : Tieteellisten käsitteiden semantiikka, kustantamo "Nauka", Novosibirsk 1982 neTpoB B B CeMaHTHKa mylIIWx repMmlOB H3~areJlbCI'BO ..HaYKa.. HOBOCH6HPCK 1982

Predbednov: Sosiaalinen psykologia, Moskova 1975

npe~6e.lnlOB -pe~. Colijol8J1bHaB nCIfXoJlorHH6 MOCKBa 1975 Sredin G.V.: Sodan ja rauhan ongelma nykyaikana 1982

CpeJJ.HH r B -np06JleMa BOHmII H MHpa B OOBpeMeHHOH 3noxe CDWlOCDtHH MHpa 1982/10 .

Suhomlinskij Vasil: Sydämeni lapsille annan, Kustannusliike Edistys Moskova 1977

Theoretische Probleme des Linguisti, Probleme der modemen Welt: Red. Gesellschaftswissenschaft und Gegenwart, UdSSR 1977, Moskau

Tomashevsky Dmitri: On the Peaceful Co-Existenceof States, Novosti Press Agency Publishing House, Moscow 1973.

Tomashevsky Dmitri: Lenin's Concept of Peaceful Coexistence, Intemational Mfairs 5/1982

Tunkin G.I.: Theory of Internationai Law, translated with an Introduction by William Butler, George Allen Univ. London, 1974

Tunkin G.I., Dobrow, Lewin: Grundlagen des modemen Völkerrechts, Moskau 1956

Tunkin G.I.: Coexistence and Intemational Law, Recueil des Cours de Academie de Droit Intemational 1958, Vol.lII,

Vladimirow, W: Die AuBenpolitik des Sozialismus, kirjasta: Die Leninsche Prinzipien der sowjetischen AuBenpolitik, APN-Verlag, Moskau 1979

Vassilyev: TheTheory of Semantic Fields: A Survey, (Akateemikko W Vinogradovin muistolle),

Linguistics, Oct.1/1974

Volosinov Valentin: Kielen dialogisuus. Marxismi ja kielifilosofia, Vastapaino, Tampere 19905. Muu kirjallisuus

Adomeit Hannes: Soviet Risk- Taking and Crisis Behaviour. A theoretical and empirical analysis,

IGeorg Allen & Unwin, London 1982 Ahlberg Rene: Weltrevolution und Koexistenz, Colloquim Verlag, Berlin 1962

Albert E: Bestimmt die Sprache unser W eltbild?, Universitätsverlag, Heidelberg 1972

Anders Johann Friedrich: Theorien iiber sozialistische Systeme -oder die Erfolglosigkeit der empirischen Sozialwissenschaften, Scriptor- Verlag, Kronberg/Taunus 1976

Anweiler Oscar: Forschungen zum Bildungswesen und zur Pädagogik der Sowjet Union, Osteuropa1/83

Apunen Osmo: Suomen ulkopoliittinen linja, Heikki Räty (toim): Suomen turvallisuuspolitiikan käsikirja, Maanpuolustuksen suunnittelukunta, Valtion painatuskeskus, Helsinki 1977

Arend Hannah: The Origins of Totalitarianism, Harcourt Brace Jovanovich fuc. , New York 1973 Aristoteles: Politik, Dritle Auflage, Leipzig 1922 .

Aron Raymond: Peace and War, A Theory of futernational Relations, Robert E Krieger Publishing Company, New York 1981

Bach Uwe: Kollektiverziehung, Dissertation an der Ost-Europa Institut, Berlin 1981 Baldinger Kurt: Semantic Theory, Basel Blackwell, Oxford 1980

Barghoorn Frederick: Politics in the USSR, Yale University, Little Brown and Company, Boston

1966

Bauer Raymond, Inkeles Alex, Clyde Kluckhohn: How the Soviet System Works, Vintage Russian

Ubrary, New York 1961

Beck Ulrich: Das Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Edition Suhrkamp, Frankfurt am Main 1986

Beyme Klaus von: Ökonomie und Politik im Sozialismus, Miinchen/Ziirich 1975

Blanke Gustav: Einfiihrung in die semantische Analyse, Hueber Hochschulreihe 15, Miinchen 1973 Bonsdorff, Göran von: Modelle fiir friedliche Koexistenz, Neue Zeit, Moskau 35/1956

Borcke Astrid von, Simon Gerhard: Neue Wege der Soviet Union-Forschung, Beiträge zur

Methoden und Theoriediskussion, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1980

Bredow Wilfried von: Zur Bedeutung des Prinzips der Abgrenzung in der Theorie der friedlichen

Koexistenz, Zellentin Gerda (Hrsg): Annäherung und Abgrenzung und friedlicher Wandel in Europa, Boldt, Boppard am Rhein 1976

Bredow Wilfried von: Die Zukunft der Entspannung, Kleine Bibliotek 165, Pahl-Rugenstein, .- Frankfurt 1979

Bredow Wilfried von: Vom Antagonismus zur Konvergenz? Studien zum Ost-West-Problem, Alfred Metzner Verlag, Frankfurt am Main 1972

Brekle Herbert: Einfiihrung in die Semantik, Wilhelm Fink Verlag, Miinchen 1972

Brzezinski Zbigniew and Samuel P .Huntington: Political Power: USA/USSR. Similarities and Contrasts. Convergence or Evolution, Penguin Books, New York 1977

Buchner Richard: Friedliche Koexistenz und 'Wettriisten". Zur Theorie und Praxis sowjetischer Aussenpolitik 1945-76. Ein Beitrag zur Friedensforschung. Dissertation, Freie Universität Berlin, Berlin 1977

Capra Fritjof: Das neue Denken, Die Entstehung eines ganzheitlichen Weltbildes im

Spannungsfeld zwischen Naturwissenschaft und Mystik, Scherz Verlag, Miinchen 1987 Cameron Deborah: Feminism & Linguistic Theory, St. Martin's Press, New York 1987

Comrie Bernard: The Languages of the Soviet Union, Cambridge Language Surveys, University

Press, Cambridge 1981 ~ Deutscher, Isaac: Russia, China and the West. A Contemporary Chronicle 1953-66, F.Halliday r (ed.), Oxford University Press, London 1970

Dieckmann Walter: Sprache und Politik. Einfiihrung in die Pragmatik und Semantik der politischen Sprache, Universitätsverlag, Heidelberg 1969

Dieckmann Walter: Sprache und Politik. Einfiihrung in die Pragmatik und Semantik der politischen Sprache (täydennys), Universitätsverlag, Heidelberg 1975

Dieckmann Walter: Politische Sprache, politische Kommunikation: Vorträge, Aufsätze, Entwiirfe, Sprachwissenschaftliche Studienbiicher, Heidelberg 1981

Eckhardt William: Atrocities, Civilizations and Savages. Ways to Avoid a Nuclear Holocaust, Bulletin of Peace Proposals, 4/1982

Eckenbrecht Ulrich: Marx' materialistische Sprachtheorie, Wissenschaftliche Veröffentlichungen, Scriptor Verlag GmbH, Kronberg 1973

Erfurt Jiirgen: Sprache im politischen Kontext, Besprechungen, Zeitschrift rur Germanistik 3/1986

Eronen Jarmo: Kieli ideologisena aseena, nykyneuvostoliittolaista semantiikkaa, Politiikka 2/1982 Eronen Jarmo: Språket som ideologiskt vapen, käsikirjoitus (n.d)

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyö konferenssi, päätösasiakirja, Valtion painatuskeskus, Helsinki ~

1975 -

Ferdowsi Mir: Der positive Frieden, Johan Galtungs Ansätze und Theorien des Friedens, Diss.

IUniversität Miinchen 1979, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Minerva Fachserie, Miinchen 1981

Finke Peter, (Hrsg): Sprache im politischen Kontext, Max Niemeyer Verlag, Tiibingen 1985

Freitag Rainer: Aktuelle Probleme einer synchronen Schlagwortforschung, Linguistische Studien, Leipzig 1977

Geier Ruth: Zur Semantik und Verwendung der Wörter Ideologie und Ideologe im

Sprachgebrauch der DDR und der BRD, Linguistische Untersuchungen, Leipzig 1977 Girge Wolfgang & Helmut Jachnow: Sowjetische Soziolinguistik, Probleme und Genese,

Linguistik und Kommunikationswissenschaft, Scriptor Taschenbiicher, Kronberg 1974 Good, Colin H: Die deutsche Sprache und die kommunistische Ideologie, Europäische Hochschulschriften VoI. 121, Herbert Lang, Bern 1975 .

Gorbauch Horst: Formallogische und hermeneutisch-dialektische Semantik, ein Vergleich, Diss. Eberhard-Karls-Universität, Hermsdorf 1981

Gransow Volker: Konzeptionelle Wandlungen der Kommunismusforschung, vom TotaIitarismus zur Immanenz, Campus, Frankfurt 1980

Grenville J.A.S.: The Major Treaties Since 1945: a History and Guide With Texts, Methuan & Co.Ltd, London 1987

Greimas A.J: Strukturaalista semantiikkaa, Gaudeamus, Helsinki 1979

Griffith William: Communism in Europe: Continuity, Chance, Pergamon Press, Oxford 1966

Groten Hubert: Friedensforschung -Anspruch und Praxis. Studien zur Realisationsmöglichkeiten des positiven Friedensbegriffs, Nomos Verlagsgesellschaft, Köln 1977 Grönfors Martti: Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät, WSOY, Porvoo 1982

Gudorf Odilo: Sprache als Politik. Untersuchung zur öffentlichen Sprache und

Kommunikationsstruktur in der DDR, Verlag Wissenschaft und Politik, Berlin 1981

Gupta Sen: Soviet Asian Relations in the 1970s and Beyond, An lnterperceptional Study, Praeger Publishers, New York 1976

Habermas Jiirgen: Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Suhrkamp, Frankfurt 1983

Habermas Jiirgen: Die Neue Uniibersichtlichkeit, Neue Folge Band 321, Suhrkamp, Frankfurt

1985

Hakulinen Auli, Ojanen Jussi: Kielitieteen ja fonetiikan termistöä, Suomen kirjallisuuden seura, Helsinki 1976 : Hannappel Hans, Hartmunt Melenk: Alltagssprache. Semantische Grundbegriffe und Analysebeispiele, Wilhelm Fink Verlag, Miinchen 1979 Hannikainen Lauri: Rauhanomainen rinnakkainolo. Oikeus 3/1975 Harris Roy: The Language Machine, Duckworth , London 1987

Haslam Jonathan: The UN and the Soviet Union: New Thinking? lnternational Affairs, London

4/1989

Heiskanen Ilkka: Tiedon politiikasta, kielestä ja politiikasta, Politiikka 2/1982

Hoffmann Jochim: Die Welt der Begriffe. Psyhologische Untersuchungen zur Organisation des menschlichen Wissen, WEB Deutsche Verlag Wissenschaft, Berlin 1986

Holsti K.J.: lnternational Politics, a Framefork for Analysis, 3. ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs

1977

Horowitz, David: Anatomie unserer Zeit. Kapitalismus und Sozialismus im Schmelztiegel, Wien

1964

Hough Jerry: Soviet Leadership in Transi~on, The Brookings Institution, Washington D.C. 1980 ~ Hubner Peter: Analyse neuer sowjetischer Ausserungen zur Menschenrechtsproblematik, ~ Bundesinstitut fiir ostwissenschaftliche und internationale Studien, Berichte des Bundesinstitut, Köln 59/1977

Humphrey Caroline: 'Janus-Faced Signs' -The Political Language of a Soviet Minority Gefore glasnost, Ralph Grillo (ed.): Social Anthropology and the Politics of Language, Routledge, London 1989

Hämäläinen Simo: Mikrotason sosiolingvistiikka -keskustelun kielioppia, Suojanen/Suojanen (toim.): Sosiolingvistiikan näkymiä, Gaudeamus, Helsinki 1982

Iivonen Jyrki: State or patty? The JournaI of Communist Studies, voI. 2, London 1/1986 Iivonen Jyrki: Perestrojkans historiska räckvidd, Ost forum 3-4/1988

Ischreyt Heinz: Kalter Krieg -friedliche Koexistenz. Zum lnhalt politischer Termini, deutsche Studien 21/1968

Jahn Egbert: Entwicklung und Schwerpunkte der Friedensforschung in Nordamerika und

Westeuropa, Friedensanalysen, Fiir Theorie und Praxis, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1981

Jahn Egbert: Sozialistische Aussenpolitik, Osteuropa 5/1986 ~ Joenniemi Pertti, Hietanen Aki: Arms and Language, Peace Research as Cultural Research, A -

paper presented to the ninth Nordic peace research conference, Oslo,

INovernber 12-14, 1982 Jouvenel Bertrand de: On Power. Its Nature and the History of Its Growth, Greenwood Press,

Westport, Connecticut 1981

Jussila Osmo: Kommunismi venäläisellä ilmiönä, esitelmä Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan tutkimuksen seminaari, Neuvostoliittoinstituutti, Helsinki 1991.

Kaakkuriniemi Tapani: V.I Lenin, Jukka Kanerva (toim.): Politiikan teorian moderneja klassikkoja, Gaudeamus, Helsinki 1989 Keesings Archiv der Gegenwart, OpIaden

Keesing's Contemporary Archives, Keesing's Publications Limited, Bristol

Kekkonen Urho: Kirjeitä myllystäni 11956-1967, 2 1968-1975, Otava, Keuruu 1976 Kekkonen Urho: Tamminiemi, Weiling & Göös, Espoo 1986 .

Kennan Georg esipuhe kirjaan: Micunovic Veljko, Moscow Diary, Chatto & Windus, London 1980

Kenez Peter: The Birth of the Propaganda State. Soviet Methods of Mass Mobilization 1917- 1929, Cambridge University Press, New York 1985

Kernig Claus Dieter: Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft, eine vergleichende Enzyklopädie, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1966

Kessler Christine: Benennungen fiir Staaten und ihre Regierungen in der Presse der DDR und der BRD, Lingvistische Untersuchungen zur Sprache der

Gesellschaftswissenschaften, Verlag Enzyklopädie, Leipzig 1977

Kissinger Henry: Years of Upheaval, Wedenfeld and Nicolson, London 1982

Kissinger Henry: The Necessity for Choice, Harper and Row Publishers, New York 1961 Klaus Georg: Die Macht des Wortes, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1964

Klaus Georg: Semiotik und Erkenntnistheorie, 2. neubearbeitete Auflage, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1969

Klaus Georg: Sprache der Politik, VEB Deutsche Verlag der Wissenschaften, Berlin 1971

KolIoqium zum Thema: Die Entwicklung der Konzeption der friedlichen Koexistenz von Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnungen von 1917 bis zur Gegenwart,

Interdisziplinäre Arbeitsgruppe der Kampf um Frieden und friedliche Koexistenz von Staaten mit unterschiedlichen Gesellschaftsordungen, Berlin 1982

Kolsto Pål: Krig og fred i sovjetisk ideologi, luentomateriaali, Boulder, Colorado 1985 Kramarae Cheris: Language and Power, Dysage Publications, London 1984

Krippendorf Eckehart: Die amerikanische Strategie, EntscheidungsprozeB und Instrumentarium der amerikanischen AuBenpolitik, Suhrkamp, Frankfurt 1970

Kruse Joachim: Der unverstandene Kommunismus, Versäumnis und Irrtum. Leitsätze

kommunistischer Klassiker und parteiamtliche Definitionen politischer Begriffe, v. Hase & Koehler Verlag, Miinchen 1977

Kubalkova V., Cruickshank A.A.: Marxism-Leninism and Theory of InternationaI Relations, Routledge & Kegan Paul, London 1980

Kukkonen Pirjo: Vetenskapens semantiska fält. Från konst tilI vetenskap, Historisk-filologiska

Institutionen för nordiska språk och nordisk literatur, Licensiatavhandling, Helsingin yliopisto, pohjoismaisen filologian laitos, Helsingfors 1983 Kung Fu-tse: Keskustelut, WSOY, Porvoo 1959

Kuusinen M, Ollikainen U: Venäläis-suomalainen suursanakirja, WSOY, Porvoo 1978

Kyröläinen Hannu: Talous ja politiikka eri järjestelmän omaavien valtioiden suhteissa: Suomi ja ~ Neuvostoliitto 1944-1979, Tampereen yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitos, .. tutkimuksia 62/1981, Tampere 1981

KälIgren Gunnel: Innehåll i text, Skriptor, Lund 1979

Laqueur Walter: U.S.-Soviet Relations, Foreign Affairs 3/1983

Lasswell, H.D.: Language of Politics. Studies in Quantitative Sernantics, Cambridge, Mass. 1968 Lehikoinen, Riitta: Huolto aatteen perilIemenosta. Lehdistö venäjän kielen vaikuttajana 1917 vallankumouksen jälkeen, Kielitieteen päivät Helsingissä 20-21. huhtikuuta 1990, esiteImien tiivistelmät, Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, Helsinki 1990

Leonhard Wolfgang: Sovjetideologie heute, Bd. II: Die politischen Lehren, Suhrkamp, Frankfurt

1962

Leonhard Wolfgang: Am Vorabend einer neuen Revolution? Kohlharnmer, Berlin 1975

Lewytzkyj Borys: Sowjetische Entspannungspolitik heute, Seewald Verlag, Baden-Baden 1976 Link Werner: Der kalte Krieg, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt 1980

Locke John: Works, (ed. 1823), VoI. 2, Reprinted by Scientic Verlag, Aalen 1963

London Kurt, (ed.) : The Soviet Union in World Politics, Westview Press Boulder, Colorado 1980

London Kurt: Permanente Krise, Westview Press Boulder, Colorado 1970 Ludz P .C.: Die DDR zwischen Ost und West, Beck, Miinchen 1977

Lux Leo: Lenins aussenpolitische Konzeption in ihrer Anwendung, Diss., Dissertations- und Fotodruck Frank, Miinchen 1976

Lyons John: Semantics 1, Cambridge University Press, Cambridge 1977

Lyotard Jean-Francois: Tieto postmodernissa yhteiskunnassa, Vastapaino, Tampere 1985

Löwenthal Richard: Chruschtschow und der Weltkommunismus, Kohlhammer, Berlin 1963

Löwenthal Richard: Development versus Utopia in communist policy, Survey, Winter-Spring 1970 Löwenthal Richard: Gorbatschow und die Zukunft der Sowjetunion, Osteuropa 7-8/1988 Mandel Ernst: Friedliche Koexistenz und Weltrevolution, ei painopaikkaa, 1968

Marx Karl, Engels Friedrich: Werke, 39 osaa, Institut rur Marxismus-Leninimus beim ZK der SED, Dietz Verlag, Berl~ 1961 ff ..

Marx Karl, Engels Friedrich: Uber Sprache, Stil und Ubersetzung, Insitut rur Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Diez Verlag, Berlin 1974 .

Marx Karl, Engels Friedrich: Valitut teokset, Kustannusliike Edistys, Moskova 1979 Marxistisch-Leninistisches Wörterbuch der Philosophie. Georg Klaus, Manfred Buhr (Hrsg), Rohwolt Hamburg 1972

Mayrzedt, Hans: Theorie und Praxis aktueller Ost-West Koexistenz Problematik, Koexistenz zwischen Ost und West, Schriftenreihe der Österreichen Gesellschaft fiir AufSenpolitik und Internationale Beziehungen 5, Wien 1967

Meissner Boris: Das Entspannungskonzept der Hegemonialmacht: Entspannungsbegriff und Entspannungspolitik aus de Sicht der Sowjetunion. H. Schwarz (Hrsg):

Entspannungspolitik in Ost und West, 1979

Meissner Boris: Die Grundsätze der "friedlichen Koexistenz" als Elemente eines gesamteuropäisen Sicherheitssystems, Probleme der Konferenz tiber Sicherheit und Zusammenarbeit in

Europa, Berlin Verlag, Berlin 1975

Meyers Neues Lexikon, VEB, Bibliographisches Institut, Leipzig 1972 Miller David: Social Justice, Oxford University Press, Oxford 1976

Moser Hugo, Hrsg.: Das Aueler Protokoll, Deutsche Sprache im Spannungsfeld zwischen West und Ost, Pedagogischer Verlag, Schwann, Diisseldorf 1964

Motsch Wofgang: Anforderungen an eine handlungsorientierte Textanalyse, Zeitschrift der Germanistik, VEB Verlag Enzyklopädie, Leipzig 3/86

Märkälä Hannu: Joukkotiedotus ja ihmiskuva. Tutkimus Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain

joukkotiedotuksen välittämästä ihmiskuvasta, Helsingin yliopisto, Sosiaalipolitiikan laitos, Tutkimuksia, Helsinki 3/1977 .

Niiniluoto Ilkka: Johdatus tieteenfilosofiaan, Käsitteen ja teorian muodostaminen, Otava, Keuruu 1980,

Niinluoto Ilkka: Tieteellinen päättely ja selittäminen, Otava, Keuruu 1983

Nygren Bertil: Fredlig samexistens: Klasskamp, fred och samarbete. Sovjetunionens Detente-

Doktrin, The Swedish Institut of International Affairs, Research Report, Stockholm 12/1984

Nyholm Leif: Kieli ja yhteiskunta -sosiolingvistiikka marxilaisesta näkökulmasta,

Suojanen/Suojanen (toim): Sosiolingvistiikan näkymiä, Gaudeamus, Helsinki 1982 Nykysuomen sanakirja. Lyhentämätön kansanpainos, WSOY, Porvoo 1985

Osgood Charles: An Exploration into Semantic Space. Wilbur Schramm (ed.): The Science of Human Communication, University of lllianois, Illianois 1968

Paasilinna Reino: Glasnost puntarissa. Neuvostoliittolaisen journalistiraadin arvioita

julkisuuspolitiikasta, Neuvostoliittoinstituutti, tiedonantoja ja katsauksia, Helsinki ; 8.10.1991

Paavilainen Marja: Suomenkielisen politiikan sanasta "esihistoria" ja synty 1800-luvun

puolivälissä, pro gradu-tutkielma, Valtio-opin laitos, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 1983,

Palonen Kari: Politiikan tutkimuksesta kielitieteenä: Johdatusta poliittisen tekstitulkinnan perusteisiin, Politiikka 2/1982

Palonen Kari: Sanoista tekoihin ja takaisin, kielestä politiikan tutkimukseen, Valtiotieteellisen yhdistyksen tiedotuslehti 1/1983

Palonen Kari: Tekstistä politiikkaan. Johdatus tulkintataitoon, Jyväskylän yliopisto, Valtio-opin laitos, Julkaisuja 54, Jyväskylä 1987

Palonen Kari: Hannah Arendt, Jukka Kanerva (toim.): Politiikan teorian moderneja klassikkoja, Gaudeamus, Helsinki 1989

Pietilä Hilkka: Tulevaisuuden vaihtoehto tässä ja nyt. Lähtökohta naisten vaihtoehdoksi . tulevaisuudelle.: Johan Galtung (toim): Alternativen, Akademilitteratur, Oslo 1985 '

Pietilä Veikko: Yhteiskuntatieteen tietenfilosofisia lähtökohtia, Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Tampereen yliopisto, sarja C 26, Tampere 1979

Pietilä Veikko: Selittämisestä yhteiskuntatieteessä, Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Tampereen yliopisto, sarja C:27, Tampere 1980

Powik, G: Was hat Frieden mit Kampf zu tun?ABC des Marxismus-Leninismus,

Akademie fiir Gesellschaftwissenschaften bei ZK der SED, Dietz Verlag, Berlin 1978 Rinkineva Hanna: Suomen ja Neuvostoliiton yhteiset kommunikeat vv 1972 -1982. Muodon ja sisällön vertailua, KAVAKU 14/1984, Harjoitustyö, Helsinki 14.9.1984

Rosenau James: Pre-Theories and Teories of Foreign Policy, Farrel Barry (ed.): Approaches to Comparative and lnternational Politics, Evanston 1966

Rowell Margit: Uutta tietoa neuvostokonstruktivismista, Marja-Liisa Bell (toim.): Venäläistä

avantgardea George Costakisin kokoelmasta, Helsingin kaupungin taidemuseo, Frenckell, Helsinki 1984

Royen Christoph: Die sowjetische Koexistenzpolitik gegeniiber Westeuropa, Voraussetzungen, Ziele, Dilemma, Nomos Verlag, Baden-Baden 1978

Rudenstine Angelica: George Costakis-kokoelma, Marja-Liisa Bell (toim.): Venäläistä

avantgardea George Costakisin kokoelmasta, Helsingin kaupungin taidemuseo, Frenckell, Helsinki 1984

Rusi Alpo: Kuvatutkimus ja kuvapolitiikka kansainvälisissä suhteissa, Politiikka 2/1987 Römer Ruth: Das Motiv der Bewegung in der Sprache der SED, Dietz Verlag, Berlin 1964

Saari Lars: Lyhyt historiikki, Venäläistä ja neuvostoliittolaista taidetta, avantgarde 1910- 1930, Serioffset, Turku 1989

Saukkonen Pauli: Mistä tyyli syntyy, WSOY, Juva 1984

Schelsky Helmut: Die Arbeit tun die anderen, Teil 111: Die Sprachherrschaft, Westdeutscher Verlag, OpIaden 1975

Schippen Thea: Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache, VEB Bibliographisches lnstitut, Leipzig 1984

Schippen Thea: Lexikologische Grundlagen fiir die Arbeit am Wortschatz, Linguistische Studien, Wortschaftforschung heute, VEB Verlag Enzyklopädie, Leipzig 1982

Schumann Johannes: Politischer Konflikt und sprachliche Kommunikation. Semantische und

pragmatische Probleme am Beispiel des Konfliktsbereichs Riistung, Haag+Herchen, Frankfurt 1979 . Seppä Tarja: Moraalisesta aseidemiisunnasta ja merkityksestä rauhan turvaamiselle, Rauhantutkimus 3/1986, Tampere 1986

Sinyavsky Andrei: Soviet Civilization. A cultural history, Harper and Row Publishers, New York 1990

Sivonen Pekka: Yhdysvaltain ydinasepelote teoriana sekä vallankäytön ja poliittisen kulttuurin ilmiönä, Lisensiaatintutkimus, Helsingin yliopisto, Helsinki 1984 Sjögren Peter A.: Termer, allmän språklig vetenskap, Stockholm 1979 Skinner Quentin: Suuren Teorian paluu, Politiikka 3/1985

Sontheimer Kurt: Die Sprache linker Theorie. Wolfgang Bergdorf(Hrsg): Wörter als Waffen Verlag Bonn aktuell, Stuttgart 1979

Schmiederer Ursula: Die sowjetische Theorie der friedlichen Koexistenz. Probleme sozialistischen Politik, Verlag Neue Kritik, Frankfurt am Main 1968

Spohn Wilfried: Konvergenz- und Divergenztheorie ideologischer Ausdruck der Koexistenz von

Kapitalismus und Sozialismus, Futurum 18-51, 1/1971, - Suojanen Arja, Suojanen Reino (toim.): Sosiolingvistiikan näkymiä, Gaudeamus, Helsinki 1982 ~

Sulevo Kari: Sisällönanalyysi ja historiantutkimus, Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksen tutkimuksia, Sarja B, No 2, n.d.

Susiluoto llmari: Länsimaisesta sovjetologiasta: totalitarismista sosialismin tutkimukseen, Helsingin yliopiston valtio-opin laitoksen tutkimuksia, Helsinki 1976

Susiluoto Ilmari: Yhteiskunnan ohjaus ja hallinto. Teoreettinen ja terminologinen selvitys venäjän

kielen ohjausta ja hallintoa tarkoittavasta "upravlenije" termistä, Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksen tutkimuksia, Sarja C, Helsingin yliopiston monistuspalvelu, Helsinki 1977

Susiluoto llmari: Neuvostoliiton politiikka tutkimuskohteena. Sanomalehtivenäjää - kursseihin liittyvä luentosarja. Moniste n:o 1, Sanoma Osakeyhtiö, ammattikoulu, Kevätkausi 1981

Susiluoto Ilmari: The Origins and Developments of Systems Thinking in the Soviet Union. - Political and Philosophical Controversies from Bogdanov and Bukharin to Present-Day Re- -

Evalutions, Suomalainen tiedeakatemia, Helsinki 1982

ISusiluoto Ilmari: Kieli ja valta: näkökohtia kulttuurirelativismista totalitarismin kielitieteeseen, Politiikka 2/1982

Svensson Arnold: Anspielung und Stereotyp. Eine linguistische Untersuchung des politischen Sprachgebrauchs am Beispiel der SPD, Westdeutscher Verlag, Opiaden 1984

Tarschys Daniel: The Soviet Political System: Three Models, European Journai of Political Research 3/1977

Teltschik Horst: Die Reformpolitik Gorbatschows und die Perspektiven der West-Ost Beziehungen, AuBenpolitik 3/1989

Tritschler Horst: Aussenstrategie und politisch-äkonomische Entwicklung der Sowjetunion -Zur Interpretation des Ost-West-Konflikts, Diss. des Fachbereichs

Gesellschaftswissenschaften der Justus-Liebig-Universität, Giessen 1979 Tuomioja, Erkki: Tahditon rauhanmarssi, Rauhanliitto, Helsinki 1968

Töttö Pertti: Tieteen kehityksen sisäisten ja ulkoisten tekijöiden ongelmasta,

Suhonen/Rautio (toim.): Tieteellinen kommunikaatio, Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Tampereen yliopisto, E Katsauksia 5, Tampere 7/1978

Töttö Pertti: Yhteiskuntatiede ja toiminta. Objektivismin kritiikistä yhteiskuntatieteiden

metodologiaan. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Tampereen yliopisto, Sarja A Tampere 55/1982

Ulkopoliittisia lausuntoja ja asiakirjoja (UPLA), Ulkoministeriön julkaisuja, Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1959-1966, Valtion painatuskeskus, Tampere 1967-1985 Urban Georg: Is "Arms Control" an Unrealistic Fiction, Encounter Apri11983

Wassmund Hans: Revolutionstheorie, Universität von Frankfurt, Frankfurt 1976,

Weber Max: Wirtschaft und Gesellschaft. GrundriB der verstehenden Soziologie, Tiibingen 1972 Vehvilä Salme, Castren Matti: Suomen historia, lukio luokkia varten, WSOY, Helsinki 1967 Wettig Gerhard: Einmischung in den Ost-West-Beziehungen, AuBenpolitik 2/1982

Wettig Gerhard: Friedenssicherung, Klassenkampf und neues Denken in Gorbatschows Westpolitik, Aussenpolitik IV /1988

Wettig Gerhard: Konflikt und Kooperation zwischen Ost und West. Entspannung in Theorie und

Praxis. AuBen- und sicherheitspolitische Analyse, Osang, Bonn 1981

White Stephen: The USSR: Pattern of Autocracy and Industrialism, Archie Brown, Jack Gray (ed.): Political Culture and Political Change in Communist States, The Macmillan Press, London 1979

Whorf Benjamin: Language, Thought and Reality. Selected Papers, New York 1956, 1966 Wiio Osmo A: Viestinnän perusteet, Weilin + Göös, Helsinki 1972

Willms Bernard: Entspannung und friedliche Koexistenz, Neue Edition List, Miinchen 1974

Wimmer Rainer: Sprachkritik und reflektierter Sprachgebrauch, Sprache und Literatur 1/1983 Wittgenstein Ludwig: Filosofical Investication, Basil Blackwell, Oxford 1953

Wittgenstein Ludwig: Uber Gewissheit (On Certainty), Ansconbe/Wright (ed.), Basil Blackwell Oxford 1974

Woslenskij Michael S.: Friedliche Koexistenz aus sowjetischer Sicht, Osteuropa 11/1973 Wiistert Eugen: Einfiihrung in die Allgemeine Terminologielehre und terminologische

Lexikographie, Dr. Bauer (Hrsg), Schriftenreihe der Technischen Universität Wien im Kommission bei Springer Verlag, Wien 1979

Väyrynen Raimo: Conflicts in Finnish-Soviet Relations: Three Comparative Case Studies, Acta . Universitatis, Ser. A VoI. 47, Tampere 1972 ..

Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja. Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö, Charter of the United Nations, OPI/511 January, Ronsholt & Co. Köpenhamina 1975

Zellentin Gerda: Intersystemare Beziehungen in Europa, Bedingungen der Friedenssicherung, A. W. Sijthoff, Leiden 1970

-

Translitterointi ja lyhenteet ~

Translitteroinnista on käyty keskusteluja Helsingin yliopiston Venäjän kielen laitoksen,

Islaavilaisten kielten laitoksen, kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen, Suomen standardisoimisliiton ja kielilautakunnan kanssa. Suomen standardisoimisliitto hyväksynyt vuonna 1957 (sama 1.983) Kielikellossa olleen esityksen. Siinä on

kyrillisten kirjainten translitterointiin tavallinen ja tieteellinen kaava. Kansallinen ja kansainvälinen kaava on vuodelta 1987.

Koska suomalaisen translitteroinnin perustana on yhä, että sana pystytään kirjoittamaan suomalaisen ilmiasun perusteella myös kyrillisillä kirjaimilla, on tässä tutkimuksessa

noudatettu tätä virallista kaavaa. Tietokoneaikaan soveltunee kuitenkin paremmin niin kutsuttua yksinkertaistettu venäläisten sanojen translitterointia. Se on laadittu niin, että äännearvot vastaavat alkuperäistä, ei välttämättä kirjoitusasu. Näin vältetään

sanahirviöt kuten Hrushtshev tai Tshitsherin, jotka voisi kirjoittaa yksinekrtaisesti sekä kirjoitajalle että lukijalle Hrutsev ja Tsitserin.

Teknisistä syistä ei voida käyttää Suomen standardisoimislautakunnan 1983-04-05 suosittelemia merkkejä s ja z (hatullisina) vaan niiden tilalla on lautakunnan suosituksen mukaisesti sh ja zh.

X =zh

3 =z

H =j

Q = ts

q = tsh III =sh

II( = shtsh bI =y

esimerkiksi: H rUmeB -Hrushtshev BpeXHeB -Brezhnev

QH1JepHH -Tshitsherin

3a~opovnji -Zadorozhnyi -ugreew -Tshygrejev

Lyhenteet

pk puoluekokous

NKP Neuvostoliiton kommunistinen puolue

kk Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitea : v k vallankumous

NL Neuvostoliitto

m-l marxismi-Ieninismi

diss. väitöskirja tai Neuvostoliiton kyseessä ollessa neuvostoliittolaisen väitöskirjan 20- 60 -sivuinen lyhennelmä, autoreferaatti
Kaaviot ja taulukot

Rauhanomaisen rinnakkainolon merkityskenttä f A vainsanojen käyttö NKP:n asiakirjoissa vuosina 1917-1981, s. 303

i A vainsanojen käyttö NKP:n johtajiep aikakausina NKP:n asiakirjoissa c vuosina 1917-1981 s. 304

Käsitteen rauhanomaisnn rinnakkainolo eri aikakausina Käsitteen luokkataistelu eri aikakausina s. 245

Käsitteen ideologinen taistelu eri aikakausina s. 253

Käsitteen taloudellinen kilpailu eri aikakausina s. 262


.