13 syytä luopua YDINVOIMASTA/Marketta Horn

 

20.2.1997 -
Viimeksi päivitetty 22.9.2017

Sähköä uraanista – ei ikinä!


 

1. Ydinvoima on kallista


Ydinvoiman näennäinen taloudellisuus perustuu alihinnoitteluun. 

Yksityiset vakuutusyhtiöt eivät yleensä edes myönnä ydinvoimaloille vakuutuksia. Laskelmissa tulisi ottaa huomioon koko voimalan käytön, sen polttoaineiden hankinnan ja jätesäilytyksen elinkaarikustannukset, jotka kertyvät satojen vuosien aikana.

Yhdysvalloissa ydinvoimaloille ei saada järjestettyä yksityistä rahoitusta, vaikka valtion tuet kattavat 80% laitoksen investointitarpeesta. Vuonna 85 Forbes kuvasi ydinvoimateollisuutta ilmaisulla "the largest managerial disaster in history". Vuodesta 1984 lähtien aloitetuista laitosprojekteista on lopulta hylätty yhtä monta kuin on saatu valmiiksi. USA:ssa ei yksikään ydinvoimala ole valmistunut sille suunnitelluilla kustannuksilla. [Parenti 2008]

2002: YK:n rahoittaman Bruntlandtin komission mukaan energian käyttöä on vähennettävä 50 prosenttia seuraavan 40 vuoden aikana. Suomen nykyiset palvelut voidaan turvata 2.6 toe / vuosi energiakulutuksella per capita, kuitenkin Suomessa kulutus on kolminkertainen [Smil 2002]. Suomessa olisi mahdollista kattaa koko energiantarve kotimaisilla, uusiutuvilla energiamuodoilla mistään tinkimättä.

Ydinvoiman lisärakentaminen tarkoittaa lisäkulutuksen hyväksymistä. Jokainen kilowatti, joka voidaan säästää, vähentää kuusi kertaa enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin ydinvoiman jatkuva käyttö. Nykyisellään ei paikallisia sähkön- ja lämmön tuotantomahdollisuuksia eikä teollisuuden omaa sähköntuotantoa hyödynnetä tarpeeksi.

Ydinvoiman tuottavuutta ovat laskeneet yksityiset yritykset, joiden suunnitteluväli on vain vuosia ja korkeintaan kymmeniä vuosia. Radioaktiiviselle jätteelle ei pystytä edes asettamaan riittävän korkeaa haittaveroa.

Valtion ydinjätehuoltorahastossa oli vuodenvaihteessa 4,495 miljardia markkaa. Ydinjätehuoltorahastoon kerätään voimalayhtiöiltä rahaa, jonka turvin varaudutaan huolehtimaan ydinjätteiden loppusijoituksesta. Maksajina ovat Teollisuuden Voima oy, Imatran voima Oy ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Voimalayhtiöillä ja valtiolla on oikeus lainata rahastoon kertyneitä varoja käyttöönsä. (hs 20.2.1997)


2. Ydinvoima haaskaa energiaa

Ydinnoimalat eivät tuota lämpöä vaan pelkästään sähköä. Tämä johtuu siitä, että ydinvoimaloita ei sijoiteta onnettomuusriskin vuoksi lähelle suurkaupunkeja, eikä voimalan tuottamaa lämpöä voida siksi hyödyntää. Tällaisessa lauhdevoimalassa haaskataan 2/3 energiasta.


3. Ydinvoimalan purku tulee kalliimmaksi kuin voimalan käyttö

Kun Englannissa vuonna 1989 yksityistettiin energiatuotanto, National Power kieltäytyi ostamasta ydinvoimaloiden osakkeita niiden purku- ja jätekäsittelykustannusten vuoksi. Yhden 1100 megawatin ydinvoimalan purkaminen maksaa noin 600 miljoonaa dollaria.

Tshernobylin ydinvoimala, missä vuonna 1986 tapahtui maailman suurin ydinonnettomuus, vaatii edelleen valvontaa ja riski onnettomuuden toistumisesta on suuri. Sen purkamiseen turvallisesti ei näytä löytyvän keinoja.

 

4. Ydinvoimala asettaa kyseenalaiseksi demokraattisen päätöksenteon 

Ydinvoima soveltuu huonosti demokraattiseen päätöksentekoon, koska se on pääomavaltainen, vaatii suuria yksikköjä ja pitkän rakennusajan. Asioista eivät päätä äänestäjät edustajiensa välityksellä vaan vaalien rahoittajat ja lobbarit. Vaikka Suomessa äänestäjistä vain 34 prosenttia kannattaa lisäydinvoimaa (29.3.2010), edustajista kannattajia on 62 prosenttia.

Ydinvoiman suhteen poliittiset päätöksentekijät ovat pakkotilanteessa. Tekniset tosiasiat ja teollisuuden ehdot määräävät suunnan. Itäisen Euroopan vanhentuneista ja teknisesti huonoista voimaloista luopuminenkin on vaikeaa, jopa Tshernobylissä tuotetaan vielä energiaa.

Atomivoimalat ovat liian haavoittuvia, jotta niissä voitaisiin soveltaa työpaikkademokratiaa tai lakko-oikeutta.

Miina Kaarkoski (väitöskirja 2016, Competing Conceptualisations of Nuclear Energy Policy  in the german Parlamentary Debates of 1991-2001): Saksan päätös luopua kokonaan ydinenergiasta selittyy pelolla epädemokraattisesta valtiosta, jossa kansalaisia vastaan käytettäisiin voimakeinoja. Koska ydinenergiaan liittyy suunnattomia vaaroja,  sen käyttö ja sen jätehuollon turvaaminen vaativat valtiolta äärimmäistä voimankäyttöä.


5. Ydinvoima pakottaa viranomaiset jatkuvaan valvontaan

Koska atomivoimalassa tapahtuvan toimintahäiriön tai terroristi-iskun seuraukset ovat katastrofaalisia koko yhteiskunnassa, valtion on kehitettävä kaiken kattava varoitus-, huolto-, pelastus- ja valvontajärjestelmä. Virkamiesten tulee vahtia niitä henkilöitä, jotka rakentavat ja käyttävät atomivoimaloita, myös niitä jotka kuljettavat radioaktiivisia aineita tai tavaroita. Jotta sattumalta ei palkata terroristia tai henkisesti sairasta työntekijäksi, on kaikkia atomivoimalassa työskenteleviä seurattava ja heidän sukulaisuussuhteensa ja lääkärissäkäyntinsä selvitettävä. Mutta myös työntekijöiden perheitä ja ystäviä on tarkkailtava niin, että kukaan ei pysty kiristämään tai aiheuttamaan riskejä mielenhäiriössä. Työntekijöiden yksityisasioiden, kuten esimerkiksi käynnit psykiatrisissa tutkimuksissa, on oltava toiminnasta vastaavien tiedossa. Yhteiskunnan tarkkailuverkoston on oltava kattava.

Atomivoiman käyttö lisää väistämättä yhteiskunnan päätöksenteon keskittymistä ja sen mukaan yhdenmukaistamista. Valtion on pystyttävä vakuuttumaan kansalaisten tunnollisesta käyttäytymisestä.

Brysselin terroristi-iskun tehneet suunnittelivat radioaktiivisen pommin tekemistä. Jihadistit olivat viime vuonna kuvanneet salaa ydinenergian kansallisen tutkimuskeskuksen johtajaa. The Times -lehdelle tapahtuneesta on kertonut Belgian ydinvoimaloita valvova viranomainen AFCN. Ydinvoimalaviranomaiset ovat päätelleet, että jihadistit aikoivat kidnapata kuvaamansa työntekijän saadakseen käsiinsä radioaktiivista materiaalia. Siitä valmistettavan pommin tarkoituksena oli saastuttaa kaupungin julkista tilaa.
Aiemmin tällä viikolla kerrottiin, että Belgian Tihangen ydinvoimalasta pyydettiin osaa henkilökunnasta poistumaan. Ydinvoimala sijaitsee noin 80 kilometrin päässä Brysselin lentokentästä.(Iltalehti 25.3.2016)


6. Ydinvoimala on helppo kiristysväline

Jo 1980-luvulla tehtiin vuosittain keskimäärin 300 sabotaasia ydinvoimaloihin. Tihutöitä suorittivat rikolliset, terroristit ja vihamieliset työntekijät. Uhkavaatimuksia esittivät etniset, ideologiset ja taloudelliset ryhmät. Puolet iskuista ovat kohdistuneet kuljetuksiin uraanikaivoksilta ydinvoimaloihin ja voimaloista niin kutsuttuihin jälleenkäsittelylaitoksiin. Uhkauksia esitettiin myös laitosten työntekijöille.

Vaikka ydinvoimalaitokset pystyttäisiin suojaamaan sähköhälyttimillä, kuljetuksia on mahdoton valvoa. Englantilainen ydinfyysikko Brian Flowers sanoo: ”Ei ole enää kysymys siitä, alkavatko terroristit käyttää hyväkseen ydinvoimaloita, vaan siitä milloin tämä tapahtuu. Plutonium tarjoaa ainutlaatuisen ja vahvan aseen niille, jotka ovat päättäneet käyttää kaikkia mahdollisia keinoja saadakseen tahtonsa läpi.”

Jokainen atomivoimala on eettistä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta uhkaava kiristyskohde: Voisiko joku vastustaa sellaisen henkilön kiduttamista, jolla epäillään olevan yhteyksiä atomivoimaloita vastustavaan terroristijärjestöön, jos terroristijärjestö uhkaa sytyttää kokonaisen kaupungin tuleen? Olisiko epärealistista kuvitella, että pieni ryhmä akateemisesti koulutettuja intialaisten, japanilaisten ja amerikkalaisten porvarisperheiden tyttöjä ja poikia uhkaisi Bostonissa räjäyttää itse kasaamansa ydinpommin, ellei amerikkalaisten apua Aasiaan välittömästi lisätä?

Ranska kertoi perjantaina jälleen uusista lennokkihavainnoista ydinvoimaloiden luona. Lennokkeja on havaittu seitsemän ydinvoimalan luona lokakuun alun jälkeen. Lennokit ovat lisänneet huolta voimaloiden turvallisuudesta. Lennokkien omistajista ei ole tietoa. Ranskan ydinvoimaloiden ympärillä on lentokieltoalue joka on säteeltään viisi kilometriä. Yläpuolella lentokieltoalue ulottuu kilometrin korkeuteen. Lennokeista pienimmät ovat olleet kooltaan noin parikymmentä senttiä, suurimpien siipiväli lähes kaksi metriä. Niihin olisi periaatteessa mahdollista asentaa vaikkapa räjähteitä, kirjoitti Le Monde -lehti." (hs 1.11.2014)
 

 

7. Ydinpommi on totaalinen tuhoase

Plutonium - nimitetty Plutonin, kreikkalaisen manalan jumalan mukaan - on kaikkein varmimmin tappava myrkky. Jokainen 360:stä uraanivoimalasta tuottaa vuodessa 200 kg plutoniumia. 500 MW:n ydinvoimala tuottaa vuodessa 150 kg plutoniumia. Jo puoli kiloa plutoniumia aiheuttaa tasaisesti hengitysilmaan jaettuna kaikille tämän planeetan ihmisille keuhkosyövän. Niin kauan kuin atomivoimaloita käytetään pieniä plutoniummääriä pääsee jatkuvasti ilmaan. Alkuaineista plutonium on kaikkein myrkyllisin.

Yhden ydinpommin valmistukseen tarvitaan 10 kg plutoniumia. Reaktoriplutoniumista ja uraanista amatöörinkään ei ole vaikeaa valmistaa pommia. Pommi on halkaisijaltaan puoli metriä ja se mahtuu vaikka auton tavarasäilöön.

Ydinvoimaa varten uraania louhitaan ja jalostetaan samalla lailla kuin ydinaseita varten. Sotilaallisen ja rauhanomaisen käytön erottaminen on mahdotonta. Uraanin ja ydinjätteen kuljetukset lisäävät ydinaseiden leviämistä maailmassa. Ydinmateriaalin katoamista jälleenkäsittelylaitoksilta ja kuljetusten aikana ei voida kontrolloida. Esimerkiksi Sudanissa on uraanin ja plutoniumin musta pörssi. USA käytti 30 vuoden aikana 1946-1975 sotaväkeään 215 kertaa saavuttaakseen poliittisia tavoitteitaan – uhkasi  strategisilla atomiaseilla 19 kertaa ja 4 kertaa atomiaseilla - 1956 Suez, 1958 Libanon, 1962 Kuba, 1973 Lähi-itä.


 

8. Ydinvoimaloiden polttoaine loppumassa

Uraanivarat riittävät nykyiselle 400:lle ydinvoimalalle vielä 50 vuodeksi ja louhiminen tulee vuosi vuodelta työläämmäksi, kalliimmaksi ja vaarallisemmaksi.

Jos louhinta aloitetaan Suomessa, tarvitaan valtio rakentamaan infrastruktuuri. Louhittu uraani viedään ensin ulkomaille jatkojalostettavaksi ja palautetaan sitten Suomeen.
 

 

9. Energian tutkimusresurssit keskittyvät ydinvoimaan

Sitoutuminen pääomavaltaiseen ja runsasta tutkimusta vaativaan uraanitalouteen vie resursseja muulta tutkimukselta eikä uusiutuvien energialähteiden ja energian säästön tutkimiseen riitä varoja. Yhä enemmän varoja on pakko käyttää myös ydinvoimaloiden turvallisuus- ja jätetutkimuksiin. Koska energiapoliittinen päätöksenteko ja tutkimuksen rahoitus on keskittynyt, kriittisten ja vaihtoehtoisten energiatutkimusten rahoitus on vähäistä.

Jos Suomessa pelkästään viidennen ydinvoimalan lobbaamiseen käytetyt varat olisi käytetty uusiutuvien energialähteiden, tuotanto- ja säästämistapojen tutkimukseen, olisi maassa myös näihin liittyvää innovaatiota ja teollisuutta ulkomaille vietäväksi.

 

10. Onnettomuudet lisääntyvät voimaloiden ikääntyessä 

Ydinvoimalan sisustan sulamisonnettomuus voi sattua yhdessä reaktorissa kerran 10000 vuodessa. Kun maailmassa on 400 reaktoria, tämä tarkoittaa, että tällainen onnettomuus voi tapahtua kerran 27 vuodessa. Ydinvoimaloiden normaalikäytössäkin leviää radioaktiivisia aineita. Ydinvoimaloiden vanhetessa onnettomuusriskit kasvavat. Viime vuosina on tullut yhä useammin tietoja ongelmista ydinvoimaloissa. Todennäköistä on, että suurin osa onnettomuuksista jää paljastumatta. Vanhojen voimaloiden lisäkäyttö eli tehostaminen lisää riskejä. Samalla lisääntyvät riskit jätetuotannossa, jätteenkuljetuksessa ja välivarastoinnissa. Onnettomuus on ihmisaisteille nöyryyttävä: säteily ei näy, haise eikä maistu.

 

 

11. Ydinvoiman uraanipolttoaineen louhinta saastuttaa ympäristöä ja ihmistä

Uraanin louhinta tuhoaa ympäristöä. Yhden uraanitonnin louhiminen tuottaa 4000 tonnia jätettä.  Malmin murskaamiseen ja jauhamiseen käytetään rikkihappoa. Tämä menetelmä synnyttää rikkipitoista ja radioaktiivista hiekkamassaa. Uraanin louhinnan ja ydinteollisuuden vuoksi radioaktiivisuus leviää ilmaan ja vesistöihin.

Uraaniteollisuuden ympäristössä ihmiset sairastuvat keuhkosyöpään. Ionisoiva säteily ja pienet säteilyannokset heikentävät ihmisen vastustuskykyä, synnyttää leukemiaa ja pahanlaatuisia kasvaimia. Jälkeläisillä on kehityshäiriöitä ja perinnöllisiä sairauksia. Yleensä paras lääke sairauksiin on ennaltaehkäisy. Säteilysairauksissa ennaltaehkäisy on ainut lääke.

Miten ydinvoiman toisille tuoma hyöty korvataan niille, jotka kärsivät sen haitoista?

Uraanin rikastuksessa syntyvä myrkyllinen köyhdytetty uraani kuljetetaan sotilaalliseen käyttöön esimerkiksi panssarintorjunta-aseissa. USA käytti Persianlahden sodassa pst- ja tykistön ammuksiin sekä Tomahawk-risteilyohjuksiin 350.000 kg köyhdytettyä uraania ja Kosovossa 13.000 kg. “Balkanin oireyhtymä”, joka on ilmennyt Yhdysvaltojen pommitusten jälkeen, muistuttaa Persianlahden oireyhtymää. [Pippuri 2005]

 

12. Ydinvoimalan jäte on pitkään tulevaisuudessa riski

Ydinvoimalan korkea-aktiivinen jäte on kuolettavan radioaktiivista satoja tuhansia vuosia. Ydinjätteen varastointia ja säilytystä ei ole ratkaistu. Syvään maankuoreen tehdyt varastot eivät ole turvassa. Koko ajan syntyy lisää jätettä. Tällaisen ratkaisemattoman ongelman jättäminen tuleville sukupolville on vastuutonta. Jo pelkät loppusijoituskapselit ovat tällä hetkellä metalliarvoltaan yli 100 MEUR. Loppusijoitusluola on suunniteltu helposti avattavaksi, joten haudanryöstäjien uhka on yhtä realistinen kuin pyramideilla aikoinaan.


13. Ydinvoimapäätökset Suomessa virheellisin perustein

Suomessa ydinvoimaa tarvitaan lähes yksinomaan energiavaltaisen teollisuuden takia, pelkästään paperinvalmistus vaatii neljäsosan Suomen sähköstä, enemmän kuin kaikki kotitaloudet yhteensä. Paperinvalmistuksen kilpailukyvyn heikkeneminen ei johdu pelkästään sähkön hinnasta, sillä edes sähköveron puolitus ei pystynyt estämään paperitehtaiden sulkemisia. Kuitenkin kyseinen alentaminen maksaa veronmaksajille vuodessa yli 100 MEUR, kun taas uusiutuvan energian ja energiansäästön tukemiseen käytetään vain 30 MEUR. Ydinvoimaan myönteisimmin suhtautuvat poliitikot saavat rahallista tukea energiaintensiiviseltä teollisuudelta.

 Päätös viidennen ydinvoimalan rakentamisesta tehtiin virheellisin perustein, sillä kaikki tärkeimmät lupaukset on jo rikottu:
- Rakennuskustannus, alkuperäinen arvio 3 MrdEUR, uusi arvio 4.5MEUR [Pagnamenta 2008]
- Aikataulu, valmistumisen alkuperäinen arvio 2009, uusi arvio 2018
- Rakentamisen kotimaisuusaste, alkuperäinen arvio yli puolet, uusi arvio alle kolmannes.

Tutkimuksia

Pagnamenta, Robin 2008 The Times 5.5.2008 “Nuclear reactors will cost twice estimate, says E.ON chief” http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/utilities/article3872870.ece

Parenti, Christian 2008: The Nation Mobile 12.5.2008 “What Nuclear Renaissance?” http://mobile.thenation.com/docmobile.mhtml?i=20080512&s=parenti 

Pippuri, Kauko maj evp 2005: Rauhanturvaajalehti 4/2005 ”Köyhdytetty uraani –piilevä tautiriski”

http://www.rauhanturvaajaliitto.fi/lehti/4_05/uraani.html

Smil, Vaclav 2008: Energy Resources and Uses: A global primer for the 21st century

http://home.cc.umanitoba.ca/~vsmil/pdf_pubs/Energy%20Resources%20and%20Uses.pdf

*****


Boikottiin Fennovoiman rahoittajat!

Vältäthän Fennovoiman osakkaiden tuotteita ja palveluita: Valion, Atrian, Myllyn Parhaan, Keskon, Finnfoamin ja S-ryhmän (Keski-Uudellamaalla sekä Pohjois-Savossa S-ryhmän tuotteet ja palvelut ovat kuitenkin ok, koska HOK-Elanto ja PeeÄssä ovat jättäytyneet pois Fennovoiman osakkuudesta.)
Jos ostat Valion maitolitran tai Atrian lihapaketin, niin samalla lahjoitat vähintään jokusen sentin Fennovoiman ydinvoimalalle – jos ostat nämä K- tai S-kaupasta tuplaat lahjoituksesi ydinvoimalle. Jos et halua rahoittaa ydinvoimalaa, niin liity ydinvoimaboikotti-adressiin.

Kun Ylen MOT-ohjelmassa käsiteltiin Venäjän vaikutusta energiapolitiikkaan sekä Pyhäjoen Fennovoiman ydinvoimalahanketta, jonka toimittaja ja kolmanneksen omistaja on Rosatom. kertoi brittitutkija Mark Galeotti tshekkiläisestä Institute of International Relations -tutkimuslaitoksesta, että Venäjä koetti puskea Rosatom-päätöstä läpi kovin ottein Tshekin hallinnossa yrittämällä päästä käsiksi vastatarjousta koskeviin tietoihin ja yrittämällä lahjoa päätöksen tekoon mahdollisesti liittyviä henkilöitä. Rosatomin oli määrä tehdä lisärakentamista myös Tshekissä Temelin ydinvoimalaan, mutta Tshekin valtio vetäytyi hankkeesta 2014. Galeottin mukaan Venäjän silmissä hanke on voitto Venäjälle, ja tappio Suomelle. Se ei hyödyttä Suomea ja Venäjää yhtä paljon. (Ilta-Sanomat)19.2.2018USA ei rakenna ydinvoimaa riskien takia

Harrisburgin 32 vuotta sitten sattuneen onnettomuuden jälkeen ydinvoimaa ei ole USA:ssa rakennettu. Taustalla eivät ole äänestäjien painostus tai poliittiset päätökset, vaan markkinataloudellinen järjestelmä. Ydinvoiman taloudelliset vastuut tulevat niin raskaiksi, ettei yksityinen yritys halua ottaa riskiä. Kyse ei ole rakentamisen kustannuksista, vaan erilaisista seurannaisvaikutuksista. Pienikin onnettomuus voi tuottaa amerikkalaisessa oikeusympäristössä yhtiölle isoja vaateita. Perimmältään vastuun ottaa sittenkin valtiovalta. Ratkaisematta on myös jätteiden loppusijoitus ja sen kustannusten jakaminen.


Suomen ydinvastuulain mukaan 

ydinvoimayhtiöillä on "rajoittamaton" vastuu ydinonnettomuuden vahinkojen korvaamisessa. Tämä on kuitenkin tyhjä kirjaus, koska ainoastaan valtionyhtiö Fortumilla on ydinreaktoreidensa lisäksi muuta omaisuutta. Esimerkiksi Fennovoiman ydinvoimalaa suunnitteleva saksalainen E.ON ei joutuisi maksamaan penniäkään, jos Pyhäjoella sattuisi onnettomuus. http://www.vihreat.fi/blogit/ville-niinisto/ydinenergiateollisuuden-aika-ottaa-oma-vastuunsa-kannettavakseen

Valtion ydinjätehuoltorahastossa oli 4,495 miljardia markkaa. Voimalayhtiöillä ja valtiolla on oikeus lainata rahastoon kertyneitä varoa käyttöönsä. Rahastoon kertyi viime vuonna korkotuottoja näistä lainoista 264 miljoonaa markkaa, jotka lisättiin rahastoon. (hs 20.2.1997)

Suomen rannikosta näkee satelliittikuvista, että tuulimyllyillä voitaisiin korvata 21 atomivoimalaa. Suomen taakkana on polkuriippuvuus. Sata vuotta on kehitetty bioenergiaa ja atomivoimaa, kuitenkin 70 prosenttia voitaisiin tuottaa auringosta, kun opitaan varastoimaan akkuun. Ydinvastuulaki poistettiin Yhdysvalloissa 1956 ja Suomessa valtio ottaa vakuutukset turman varalta!


Mankala-järjestely

Ydinvoimalla on nyt eniten tulevaisuutta totalitaarisissa ja auktoritaarisissa maissa, joissa valtiolla ja valtionyhtiöillä on perimmäinen päätösvalta ja riskinkanto. Suomi on erikoistapaus. Rahoitusta auttaa kansallinen Mankala-järjestely, jossa ydinvoimalan omistaja saa sähköä omakustannushintaan. Erikoista on myös, että lupaa ei myönnä yhtiölle viranomainen vaan sittenkin valtionvalta. (hs 3.5.2011 Heikki Arola)

Pentti Malaska: "Suomessa olla kiinnostuneita toteuttamaan ja kehittämään keskustelukulttuuria, joka on sekä vapaata että moniarvoista. Päinvastoin, erilaisia vaihtoehtoja esittävät on yritetty kivittää henkisesti kuoliaaksi... Pelkään pahoin, että viidennen ydinvoiman läpijunttauspolitiikka ei tuonut meille ainoastaan virheellistä energiapoliittista linjausta, vaan saimme myös uudenlaisen korruptoituneen poliittisen kulttuurin rahakkaine taustajoukkoineen.” (Keskisuomalainen 8.9.2002, Päivi Kapiainen:)

Fukusihiman Daiichin ydinvoimamalan ja sitä ympäröivän alueen puhdistustyöt maksaisivat 25-47 miljardia euroa, kun aiemmin Japanin hallitus oli varannut puhdistukseen 8 miljardia. Fukusihimasta vastaava ydinvoimalayhtiö Tepco myönsi maanantaina ensi kertaa, että radioaktiivisten aineiden saastuttamaa pohjavettä on vuotanut mereen. Voimala-alueelle joudutaan jatkuvasti rakentamaan lisää säiliöitä radioaktiivisen veden varastointia varten. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IDEA on arvioinut Fukushiman puhdistustöiden kestävän yli 40 vuotta. Hs 25.7.2013


Vaikka nykyiset kevytvesireaktorit käyttävät alle prosentin uraanin energiasisällöstä, sormenpään kokoisesta uraanipalasta irtoaa saman verran energiaa kuin 800 kilosta hiiltä tai 560 litraa öljyä. Maailman tunnetut uraanivarat ovat 5,3 miljoonaa tonnia, josta Australian osuus on kolmannessa. Seuraavina ovat Kazakstan, Venäjä ja Kanada. Talvivaara panosti uraanilaitteistoon arviolta 90 miljoonaa euroa ennen talouskriisiään (ksl 11.3.2014)


Fritjof Capra: altistuminen uraanille jokaisessa työvaiheessa

Kun atomivoimasta valmistetaan energiaa, joutuvat kaikki työntekijät prosessin jokaisessa vaiheessa tekemisiin radioaktiivisten aineiden kanssa. Samoin luonto. Tämä säteilykierto alkaa uraanin kaivamisesta, työstämisestä ja rikastamisesta. Se jatkuu palopuikkojen valmistuksella ja käytöllä sekä reaktorin ylläpidossa. Vähiten tutkittu vaihe on säteilevien jätteiden keräily, varastointi ja uudelleentyöstäminen. Jokaisen työvaiheen aikana pääsee joitakin radioaktiivisia osasia ympäristöön - alfaosasia, elektroneja ja fotoneja. Niillä kaikilla on korkea energiasisältö. Ne pystyvät läpäisemään ihon ja vahingoittamaan soluja. Ihmisen kehoon niitä joutuu myös ruoan ja veden mukana. Tällöin ne tuhoavat ihmisen elimistöä sisältäpäin hitaasti.

Energiaa mitataan ainoastaan kilowateissa riippumatta, mistä se on tehty. Ei erotella korjauskelpoisten ja kertakäyttötuotteiden välillä ja tuotannon sosiaaliset maksut ovat käsittämättömällä tavalla joutuneet bruttokansantuotteen positiivisten tuotteiden puolelle.


Ydinpommi?

Ydinräjähdys!

Maailmassa 442 ydinvoimalaa Ydinräjähdys aiheuttaa samanlaisen sähkömagneettisen pulssin kuin salamanisku, mutta vain monta kertaluokkaa voimakkaamman. Hyvin korkealla räjäytetty ydinpommi tuhoaa kaikki tietoliikenneyhteydet ja muutkin sähkölaitteet jopa yli tuhannen kilometrin säteellä. Yhdysvalloissa ja Venäjällä on edelleen lähes parituhatta strategista megatonnin luokkaa olevaa taistelukärkeä täydessä valmiudessa. Osa niistä kiertää kaiken aikaa sukellusveneissä ympäri maailman meriä. Nykyiset ydinaseet riittäisivät nelinkertaiseen maailmanloppuun.(Jussi Viitala 2011: Miten maailma loppuu?)

Terrorismin uhka?

Atomienergiajärjestö IAEAn rekisterissä on 20 vuoden aikana 2500 tapausta radioaktiivisen aineen päätymisestä vääriin käsiin. Terroristiryhmien iskujen laajeneminen ydinterroriksi on noussut huolenaiheeksi. Huomiota kiinnitetään  erilaisten säteilylähteiden tunnistamiseen. Satamissa, lentokentillä mutta myös yleisötapahtumissa. Säteilymittarit porteilla ovatkin yleistyvä näky. Radioaktiivisten aineiden kuten cesiumin ja koboltin käyttö teollisuudessa ja sairaalateknologiassa on yleistynyt. Helpoin on toteuttaa rikastetun uraanin hankkiminen kuorma-autolla kuljetettavaa yksinkertaista ydinasetta varten. Tai pieneen salkkuun mahtuvan likaisen pommin rakentaminen. Se on radiologinen ase, jossa tavanomaisen räjähdysaineen avulla levitetään radioktiivista ainetta ympäristöön. (ksml 26.8.2017)

"Ydinvoimaloissa työskentelee ulkomaalaisten työntekijöiden mahdollinen rikostausta jää usein hämäräksi. Poliisi tekee kaikista ydinvoimalaan hakeutuista työntekijöistä vähintään suppean turvallisuusselvityksen, jossa tutkitaan heidän rikoshistoriansa. Vierastyöläisten taustoista poliisi saa kuitenkin heikosti tietoa. Olkiluodon ydinvoimalan turvallisuusselvityksiä hoitaa ylikonstaapeli Mika Linden Satakunnan poliisista. Olkiluoto 3:n rakentajissa on yli 50 kansallisuuden työntekijöitä. Noin 70 prosenttia työmaan väestä on ulkomaalaisia. ”On se eräänlainen ongelma, koska tietoja ei saa mistään, jos ei ole kansaväliset haut päällä”, myöntää suojelupäällikkö Olli Vanhanen Loviisan voimalaitoksesta. Esimerkiksi Olkiluoto 3:n rakennustyömaalla voi ainakin teoriassa keksiä tehdä jotain sellaista, mikä paljastuu vasta pitkän ajan kuluttua, kun laitosta ollaan ottamassa käyttöön.” sanoo säteilyturvakeskuksen johtava asiantuntija ja Ronnie Olander. Ydinvoimalan luvanhaltija tekee poliisilta saamiensa tietojen perusteella päätöksen, soveltuuko työntekijä toimimaan ydinvoimalassa.  Kulkulupa ydinvoimala-alueelle jää saamatta, jos taustalla on esimerkiksi väkivaltarikoksia, ilkivaltaa tai taipumusta huumeiden tai päihteiden väärinkäyttöön. Myös rattijuopumustuomio voi olla syy luvan epäämiseen. Paikallispoliisi tekee vuosittain noin 30 000 suppeaa turvallisuusselvitystä. Jos ihminen työskentelee esimerkiksi lentokentällä sekä Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimaloissa." (Suvi Vihavainen hs 21.3.2012)


Ydinvoimalaa operoiva yritys hakkeroitiin

väärennettyjen työhakemuksien avulla.Toistaiseksi ei ole tietoa, mitä hakkerit yrityksellään tavoittelivat. Yhdysvaltain turvallisuusviranomaiset tutkivat Kansasin osavaltiossa sijaitsevaan ydinvoimalaan kohdistunutta hakkerointia, kertoo New York Times. Wolf Creekin ydinvoimala raportoi Yhdysvaltain hallinnolle hakkereista 28. kesäkuuta. Raportissa kerrotaan, ettei ole tietoa, oliko kyseessä teollisuusvakoilu vai yrittivätkö hakkerit päästä tekemään tuhoa. Siitä ei ole toistaiseksi näyttöä, että hakkerit olisivat saaneet kaapattua ydinvoimalan toimintoja hallitsevia järjestelmiä. Toistaiseksi näyttää siltä, että hakkerit yrittivät kartoittaa tietoyhteyksiä tulevaisuuden iskua varten. Tutkijat eivät ole vielä onnistuneet analysoimaan hakkereiden koodista, mitä tarkalleen ottaen tavoiteltiin. Wolf Creekin ydinvoimalan edustajat totesivat New York Timesille, että yrityksen internetverkko on eri kuin missä ydinvoimalaa ohjataan. Hakkerit olivat kohdistaneet hyökkäyksensä yksittäisiin henkilöihin, joilla on arveltu olevan pääsy järjestelmiin, joiden avulla voisi aiheuttaa räjähdyksen. Hakkerit naamioivat haittaohjelmansa väärennettyihin työpaikkahakemuksiin, joita henkilökunnalle lähetettiin. Väärennetty word-dokumentti sisälsi muka hakijan ansioluettelon, mutta todellisuudessa tiedoston avaaminen ujutti haitallista koodia tiedoston avanneen henkilön koneelle. Ydinvoimaloita operoivien yrityksien tietokoneisiin on hakkeroitu touko- ja kesäkuussa. (7.7. 2017)


Olkiluoto 3 – poliisin erikoisyksikkö

Talonmiehen asunto antaa tälle poliisin erikoisyksikölle ainakin hyvät henkiset puitteet, sillä miesten työ seuraa paljolti vanhan ajan talkkarin työnkuvaa epäilyttävien henkilöiden toimien seuraamista, ennakointia ja katsomista sen perään, etteivät innokkaat aktivisti ylitä rajoja. Siinä missä itse Olkiluodon alueen turvaorganisaatiolla on laajennetut voimankäyttöoikeudet pitkine pyssyineen, Lindenin ja Grönroosin apuvälineitä ovat tiedustelu ja verkostoituminen. Säteilyturvakeskus, rajavartiolaitos, puolustusvoimat,, maistraatti, verottaja, eläketurvakeskus, työsuojelu, työvoimahallinto, Ilmatieteen laitos, ydinvoimalan pappi, kunnat ja kansainvälinen yhteistyö luettelee komissaario Grönroos muutamia niistä kymmenistä toimijoista ja työryhmistä, joiden kanssa erikoisyksikkö toimii. Viime vuonna olin muun muassa Talvivaarassa ja Pyhäjoella esittelemässä sidosryhmillemme laittomien tunkeutujien toimiin valmistautumista ja reagointia heidän käyttämiinsä toimiin ja taktiikoihin. Ydinvoima-alueelle tunkeutumisen ja ylipäänsä laittoman aktivismin estäminen ovat tämän projektin yksi keskeinen mielenkiinnon kohde. Mielenosoittajat ovat vuosittain pyrkineet sulkemaan Olkiluotoon meneviä teitä. Itse ydinvoimala-alueelle asti on pystynyt tunkeutumaan 5-7 henkilöä. Viimeksi teitä pyrki tukkimaan noin 150 mielenosoittajaa ja meillä oli vastassa yli sata poliisia. Viimeksi jaoimme bussilastilliselle aktivisteja ”työtodistuksia” eli sakkoja niskoittelusta. Myös alueelle tulevien työntekijöiden taustat on selvitettävä. Kaikille tehdään turvallisuusselvitys. Parhaimmillaan teimme vuoden aikana yli 6800 henkilölle suppean turvallisuusselvityksen. Se on 43 e per selvitys. Selvitykset tehdään suomalaisista viranomaisrekistereistä, joten kaikista ulkomaalaisista työntekijöistä ei voida saada aivan tarkkoja tietoja. On mielenkiintoista, kun Loviisasta aletaan kuljettaa käytettyä ydinpolttoainetta Olkiluotoon loppusijoitukseen. Esimerkiksi Saksassa on jouduttu turvaamaan ydinjätejunien kulkua kymmenillä tuhansilla poliiseilla, Suomessa on vain 7500 poliisia. Rajavartiolaitoksen yksi päätehtävistä Olkiluodossa on turvata merialue. Käytämme yhteisiä salattuja puheryhmiä virve-radioissa. Poliisilla on myös kaksi säteilyturvakoulutuksen saanutta valmisryhmää Lounais-Suomen alueella. (Alibi 4/14)


Ydinjäteyhtiö Posiva

Ydinjäteyhtiö Posiva toteuttaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen käsittelylaitoksen Eurajoelle Satakuntaan. Rakennusprojektin kustannusarvio on noin 500 miljoonaa euroa ja työllistävä vaikutus noin 2  500 henkilötyövuotta. Tuotantolaitokseen kuuluvat kapselointilaitos ja loppusijoituslaitos. Kapselointilaitoksen rakentamisen lisäksi asennetaan myös loppusijoituksen aloittamiseen tarvittavat järjestelmät Onkaloon. Laitoksen valmistuttua Posiva arvioi työllistävänsä tuotantovaiheessa 50–100 ihmistä. Käytetyn ydinjätteen käsittely alkaa voimala-alueella tehtävällä välivarastoinnilla. Ydinjätettä jäähdytetään vesialtaissa, joista lämpö johdetaan meriveteen. Tätä jatketaan 30–40 vuotta ennen varsinaisen loppusijoittamisen aloittamista. Varsinaisessa loppusijoituksessa polttoaine tuodaan siirtosäiliössä kapselointilaitokselle. Siellä tulee kuparikapseli, johon polttoaine laitetaan. Käytetty polttoaine siirretään siirtosäiliöstä kuparikapseliin. Se hitsataan kiinni ja tarkastetaan ja nostetaan hissillä maanalaiseen loppusijoituslaitokseen. Loppusijoituksessa ydinjätteestä syntyvä lämpö johtuu peruskallioon. Onkaloon on suunniteltu mahtuvaksi Olkiluodon kolmen ja Loviisan kahden reaktorin koko käyttöikänä syntyvä ydinjäte, eli noin 6  500 tonnia uraania. Se tietää noin 3  000 maan poveen haudattavaa kuparikapselia. Käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan 450 metrin syvyyteen Eurajoen peruskallioon louhittuun Onkaloon. Loppusijoitus on tarkoitus aloittaa 2020-luvulla. Posiva aloitti Onkalon rakentamisen vuonna 2004. Onkalo on tarkoitus sulkea sadan vuoden päästä, kun viimeiset Olkiluoto 3:n ydinpolttoaineet on saatu esijäähdytettyä ja haudattua. Polttoaineen pitää jäähtyä 40 vuotta ennen kuin se voidaan loppusijoittaa. Olkiluoto 3:n polttoainetta pitää jäähdyttää 60 vuotta ennen loppusijoittamista. (STT 25.6.2019)

Somalialainen terroristi töissä USA:n atomivoimalassa?

Sharif Mobley työskenteli viidessä eri atomivoimalassa Yhdysvalloissa vuosina 2002-2008. Hän on voinut päästä käsiksi tietoihin tai materiaaleihin, jotka voisivat olla hyödyksi terroristeille. Voimaloissa ei ole havaittu merkkejä mistään laittomasta toiminnasta. Periaatteessa turvatoimet ovat niin tiukat, ettei Mobleyn uskota saaneen haltuunsa mitään arkaluonteista. Hänen työtehtäviinsä kuului pääasiassa rakennustelineiden pystytystä ja tavaroiden kanniskelua.

Asiantuntijoiden mukaan on joka tapauksessa selvää, että Mobleyn tapaus herättää kysymyksiä Yhdysvaltain ydinvoimaloiden turvallisuudesta. Ennen kuin Mobley oli saanut työn, hänen rikostaustansa ja henkilöllisyytensä oli tarkistettu, ja hän oli käynyt huumetesteissä ja psykiatrisessa arvioinnissa. Mobley on somalialaista syntyperää oleva Yhdysvaltain kansalainen. Hänet otettiin kiinni Jemenissä viime kuussa järjestetyssä operaatiossa. Samalla pidätettiin kymmenen muuta al-Qaidan jäseneksi epäiltyä henkilöä. Pidätyksen jälkeen Mobley vietiin sairaalahoitoon. Jemeniläisviranomaisten mukaan hän yritti ?. (hs 30.1.2010)

Atomienergiajärjestö IAEAn rekisterissä on 20 vuoden aikana 2500 tapausta radioaktiivisen aineen päätymisestä vääriin käsiin. Terroristiryhmien iskujen laajeneminen ydinterroriksi on noussut huolenaiheeksi. Huomiota kiinnitetään erilaisten säteilylähteiden tunnistamiseen. Satamissa, lentokentillä mutta myös yleisötapahtumissa. Säteilymittarit porteilla ovatkin yleistyvä näky. Radioaktiivisten aineiden kuten cesiumin ja koboltin käyttö teollisuudessa ja sairaalateknologiassa on yleistynyt. Helpoin on toteuttaa rikastetun uraanin hankkiminen kuorma-autolla kuljetettavaa yksinkertaista ydinasetta varten. Tai pieneen salkkuun mahtuvan likaisen pommin rakentaminen. Se on radiologinen ase, jossa tavanomaisen räjähdysaineen avulla levitetään radioktiivista ainetta ympäristöön. (ksml 26.8.2017)


Atomivoimala kiehtova iskukohde mieleltään sairaille!

Risto Isomäki sanoo Elina Kervisen jutussa hs 19.11.: "Ajatus terroristi-iskusta Suomeen ei kirjailijan mukaan ole tyystin utopistinen tai naurettava: "Pietarin ja Moskovan väestön voi käytännössä tappaa hyökkäämällä Suomeen, kun tuuli puhaltaa oikeasta suunnasta", hän sanoi kirjan julkistamistilaisuudessa eilen."

Vielä 1980-luvulla sai tilastoja siitä, kuinka paljon hyökkäyksiä maailmassa on tehty atomivoimaloita vastaan. Niitä ovat tehneet terroristien ohella katkeroituneet työntekijät, mieleltään häiriytyneet ja muuten vain huomiota etsineet. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että atomivoimaan liittyy aina vahva poliisivaltio. Kuljetuksia voimalaan ja sieltä pois on vahdittava, jokaista työntekijää, samoin heidän perheitään ja sukulaisiaan on vahdittava.

Radioaktiivista koboltti-60-nimistä ainetta kuljettanut kuorma-auto varastettiin huoltoasemalta Meksikossa. Kuorma-auto oli kuljettamassa tiuanalaisessa sairaalassa sädehoitojen lähteenä käytettävää kobolttia radioaktiivisen jätteen säilytyspaikkaan. Varastettu aine on pahimmassa tapauksessa ”äärimmäisen vaarallista”, varoitti IAEA. Aineesta ei käytännössä voi rakentaa perinteistä ydinasetta. Sitä voisi kuitenkin käyttää niin kutsutussa likaisessa pommissa, joka voi levittää radioaktiivista ainetta laajalle alueelle. Likainen pommi saisi esimerkiksi suurkaupungissa aikaan laajaa tuhoa. ”Koboltti -60 on historian aikana aiheuttanut jopa tuhansia vakavia onnettomuuksia ja jopa kuolemantapauksia kun aine on päätynyt sellaisten ihmisten käsiin, jotka eivät tunne sen vaaroja, varoitti analyytikko Mark Hibbs. IAEA:n mukaan aineeseen liittyviä onnettomuuksia raportoidaan vuosittain noin sata, mutta niitä ei yleensä raportoida julkisuuteen. Lääketieteen lisäksi sitä käytetään myös eri teollisuuden aloilla. Atomienergiajärjestö IAEA vaati kaikkia jäsenmaitaan kiristämään turvatoimiaan radioaktiivisten aineiden käsittely- ja säilytyspaikoilla.” (hs 5.12.2013)

Yhdysvaltalainen iäkäs nunna sai lähes kolmen vuoden vankeustuomion tunkeutumisesta ydinaselaitokseen. Kolmikko leikkasi aukon Tenneseessä sijaitsevan Oak Ridgen ydinaselaitoksen aitaan, jolloin he pääsivät varastobunkkerille. Heinäkuussa 2012. Ydinaselaitoksen suojatuimmassa osassa sijaisvasa betonisuojassa säilötään tonnikaupalla ydinasekelpoista uraania. Laitosta pidetään maailman suojatuimpana. Kolmikko ehti olla alueella yksi kaksi tuntia ennen kiinni jäämistään. Hs 20.2.2014

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on kirjannut 1995 jälkeen 2800 tapausta, joissa ydinmateriaalia on kaupattu tai pidetty hallussa luvattomasti tai vain hävinnyt. Asiantuntijaryhmä International Panel on Fissile Materials on laskenut, että maailmassa oli vuoden 2014 lopussa noin 1370 tonnia ydinasekelpoista korkearikasteista uraania. Siitä noin puolet oli Venäjän hallussa, samoin huomattava osa siviili- ja sotilaskäytössä olevasta plutoniumista. Yhdysvaloisa toimivat Nuclear Threat Initiative NTI-järjestö laskee ydinlaitoksiin kohdistuvien sabotaasien uhkaa. (STT 1.4.2016)

Japanissa ydinvoimaloita ei ole kytketty internetiin. Ne ovat itsenäisiä järjestelmiään ja siksi kyberhyökkäyksiä vastaan vahvempia. Isompi uhka on että joku pääsee sisälle ydinvoimalaan sisälle. Tai onnistuu saamaan järjestelmään viruksen, kuten iranilaisessa ydinlaitoksessa tuhoa tehneen Stuxet-madon (Yasuaki Hashimoto hs 2.4.2016)


Päästötön energia!!!

”Uusi toimitusjohtaja on kokenut ympäristöherätyksen (Antti Autio STT  KSM 3.4.2015) Fortumin uudeksi toimitusjohtajaksi valittu Pekka Lundmark sanoo, että energia-ala on suuressa murroksessa. Hänen mukaansa murroksen aiheuttaa muun muassa se, että planeettamme resurssit on havaittu rajallisiksi: ”Fortum on erittäin hyvin asemoitu tässä murroksessa”, Lundmark arvioi. Fortum tuottaa sähköä ja lämpöä pääosin vesi- ja ydinvoimalla, jotka ovat päästöttömiä energiantuotantomuotoja. Ympäristöherätyksen taustalla on se, että Lundmark johti nykyistä yhtiötään Konecranesia kaksi vuotta Singaporesta käsin.  Energia-alaan hän on tutustunut asiakkuuksien kautta. Konecranes on laitetoimittaja muun muassa vesi- ja ydinvoimaloihin sekä jätteenpolttolaitoksiin. Lisäksi yhtiöllä on asiakkainaan suuria energiakäyttäjiä kuten terästehtaita.


Miksi Olkiluodon rakentaminen takkuilee?

Olkiluoto on jo nyt Arevalle taloudellinen katastrofi. TVO tilasi reaktorin vuonna 2003 noin kolmen miljardin euron avaimet käteen -hinnalla. Voimalan piti olla käytössä vuoden 2009 huhtikuussa. Viimeinen arvio aikataulusta on, että voimala ei käynnisty ennen vuotta 2016. Vastaavan voimalan rakentaminen Ranskassa on ranskalaisten lehtitietojen mukaan tullut maksamaan ainakin kahdeksan miljardia euroa. (13.12.2013)

Kustaa Hukko, Suomen Kuvalehti 3/2013
Olkiluoto kolmosen pohjalaatan valussa käytetty betoni oli liian kosteaa. Nostureiden perustuksista löytyi halkeamia ja voimalan pääkiertoputkien teräsvalut jouduttiin uusimaan. Myös hitsauksista on paljastunut monenlaisia puutteita. Keväällä Areva joutui keskeyttämään pienputkien asennustyöt. Laitoksen kustannusarvio oli vuoden 2003 rahassa noin kolme miljardia euroa, kun TVO tilasi sen Arevalta avaimet käteen -periaatteella. Nyt hinnan pelätään kohoavan lähes kolminekertaiseksi. Myös Olkiluodon viereen rakennettava ydinjätteen loppusijoituslaitos on joutunut kritiikin kohteeksi. Ruotsalaisten tutkijoiden mielestä maanalaisen luolaston turvallisuuuslaskelmat ovat aivan liian optimistisia. He väittävät että kuparikapselien elinkaari on vain tuhat vuotta, kun Posiva puhuu 100 000 vuodesta.


Jukka Laaksonen, 65 ”Neuvostoaikainen salailumentaliteetti on niin sisään rakennettu systeemiin, ettei edes omalle porukalle luovuteta teknistä tietoa ilman hyvin monimutkaisia lupajärjestelyjä. Kohta mun pitäisi saada salasanat sisäisille sivuille, mutta vuosi tässä on vierähtänyt.” Toimintakulttuurin yhteentörmäys on ymmärrettävissä. Venäläisistä ydinvoimaloista ovat kiinnostuneita myös Unkari, Puola, Slovakia ja Bulgaria. Varsinainen Rostomin valttikortti saattaa olla rahoitus. Venäläiset ovat myyneet ydinvoimaloita maailmalle takaamalla lainoja. Rosatom saattaisi myös tarjoutua Fennoivoman osakkaaksi. Sosnovyj Borissa yksi vanha reaktori on ollut pysäytettynä viime kesästä, koska sen grafiittipino on liikkunut ja vääntynyt säätösauvojen putkia. ”Asmoloilta kuulin, että he aikovat testata grafiittipinon oikaisua. Sitä väännetään kai jollain hydraulisella tangolla. Tämän vuoden aikana selviää, onnistuuko se”, Rosatomin suomalainen johtaja Jukka Laaksonen kertoo (hs Jussi Konttinen 26.5.2013)

Suomen uraaniesiintymät ovat liuske- ja gneissivyöhykkeissä, joiden keskimääräinen uraanipitoisuus on 300-1200 miljoonasosaa. Talvivaaran mustaliuskeessa uraanipitoisuus on Stukin mukaan 15-20 miljoonasosaa, eli ei poikkeuksellisen korkea Suomen kallioperän pitoisuusvaihteluihin nähden. Vuodon jälkeen Ylä-Lumijärvestä uraanin pitoisuus oli 600-700 mikrogrammaa litrassa Suomen kuvalehti 51/2012)

Rosatom on maailman suurin ydinvoimaloiden toimittaja. Nykyisin se rakentaa 28 ydinvoimalaa, joista 19 sijaitsee Venäjän ulkopuolella. Projekteja on Valko-Venäjällä, Kiinassa, Intiassa, Turkissa ja Vietnamissa. Yhtiö muutettiin virastoksi 2004 ja marraskuussa 2007 valtionyritykseksi. Rosatomilla on 250 tytär- tai osakkuusyhtiötä. Rosatom omistaa Venäjällä kymmenen voimalaa, joissa on 33 ydinvoimayksikköä. Maailman ydinvoiman tuotannosta Rosatomin hallussa on 17 prosenttia. Jussi Niemeläinen hs 5.7.2013.

”Olkiluotoa sopivimpia kallioperiä Suomesta löytyi 50 kunnassa. Eurajoki ei kuulunut tuohon listaan. Se lisättiin 51-seksi kun kunta vaatimalla vaati luolaa alueelleen kytkentänä 5--lle TVO-n hankkeelle. Kun muut kunnat hylkäsivät luolan, oli pakko hyväksyä se Olkiluodon hapera kallio maailman pahimman saastan hautuumaaksi. Amerikoissa vaaditaan 1000 km:n asumaton alue ympärillä. Meillä kiljutaan onnesta 10 km:n asuintaaajamissa.” (Ritva Junker)


Ydintalvi – pitkää yötä ja maailmanpaloa seuraa pitkä talvi

1. Ydinpommin räjähtäessä syntyy korkea pilvi, nokea ja savua nousee ylös ilmakehään. Lämpötila olisi vielä kuukauden kuluttua 30 astetta kylmempi kuin normaalisti. Ydintalvi saattaa kestää neljäkin vuotta. Meren läheisyydessä kylmeneminen olisi vähäisempää. Jos pölypilvi ulottuu päiväntasaajalta navalle, on talvi ankara. Ydinsota tuo väistämättä ydintalven tullessaan.

2. Osa tuhkasta ja savuista nousisi trotosfääristä tratosfääriin, otsonikerros vaurioituisi.

3. Meristä virtaa kosteutta kylmälle mantereelle, tällöin muodostuu sumupilviä, jotka tehokkaasti pitävät yllä ydinyötä.

4. Kaupunkisodassa syntyy nopeasti pölykerros, joka raskaan pilven tavoin peittää pohjoisen pallonpuoliskon. Kun pölypilvi alkaa heiketä, maanpinnalle tuleva auringonsäteily palautuu. Ydinyö loppuu noin kolmessa kuukaudessa.

5. Räjähdyksen kuumuus synnyttää tulipaloja, jotka syöttävät ilmakehään lisää savua ja kaasuja. Kaupunkipalot laantuvat yleensä vuorokaudessa, mutta metsäpalot saattavat kestää 10 vuorokautta, kuukaudenkin.

6. Jos isketään ydinvoimaloihin, purkaisivat ne vaarallista säteilyään myös sen jälkeen, kun ydinaseiden voimakkain radioaktiivisuus olisi jo laantunut.

7. Maailman koko vesivaranto jäätyy metrin syvyyteen.

8. Ydintalvi estäisi kaloille välttämättömän planktonin tuotannon.

9. Sadevesi muuttuisi heti tappavaksi, mustaksi sateeksi.

10. Jos ydinsota alkaa silloin kun kasvikunta on herännyt kesäiseen eloon, tuho olisi kova.  Lähes kaikki paleltuisi kuusipuita myöten. Riisi on erityisen herkkä. Jos lämpötila laskee alle 13 asteen, on sato tuhoutunut.

11. Rikkaruohot ja kasvituholaiset kestäisivät säteilyä parhaiten. Parhaiten menestyisivät papu ja viljalajit, pieneliöt, tuhohyönteiset ja nisäkkäistä rotat.

12. Miljoonat henkiin jääneet tulisivat hedelmättömiksi, saisivat epämuodostuneita lapsia ja sairastuisivat syöpiin.

13. Räjähdyskeskusta lähellä olevat haihtuisivat heti höyrynä ilmaan. Osan tappaisi hurja paineaalto, lentävät lasinsirpaleet ja välitön voimakas säteily. Eloonjääneet kärsisivät vakavista kulkutaudeista ja vastustuskykyyn alenemisesta.

Yhdysvalloilla on ollut kyky ydintalveen vuodesta 1954, Venäjällä 1960-luvulta. Vasta vuonna 1982 herättiin tutkimaan rajoitetun ydinsodan ja kaupunkisodan seurauksia. 1984 pidettiin Dipolissa kansainvälinen lääkärien rauhankonferenssi, jossa oli läsnä 450 lääkäriä 53 maasta ja pohdittiin ydintalvea. Tutkijoiden ennusteet perustuvat skenaarioihin, joissa ydinaseita laukaistaan 5000 megatonnia. Pohjoisella pallonpuoliskolla kuolisi 750 miljoonaa ihmistä, 340 miljoona vahingoittuisi vakavasti ja 200 miljoonaa kärsisi vakavista kulkutaudeista ja vastustuskyvyn alenemisesta.  Kaupunkisodassa räjähteiden määrä vastaa teholtaan 10 000:ta Hiroshiman pommia. Hiroshimaan pudotettiin 12 kilotonnin pommi. Yhteen Hiroshiman pommiin kuoli heti 78 888 ihmistä, 14 000 katosi ja 100 000 vammautui.  Kaikkiaan kaksisataatuhatta japanilaista kuoli. Räjähdyskeskusta lähellä olleet haihtuivat heti höyrynä ilmaan. Osan tappoi hurja paineaalto, lentävät lasinsirpaleet ja välitön voimakas säteily. 
Ensi-isku toisi ydintalven myös iskijän maaperälle. Kaupunkisodassa neljäs osa maailman väestöstä kuolisi heti, seuraavat uhrit tulisivat räjähdystä seuraavissa tulipaloissa. 
Kun opiskelin Moskovassa 1986, toimin aktiivisesti Luottamus-ryhmässä. Syksyllä ryhmän tieteellisen kiinnostuksen kohteena oli konversio, sotilaallisen tuotannon muuttaminen siviilituotannoksi.  Keväällä ydintalvi ja siitä tiedottaminen.  Seuraavana vuonna ryhmän jäsenet oli karkoitettu Venäjältä tai he olivat saaneet emigraatioviisumin.


Pieni ydinreaktori?

”Pienistä ydinreaktoreista odotetaan apua energiantuotannon päästöjen leikkaamiseen. Pienet reaktorit voisi rakentaa tehtaassa lähes valmiiksi ja kuljettaa sen jälkeen sijoituspaikalle. kuten kaukolämmön ja teollisuuden prosessilämmön tuotantoon. Terrestrial Energy kehittää pientä reaktorityyppiä, jota sanotaan sulasuolareaktoriksi. Reaktorityyppi on etenemässä kohti varsinaista lupaprosessia Kanadassa. Amerikkalaisyhtiö NuScale Power ei yhtä tarkkaa ennustetta reaktorinsa kaupallistamiselle antanut, mutta sekin on jo lupaprosessissa Yhdysvalloissa. Yhtiö on myös valinnut World Nuclear Newsin mukaan reaktorille valmistajan. NuScalella on lisäksi aiesopimuksia ainakin Kanadaan, Jordaniaan ja Romaniaan. Pienreaktorien kehitys etenee kenties pisimmällä Kiinassa, jossa pitäisi käynnistyä sähköntuotannon kuulakekoreaktorissa, eli 210 megawattia sähköä tuottavassa laitoksessa. Kiinassa on lisäksi rakenteilla kaukolämmön tuotantoon keskittyvä pienreaktori. VTT on mukana koordinoimassa EU-hanketta, joka pyrkii edesauttamaan pienydinreaktoreiden leviämistä Euroopassa. Suomessa reaktoritekniikkaa tutkitaan Lappeenrannassa, jossa teknillinen yliopisto on rakentanut koelaitteistoa pienten modulaaristen ydinreaktorien tekniikan testaamiseen. Pienreaktorien kokoluokka liikkuu muutamista kymmenistä megawateista enintään kolmeen sataan megawattiin. Vertailun vuoksi: Olkiluodon vanhojen reaktorien teho on vajaat 900 megawattia, tulevan kolmannen reaktorin 1 600 MW. Pienissä laitoksissa erona suuriin olisi niiden sarjatuotanto tehtaassa ja investointikustannuksen pieneneminen. Pienreaktoreiden turvallisuus pohjautuu usein niin kutsuttuihin passiivisiin turvallisuustoimintoihin, jotka toimivat luonnon prosessien kuten painovoiman voimalla. Näin sähkökatko ei aiheuttaisi voimalassa vakavaa turvallisuusuhkaa. Selvityksessä todetaan, että noin puolet Suomen kaukolämmön tarpeesta voitaisiin tuottaa pienillä, vain lämpöä tuottavilla reaktoreilla. Kaukolämpö voisi tulla myös datakeskuksista tai syvältä maasta. Fortumilla ei tällä hetkellä ole suunnitelmia investoida pieniin ydinreaktoreihin. Niitä kuitenkin seurataan VTT:n koordinoimassa hankkeessa ja Fortumilla on oma pienydinreaktoreiden tutkimusprojekti.” (Yle 5.4.2019)


Venäjä upottaa ydinjätettä Itämereen!

Tässä linkkejä ja lyhyitä otteita google-käännöksenä:

hakukone  google.ru     hakusanoilla:         "сосн

овый бор" росатом 2014


http://www.lennpp.rosenergoatom.ru/about/press-center/news/54702f8045f2fcea8d00ef897b67590e

tienrakennusongelmia     ydinjätteenkäsittelyongelmia  uusi tavoite   2018-2019


http://www.fcp-radbez.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=577&Itemid=30

venäjän valtion päätöksiä 2014 ydinjätesijoituksesta sosnovyi borissa


http://47news.ru/articles/63209/

kartta ydinjätteen säilytyspaikoista


http://raoproekt.ru/index.php?lang=2

JSC "RAOPROEKT" is a specialized project organization in the field of radioactive waste (RW) and decommissioning of nuclear and radiation hazardous objects. Solutions for nuclear and radiation safety problems since 2007.


http://www.vesti.ru/doc.html?id=1835713

Toi paikalle lähes koko joukko tarvittavia laitteita. Asennus on täydessä vauhdissa. Suunnitelman mukaan vallan yksikön on tuotettava lopussa ensi vuonna, ja vuonna 2016 se otetaan käyttöön. Kaiken hankkeessa rakentaminen 4 yksikköä, kaikki yhdessä he saavat vuonna 2018, ja tämä on turvallisin ydinvoimala maailmassa.


http://www.rosrao.ru/wps/wcm/connect/rosrao/rosraosite/presscentre/enterprise_news/35bc49004512f390969f972411160940

5 - 06 elokuu 2014 Kaupunki mäntymetsä Leningradin haara FSUE "RosRAO" ensimmäinen tekninen seminaari "ratkaista tieteellisiä ja teknisiä ongelmia käsittelyyn radioaktiivisen jätteen ja ydinlaitosten käytöstäpoiston FSUE" RosRAO. "


http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/1367920392.32

On mielenkiintoista, että huhtikuun 17. Leningradin alueen kuvernööri Drozdenkon Alexander vierailunsa aikana SELA sanoi: "Pine Forest hyväksyy vain jätettä SELA yritysten Pietarin ja Luoteis-. Emme salli mäntymetsän suorittaa jätteet eri puolilta Venäjää. "Kuitenkin 200 tynnyriä radioaktiivisen jätteen Kurskin NPP on saatettu väliaikaisen varastoinnin RosRAO, 200 enemmän on aikataulutettu toimitettavaksi mäntymetsässä 28-29 04. Ja loppuun mennessä 2014, muistamme toinen 2200 tynnyriä. Lisää: http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/1367920392.32

---------------------------------------------------

tässä pari suomalaista linkkiä:

http://www.telatek.fi/sosnovyi-bor

Telatekillä on ollut tärkeä rooli Sosnovyi Borin ydinvoimalan modernisoimis- ja käyttöiän pidennysprojektissa. Telatek teki projektissa yhteistyötä kokonaisurakasta vastaavan venäläisen Konsern Titan-2:n kanssa. Konsern Titan-2 on kansainvälisesti toimiva yritys, joka korjaa, huoltaa ja rakentaa ydinvoimaloita. Telatekin yli 25 vuoden kokemus samantyyppisistä projekteista oli ratkaisevassa asemassa kun Konsern Titan2 valitsi projektin osatoimittajia. Sosnovyi Borin peruskorjaus oli Telatekin jaKonsern Titan2:n ensimmäinen yhteinen projekti, mutta Telatekin aiemmat, erinomaisesti onnistuneet ydinvoimalaprojektit saivat Konsern Titan2:n vakuuttuneiksi Telatekin soveltuvuudesta projektiin.
Projekti toteutettiin vuoden 2010 helmi-maaliskuussa.


http://www.stuk.fi/sateily-ymparistossa/itameri/fi_FI/itameri/

Väite Ruotsista: Venäjä upotti radioaktiivista jätettä ...
www.uusisuomi.fi/.../84120-vaite-ruotsista-venaja-upotti-radioaktiivista-j.. 4.2.2010 - Venäjä upotti kemiallisia ja radioaktiivisia jätteitä Itämereen vielä 1990-luvun alussa, väittää Ruotsin television SVT:n tutkivan journalismin ...

-----------------------------------------------------------------

ja lopuksi norjalainen linkki arktisen alueen asioihin:

http://barentsobserver.com/en