Kutsu teille, jotka välitätte
Vissarion - 17. heinäkuuta 2022

Käännetty venäjästä ja saksasta, googlen avulla
Väliotsikot minun, 3.10.22

Vissarion

Rauha teille, Elävän Luojan lapset!

Aloitan tämän vetoomuksen poikkeuksellisesti pienellä tarinalla. Tarina tunnetun erikoisen ajattelijan Diogeneen elämästä on säilynyt muinaisista ajoista nykypäivään.

Eräänä päivänä Diogenes nähtiin kävelevän kaupungin kaduilla. Vaikka oli kirkas päivänvalo, hän piti edessään lyhtyä ja katseli tarkkaavaisesti ohikulkijoiden kasvoja. Kun häneltä kysyttiin, mitä hän tekee, Diogenes vastasi: "Etsin ihmistä."

Ihmisyys oli siis jo tuolloin iso ongelma. Nyt on kulunut monta vuosisataa. Ehkä Diogeneen utelias ja itsepintainen henki vaeltaa yhä aaveena ja saa hänet jatkamaan vaeltamista kaupunkien loputtomilla kaduilla, etsimään ohikulkijoiden kasvoista merkkejä ja kysymään itseltään hiljaisen kysymyksen: "Missä olet, ihminen?"

en kiireellisenä tarpeen esittää teille jokaiselle tämän saman kysymyksen.

Ymmärrän hyvin, että jotkut teistä ovat taipuvaisia ​​epäilemään sanojani, mutta haluan puhua teille jokaiselle juuri nyt. Riippumatta siitä, miten ymmärrätte minua, tulen aina olemaan se, joka todella olen, ja teen jatkossakin parhaani auttaakseni teitä jokaista, antaen jokaiselle aina täyden valinnanvapauden. Teidän kohtalostanne on päätetty, mutta missä määrin, sitä ei voi edes kuvitella! Tällä hetkellä on tehtävä erityisen tärkeä valinta, josta riippuu suoraan koko ihmissivilisaation muutoksen luonne. Olette jo nähneet tämän kaiken kauheuden alun...

Globaalisti vaikuttava maailmankonflikti on saanut erityisen vaarallisen muodon, ja nyt väistämättömän katastrofin laajuus riippuu ihmisten ponnistelujen laadusta.

Koko historian ajan ihmiskunnan edustajat ovat toimineet keskenään vihamielisesti, mutta nyt on ylitetty tietty lopullinen raja, joka ratkaisee ihmissivilisaation kohtalon.

Tänään pyydän teiltä kärsivällisyyttä, sillä käsitellessäni tätä kaikille tärkeää asiaa joudun palaamaan kaukaiseen antiikkiin - ja yleisiin totuuksiin, jotka monet teistä tuntevatkin. Se on tarpeellista, jotta voitaisiin, vaikkakin lyhyesti, ymmärtää äärimmäisen tärkeä piirre, jota kukaan teistä ei ole tiennyt, mutta jonka takia koko historian ajan on tuhottu väkivaltaisesti omaa lajia ja elinympäristöä.


Ihminen, kuin eläinkin, kokoontuu yhteen ulkoisen uhkan aikana

Väkivallasta huolimatta väitätte lajinne olevan erittäin älykäs ja kutsutte itseänne luomakunnan kruunuksi. Teidän on ymmärrettävä perusteellisesti, mistä tässä ominaisuudessa on kyse, jotta voitte jättää sen taaksenne ettekä tuhoudu. Ymmärrän hyvin, että lauseeni kuulostavat oudoilta… Mutta elämme erityisen kriittistä aikaa ja on välttämätöntä poistua tältä julmalta tieltä. Tiedän minkälainen tämä piirre on, ja tiedän kaiken myös toisesta, harmonisesti etenevästä kehityksestä, josta teillä on vain epämääräinen ja usein ristiriitainen mielikuva. Ymmärrän hyvin, että tällainen lausuntoni kuulostaa hyvin omituiselta … Kyllä, juuri tämä aika vaatii erityistä vastuullisuutta.

On kuitenkin viisasta yrittää myöntää vaikka edes osittain: entä jos minä todella tiedän tämän kaiken? Loppujen lopuksi olen valmis selittämään yksityiskohtaisesti ja ymmärrettävästi kaikki tälle aikakaudelle ominaiset tapahtumat. Olen tehnyt tätä menestyksekkäästi jo kolmekymmentä vuotta.

Monet teistä ovat ehkä tunnistaneet yksinkertaisen säännönmukaisuuden. Kun elämänne on uhattuna, yritätte intuitiivisesti etsiä yhteyttä toistenne kanssa, ja kun yhteisöllänne on ulkoinen uhka, alatte tarvita isänmaallisen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämä ei liity suoranaisesti henkisiin arvoihin, ja siksi se on yhtä tyypillistä sekä ihmisille että kaikille eläinmaailman edustajille. Tämä halu liittyä yhteen perustuu primitiivisiin vaistoihin eikä se johdu vain toistuvista ulkoisista vaaratilanteista, vaan koko organismille tyypillisestä piirteestä, mikä tulee esille "metsästäjän ja saaliin" periaatteena.

Toisin kuin ihmisellä, kaikkien eläinmaailman edustajien organismit ovat tasapainossa sisäisen vaiston avulla, joten "metsästäjän ja saaliin" periaatteella eläinkunta säilyttää suotuisat olosuhteet lajin jatkumiselle ja kehitykselle. Luonnostaan ​​vahvimmatkaan eläimet eivät tapa, kun ne ovat kylläisiä ja kun niiden tai niiden jälkeläisten hengelle ei ole välitöntä uhkaa.


Eläin hyödyntää vaistoa, ihmiselle on kehittynyt sielu

Ihmiskehossa on periaatteessa samat primitiiviset vaistot, mutta ihmisellä ei ole luonnollista tasapainoa. Tällainen epäjohdonmukaisuus tuli esille silloin kun nuoren ja älykkään sivilisaationne edustajille kehittyi ainutlaatuinen energiainformaatiorakenne. Se tunnetaan nykyään nimellä "sielu", ja siitä on ihmisillä hyvin heikko, pinnallinen ja ristiriitainen kokemus.

Tästä sielusta tuli tärkein erottava piirre ihmisen ja muun luomakunnan välille, ja siitä tuli myös ihmisen olemus! Ihmissielun rakenteessa on pohjimmiltaan uudenlainen rakenne ja ohjelmointi. Se on suunniteltu ohjaamaan ihmisen hyvää kehitystä. Koska se on ihmisen tärkein piirre, mahdollistaa se ihmisen täydellisen kehittymisen universumin ainutlaatuisena sivilisaation edustajana.

Ihmissielun erityinen hieno energiainformaatiorakenne ei ole alttiina ikääntymisprosessille, se on myös periaatteessa tuhoutumaton, mikä tarkoittaa, että se ei tarvitse kaikille muille biologisille organismeille ominaisia ​​perusvaistoja. Sielun rakenne on kuitenkin tiiviisti yhteydessä ihmisen biologisen organismin emotionaalisten ominaisuuksien kanssa. Se pystyy synnyttämään ihmisessä erityisen motivaation, joka poikkeaa radikaalisti kaikesta, mitä vaistot tuottavat.


Järkiinsä tullut ihminen ei tuhoa

Kun ihmiselle kehittyivät nämä kaksi vastakkaista tunnemotivaatiota, kävi elämä erikoisella tavalla monimutkaiseksi. Vaistot vaativat itsekkäiden etujen tyydyttämistä, mutta sielu vaatii henkisten arvojen kehittämistä. Ne ovat kaksi täysin vastakkaista motivaatiota. Jo opetuslapset kuulivat opettajan huomautuksen, ettei kukaan voi palvoa sekä Jumalaa että mammonaa; joka palvoo yhtä, kääntyy väistämättä pois toisesta.

On osoitettu, että ihmisen älyllisen kehityksen monimutkaisuus liittyy tiettyyn lakiin. Niin kauan kuin ihmissielun henkinen perusta on alikehittynyt - ja tämä on väistämätöntä kaikissa ensimmäisissä inkarnaatioissa - ihmisen on vaikea tunnistaa sielunsa välittävää viestiä.

Sen sijaan hänen on helppo havaita vaistojen impulssit. Vain henkisen kehityksen kautta ihminen pystyy kehittämään vahvempaa suuntautumista henkisiin arvoihin. Tähän päivään saakka kaikki ihmisen itsekkäät vaistot ovat olleet etusijalla ja ne ovat pysyneet suurelta osin muuttumattomina.

Koska henkisen kehityksen perusominaisuuksia ei ole ymmärretty oikein, ihmiset alkoivat soveltaa eläinperiaatetta niin kutsutuissa maallisissa ulottuvuuksissa mutta myös uskonnolliseen maailmaan. Eläinmaailman edustajien välisen vuorovaikutuksen harmoninen tasapaino perustuu heille ominaisiin luonnollisiin kykyihin. Mutta ihmisellä on kyky laajentaa tieteellisen ja teknologisen kehityksen avulla vaistonvaraisia rajoituksia ja edistää näin myös itsekkäiden etujensa tyydyttämistä samalla "metsästäjä ja saalis" -periaatteella. Tämän vuoksi ihmiset, jotka eivät vielä ole henkisesti kypsiä, joutuvat helposti kiusaukseen ylittää luomakunnan harmonian tasapainon rajat.

Valitettavasti on sanottava, että ihmiset ovat elämäntavoiltaan huonompia kuin eläimet. Eläin ei kykene väkivaltaisesti tuhoamaan elinympäristöään ja vahingoittamaan ketään vain toteuttaakseen omahyväisiä ja ahneita piirteitään!

"Metsästäjä ja saalis" periaatteen mukainen elämä on selvä osoitus alhaisesta älyllisen kehityksen tasosta, mikä laskee ihmisen rationaalista käyttäytymistä. Tämä lisää konflikteja kaikkien ihmislajin jäsenten elämässä. Niin kauan kuin käyttäytymistä ohjaa "metsästäjä ja saalis" periaate, tullaan väistämättä käymään sotia! Jo nykyisten sotilaallisten valmiuksien ja niiden jatkuvan kehittymisen takia koko ihmissivilisaation romahdus näyttää yhä todellisemmalta.

Milloin tulet vihdoin järkiisi?

Niin kauan kuin itsekkäiden etujen tyydyttäminen on ensisijainen prioriteetti elämässä, kaikki perustuu aina ja kaikissa olosuhteissa vain haluun saada kaikesta henkilökohtaista hyötyä. Tällaiset teot eivät jalosta ympäristöä, ne turmelevat ihmisten väliset suhteet ja luomakunnan.

Muistakaa, että vaikka isänmaalliset tunteet tuotaisiin esille ​​avoimesti, yhteiskunnan jäsenet pyrkivät kuitenkin aktiivisesti kilpailemaan toistensa kanssa. He pyrkivät selviytymään jopa maanmiestensä kustannuksella pettämällä toisiaan ja käyttämällä voimakeinoja. Tämä tapahtuu tasapuolisesti kaikissa yhteiskunnan kerroksissa ja kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa.

Vaikeina aikoina puhutte äänekkäästi ja tekopyhästi yhtenäisyyden tarpeesta, vaikka samalla toimintanne heikentää yhteiskunnan eheyttä kaikin mahdollisin tavoin. Ketä tahansa olette, missä asemassa tahansa, jos toimintanne synnyttää epäluottamusta ympärillä olevien ihmisten keskuudessa, eli annatte itsellenne luvan pettää, loukata ja muuten vahingoittaa jotakuta omien itsekkäiden etujen ja tavoitteiden vuoksi, olette ehdottomasti uhka yhteiskunnan eheydelle riippumatta siitä, millä hienoilla iskulauseilla yritätte oikeuttaa teot!

Katsokaa ympärillenne… Näytätte olevan yhdessä, mutta olette vieraita ja pelkäätte jatkuvasti, että teitä petetään.


Väkivaltaa kaikkialla maailmassa

Mutta te kaikki maan päällä olette vanhemman, taivaallisen isän, ihmiskunnan Jumalan lapsia! Eikö teitä ole kutsuttu yhdessä luomaan yksi perhe? Yhdistynyt perhe koko maailmaan, ei joukko erilaisia ​​ryhmiä, jotka ovat valmiita liittoutumaan toisiaan vastaan!

Niin kauan kuin jatkatte lapsellista kilpailua toistenne kanssa, kuka on "kivempi" ja tärkeämpi, teidät on tuomittu kärsimään. Ette ole ymmärtäneet järkevän toiminnan arvoa! Tällä hetkellä koko ihmissivilisaatiota pidetään oikeutetusti vaarallisena, tämä tarkoittaa järjetöntä sivilisaatiota, joka ei ole kehityksen vaan itsetuhon partaalla.

Ihmisten sivilisaation kehitystasoa eivät osoita tieteelliset ja tekniset saavutukset, vaan ihmissuhteiden laatu! Mitä hyötyä on kenenkään kerskua koulutuksella ​​ja tieteellisillä saavutuksilla, kun joku mielensä pahoittanut voi heittää häntä kivellä päästää vihansa valloilleen aivan kuin muinaisina aikoina?

Nykyisellä aikakaudella kaikkialla maailmassa tällaiset ns. sivistyneen yhteiskunnan edustajien tavat ovat tulleet symbolisesti esille hirviömäisellä voimalla. Uhka ei leiju minkään tietyn yhteiskunnan, vaan koko maailmanyhteisön yllä!

Niin kauan kuin näette toisenne kilpailun kohteena ja siksi epäilette toisianne mahdollisena vihollisena, jatkatte vihaamista. Ja viha ja kauna synnyttävät valheita. Kun ihmiset kehittyivät tieteellisesti ja teknisesti, eivät he käsittäneet ihmiskunnan henkisiä arvoja. Valheillaan ihmiset nostattivat tuhoisia aaltoja, jotka tulvivat ja saivat aikaan väkivaltaa kaikkialla maailmassa.

Eräänlainen globaali tulva… Vesi voi tuhota vain ruumiin, mutta panettelu tuhoaa sielun!

Vanhan testamentin raamatullisissa teksteissä Salomon on tunnettu viisaista vertauksistaan. Yksi hänen suosituista ajatuksistaan kaikkialla maailmassa ja kaikkien kansojen keskuudessa kuuluu:

"Sillä, joka piilottaa vihansa, on valheelliset huulet; ja se, joka panettelee, on tyhmä."

Eikö olisi aika herätä? Tyhmillä ei ole edessään valoisaa tulevaisuutta! Heidän kohtalonsa on surun laakso… Vain sydämeltään sävyisät perivät Jumalan valtakunnan maan päällä! Ole varovainen, jos kuulet jotain, mikä herättää sinussa vihaa. Jos annat vihan asettua sydämeesi, tyhmyydestä tulee jatkuva kumppanisi.


Mitä tapahtuu Venäjällä?

Tämän vuoden alkukeväällä kerrottiin ylimmältä tasolta, että jossain on valheiden valtakunta. On myönnettävä, että tämä ajatus on täysin totta. Mutta onko vain jossain valheiden valtakunta?

Syyskuun 2020 lopulla alkoi valtava häirintä, väärien tietojen levittäminen ja psykologinen painostus monia arvostettuja ja lainkuuliaisia ​​ihmisiä kohtaan. Maailmankuulu Siperian yhteisö on ainutlaatuinen koko maailmassa. Eri kaupungeista ja maista tulleet ihmiset ovat kehittäneet Krasnojarskin alueen eteläosassa omasta aloitteestaan ​​30 vuoden ajan yhteisöä, johon kuuluu useita kyliä ja kaksi suuraluetta. He ovat rakentaneet innostuneesti ja luovasti yhteisöä, jossa voi oppia toimimaan yhdessä muiden kanssa, auttamaan odottamatta vastapalvelua, välttämään konflikteja ja ratkaisemaan tärkeät kysymykset tasavertaisesti.

Niin kutsutun sivistyneen yhteiskunnan edustajien lausunnot sekä epävarmat taloudelliset resurssit ovat johtaneet siihen, että ihmiset haluavat perustaa suurperheitä. Meidän alueellamme Siperiassa syntyvyys on merkittävästi korkeampi kuin muualla Venäjällä. Kuitenkin jostain käsittämättömästä syystä Venäjän valtion korkeimmalla tasolla levitetään venäläisiin tiedotusvälineisiin meistä räikeästi vääristynyttä tietoa ja panetellaan niitä, jotka pyrkivät koko sydämestään täyttämään Jumalan tarkoituksen, kehittämään ihmisen korkeimpiin moraalisiin ja eettisiin arvoihin perustuvaa yhteiskuntaa. he eivät tupakoi eivätkä käytä alkoholia väärin. He loivat hyvän henkisen ympäristön.

Syytökset ovat täysin keksittyjä. Vaino kohdistuu tänä vuonna julmalla tavalla viattomiin ihmisiin ja saman maan asukkaita kohtaan. Monet ulkomailla asuvat venäläiset joutuvat yhtäkkiä syrjittyjen asemaan yksinkertaisesti siksi, että he puhuvat venäjää. Näiden kahden olennaisesti toisiinsa liittyvän tilanteen yhteydessä kysymys on täysin sovelias: Mitä varten?

Objektiivisiin tosiasioihin perustuvaa järkevää vastausta ei ole. On vain ihmeellisiä spekulaatioita. Yleinen hengellinen köyhyys tulee esille loukkaantumisena, katkeruutena ja epäterveenä kunnianhimona. Jokainen pitää omia valheitaan tosina.

Mikä tahansa herjaus aiheuttaa aina eripuraa ja kiusaa! Ettekö näe sitä koko ajan elämässänne?

Hajoa ja hallitse - Jumalan suurimman vihollisen uskontunnustus!


Ihmissivilisaation yhteisö on muodustumassa

Mikä on oma valintasi - ja ketä todella palvelet? Jos nyt on aika heitellä kiviä, tulee varmasti aika jolloin nostellaan siruja. Ihmiskunta vaistoaa pyrkimyksen olemassaolon turvaavaan ykseyteen. Todellinen elämää vahvistava ykseys ei ole mahdollinen uhkien ja pelon vallitessa, ainoastaan keskinäisen luottamuksen laajetessa. Sellaisen yhteisön kehittyminen on ennalta määrätty, koska vain niissä olosuhteissa on mahdollista aloittaa koko ihmissivilisaation normaali ja täydellinen kehitys.

Tällä hetkellä voidaan varmuudella todeta, että ihmisen sisäinen maailma on koko ihmisen olemassaolon aikana kokenut hyvin vähän henkistä muutosta. Vain ihmisen tieto ja hyödylliset tieteelliset ja teknologiset mahdollisuudet ovat muuttuneet, kun taas sisäisessä maailmassa on sama laatu kuin esivanhemmilla tuhansia vuosia sitten. Tästä voi helposti vakuuttua viittaamalla muinaisilta ajattelijoilta säilyneisiin teksteihin. Ne kuvaavat osuvasti niitä tunnusomaisia ​​paheita, jotka löytyivät noista kaukaisista ajoista ja joita löytyy edelleenkin. Alkuperäisen suunnitelman mukaan normaalilla kehityksellä ei ihmisen sisäisen maailman ollut tarkoitus jäädä vaistojen tasolle. Johtuuko nykyinen tilanne kenties vanhasta puutteellisesta näkemyksestä ja siitä johtuneesta käyttäytymisestä, jota kaikki yhä vaalitaan sinnikkäästi ja rohkaistaan toisiaan elämään niiden mukaisesti?

Yhteisö voi kehittyä harmonisesti vain taivaallisen isän ennalta määräämän todellisen ykseyden ehdoilla. Se edellyttää täydellistä rauhaa, jossa yhteiskunnan jäsenten välisissä suhteissa ei esiinny konflikteja. Jokapäiväisessä elämässä toiminta perustuu korkeisiin moraalisiin ja eettisiin periaatteisiin, joita voi oikeutetusti kutsua vanhurskaiksi.

Vain yhteiskunnassa, jossa ihmisten väliset suhteet luovat ja edistävät luottamusta, on mahdollisuus voittaa äärimmäiset elinolosuhteet tehokkaasti ja edullisesti! Ja nykyisenä aikakautena ei vain Venäjän asukkaiden tule ymmärtää tämä, vaan myös muun järkevästi ajattelevan maailman yhteisön!

Aika on koittanut!


Taivaallisen isän laki, ei tiettyjen ihmisten laki

Ihmissivilisaation kehitys on saavuttanut rajan, jossa on kehitettävä niitä prosesseja, jotka muodostavat tasapainon yhteiskunnallisessa elämässä koko maapallon alueella.

Lopulta kaikki ideologiset erot katoavat, koska laki on yksi kaikille taivaallisen isän lapsille - aivan kuten virallinenkin laki on yksi - ja se vastaa objektiivisesti maailman kehitysprosessia.

Nykyiset globaalit prosessit ovat kuvanneet vain tiettyjen ihmisten tulkintaa. Siksi on saatettava kaikkien eri kansojen ulottuville taivaallisen isän laki.

Opetus ja totuus on kaikkien älykkäiden nykyihmisten ulottuvilla. Muinaisina aikoina voitiin asioista kertoa vain kuvaaannolisilla viittauksilla ja vertauksilla, jotka väistämättä johtivat moniin subjektiivisiin tulkintoihin. Niistä tuli myöhemmin kompastuskivi, minkä johdosta uskonnot erkanivat toisistaan.

Nyt on aika aloittaa muutokset, jotka ovat olleet mahdottomia koko ihmiskunnan tähän astisen olemassaolon aikana. On välttämätöntä, että ihmissivilisaatiolle tuhoisa hengellinen eripura väistyy, koska se johtaa väkivaltaiseen riitaan ja erimielisyyksiin.

Venäjän alueelta piti alkaa historiallisesti merkittävä prosessi, joka johtaisi kaikkien kansojen todelliseen ykseyteen. Ymmärrän hyvin, että monet teistä hymyilevät epäluuloisesti ja ironisesti tälle ajatukselle. Samalla ymmärrän myös, että ironia ei liity siihen, että pidätte sellaisen yhtenäisyyden muodostamista pohjimmiltaan järjettömänä. Olette yksinkertaisesti hyväksyneet, että ystävällisyys, keskinäinen ymmärrys ja yleinen hyväntahtoisuus eivät voi korvata nykyistä turmeltunutta elämää, johon on totuttu läpi historian. Tähän liittyen olette myös taipuvaisia pitämään hyviltä kuulostavia ehdotuksia yleismaailmallisesta ykseydestä ja epäitsekkäästä rinnakkaiselosta utopiana.

Mutta maan päällä on nousemassa perustavanlaatuisesti erilainen tapa elää yhdessä, jota kutsutaan oikeutetusti Jumalan valtakunnaksi.

Yhteiskunnissa tapahtuneet erityiset muutokset ovat riistäneet ihmiskunnalta mahdollisuuden kypsyä luonnolliselle itsetietoisuuden tasolle, jonka taivaallinen isä on ennalta säätänyt oikeudenmukaiseksi tavaksi elää, järjestykseksi jossa toteutuu yhteiselämä kaikkialla maailmassa, vaikka ihmiset ovat onnistuneet luomaan keinoja globaaliin itsetuhoon, ja olosuhteet kehittyvät edelleen nopeasti kriittiseen suuntaan.

Monet teistä ovat ehkä huomanneet, että äärimmäisen vaikeassa tilanteessa, jossa ihminen pelkää henkensä tai läheisen ihmisen hengen puolesta, hän kiinnostuu etsimään yhteyttä Jumalaan. Niin kauan kuin kaikki näyttää tyydyttävältä ja vakaalta, ihmisellä on taipumus asettaa etusijalle omat itsekkäät intressinsä ja voittonsa. Jonkin on pakotettava ihmiskunnan edustajat etsimään ulospääsyä pelastaakseen maailma pahalta itsetuholta. Vain maailmanlaajuisten vaarallisten prosessien aikana on ilmeisesti mahdollista muodostaa todellinen ykseys. Vaarat liittyvät sekä ihmiseen että ennen kaikkea luontoon, ja alkavat väistämättä uhata koko ihmiskuntaa. Valitettavasti tällaiset muutokset eivät tapahdu ilman valtavaa tragediaa.


Taivaallinen isä ei rankaise ketään

Mutta apokalyptisilla olosuhteilla ei ole mitään tekemistä taivaallisen isän sanoman kanssa, koska hän ei ole koskaan rangaissut ketään ja on pohjimmiltaan kykenemätön rankaisemaan! Ihmiset ovat itse aiheuttaneet apokalyptisen rajan ylittämisen! Taivaallinen isä yrittää aina tarjota vain apua osoittaakseen oikeaan suuntaan; mutta teidän on aina tehtävä oma valintanne!

Se on laki!

Teille voidaan tarjota mahdollisuus tilanteen parantamiseksi; teitä ei voida koskaan pelastaa pakottamalla tai suostuttelulla. Ei voida myöskään yrittää johdatella ihmiskuntaa yhtenäisyyteen tukeutumalla pelkästään jonkun kansan perinteisiin. Koko ihmisyhteiskunnan yhtenäisyys voidaan saavuttaa vain uudistuneen ajattelun pohjalta.

Kirkossa tekopyhä ja tosi uskova eivät eroa toisistaan, he eroavat toisistaan vain jokapäiväisessä elämässä. Todellinen Jumalan kirkon ydin on taivaallisen isän lasten hyvä liitto, jossa ihmiset kunnioittavat ja arvostavat toisiaan eivätkä halua erottua muista erityisinä tai valittuina. Taivaallisen isän lapset eivät koskaan lähde kilpailemaan primitiivisesti toistensa kanssa hänen huomiostaan ​​ja rakkaudestaan ​​uskomalla naiivisti, että vain yksi heistä voi oikein täyttää jumalan testamentin ja ylistää hänen nimeään palvomalla ja rituaaleilla. Hengellinen rakkaus ei siedä jakautumista eikä suosimista.

Venäjän Siperian alueella on jo luotu jotain minimaalisesti hyödyllisellä tavalla, joka edistää sellaisen psykologisen tilan luomista, jossa on mahdollista löytää ja kehittää sitä, mitä ihmisen todelliset arvot ovat. Noin kolmenkymmenen vuoden ajan alueella menestyksellisesti toiminut yhteisö on osoittanut, miten keskinäisiä suhteita ja lasten kasvatusta kehitetään niin, mistä muualta maasta löytyy vain iskulauseita ja toiveajattelua.

Venäläisessä yhteiskunnassa on viisas sanonta: "Parempi nähdä kerran kuin kuulla sata kertaa". Jos haluatte saada paremman kuvan siitä, mitä tapahtuu, teidän tulee nähdä se ensin omin silmin. On varottava langettamasta sellaisia hätäisiä tuomioita, jotka perustuvat huhuihin, juoruihin ja ennakkokäsityksiin. Eikä pidä unohtaa, että monista tuomioista on osuvasti kirjoitettu muinaisissa kirjoituksissa: "...ja se, joka panettelee, on tyhmä".

Nykyaikaa leimaa yleisesti sairaalloinen aktiivisuus ja halu levittää subjektiivisia kriittisiä arvioita asioista, joista heillä ei ole lainkaan totuudenmukaista käsitystä. Haluan kertoa teille, että nykyisenä käänteentekevänä aikana lisääntyvät inhmiste julmat heikkoudet - erityisesti närkästykseen ja aggressioon liittyvät. Ne aiheuttavat monenlaisia vaikeita tilanteita ja niitä voidaan pitää suorana typeryytenä tai hulluutena.

Ole valmiina! Yritä pysyä tasavertaisena ja asiallisena, jos joudut kosketuksiin tuntemattomasta syystä tai tarkoitusperistä yllättäen lähellesi tulleen ihmisen kanssa. On todennäköistä, että Venäjän alueella on jotain, mikä pystyy vaikuttamaan positiivisesti paitsi maan psyykkiseen vakauteen myös muun maailman elämänprosesseihin. Ne voivat kompensoida nykyisen kehityksen vaikeita seurauksia.

Erityisen tärkeä on edistää nyt eräänlaisen RAUHAN TILAN muodostumista mainitsemallani Siperian alueella, jossa monikansallinen yhteisö kehittää jatkuvasti maaseudun olosuhteita ja luo ystävällisyyden, luottamuksen ja altruistisen avun tilaa ja kunnioittaa arvoja, jotka ovat rakkaita kaikille kanssaihmisille. Kaikki tapahtuu pakottamatta mitään tai ketään. Siellä myös lapset kasvatetaan levollisewen ilmapiirissä ja heille opetetaan erilaisia ​​luovia taitoja.

Tämä ei ole tulevaisuuden projekti, vaan sitä toteutetaan tälläkin hetkellä. Sitä on kehitetty jo kolmenkymmenen vuoden ajan menestyksekkäästi ainutlaatuiseksi esimerkiksi koko maailmalle ilman äänekkäitä julistuksia.


Jättäkää kaupungit!

Minusta on tärkeä kertoa teille, että kaikkien edun vuoksi monien tulisi lähteä kaupungeista ja alkaa aktiivisesti kehittää maaseudun elinoloja. Tämän elintärkeän toiveen toteuttamisessa suurena vaikeutena on samanhenkisten ihmisten tapaaminen. Sellaisten, jotka ovat valmiita antamaan toisilleen ystävällistä ja epäitsekästä apua kaikilla elämänalueilla, niin fyysisesti kuin psyykkisesti luontoa kunnioittaen. Mutta todellinen perusta on jo olemassa, eikä kenenkään tarvitse aloittaa tyhjästä. Teidän tulee pyrkiä ymmärtämään objektiivisesti se, miten paljon yltäkylläisyyttä taivaallinen isä on antanut kaikille.

Rauhankeskuksen tulee olla houkutteleva kaikille edistyksellisesti ajatteleville ja henkisiä arvoja arvostaville ihmisille niin että he ovat innostuneita kehittämään sitä. Haluan vakuutta, että jokaiselle poikkeuksetta annetaan mahdollisuus lähestyä keskusta ja niin paljon tietoa, että jokainen saa kokonaiskuvan siitä, mikä on ihmisen älyllisen kehityksen todellinen prosessi. Anna minulle mahdollisuus vastata oivaltaviin kysymyksiisi ja auttaa sinua löytämään HOPE, toivo.


Ottakaa mallia!

Toistaiseksi teillä on vielä hyvä mahdollisuus saada oikeaa tietoa, jota ei ole väritetty välittäjien uusilla muotoiluilla. Mutta en vakuuta enkä todistele haluani ja mahdollisuuksiani auttaa teitä, vaan näytän konkreettisesti.

Tätä laki vaatii!

Voin tarjota teille vain sitä, mitä minulla on sisälläni, ja voin selittää yksityiskohtaisesti kunkin ymmärryksen tasoisesti kaiken, mikä teitä kiinnostaa ja mitä minut on kutsuttu paljastamaan. Tiedän, mihin ihmeelliseen kykyyn biologinen organisminne henkistettiin ikiaikoja sitten. Olen valmis kertomaan teille kaikista sielunne erityispiirteistä, joista yksi erityispiirre pakottaa teidät tällä hetkellä havaitsemaan outoja asioita joissakin läheisissänne, joita ette edes tunnista ja joihin olette taipuvaisia reagoimaan aggressiivisesti.

Olen valmis kertomaan sinulle salaisesta suhteestasi taivaalliseen isään, josta et itse asiassa tiedä tällä hetkellä mitään ja käsitystäsi rajoittavat naiivit ajatukset. Tiedän kuka olet, mistä tulet ja minne sinun on määrä mennä. Tiedän, miksi sinulla on ollut taipumus kulkea menneisyydessäsi täysin eri suuntaan, miksi olet aina löytänyt itsesi samoista traagisista ongelmista ja miksi olet aina pyrkinyt ratkaisemaan vakavat ongelmat samoilla menetelmillä. Valintasi ovat aina vieneet ennakoitavaan ja epämiellyttävään lopputulokseen. Mutta tämä tuhoisa käyttäytyminen, joka esiintyy jatkuvasti kaikissa ihmisyhteisöissä, ei kestä ikuisesti. Itsekkäiden etujen tyydyttäminen tutulla ja turvallisella tavalla, mukavasti, on johtanut globaaliin itsetuhoon. Myös halu käyttää luonnonvaroja omien päähänpistojen toteuttamiseen on yhä säilynyt.

Kaukaisina aikoina, kaksituhatta vuotta sitten, opettaja ihmetteli surullisesti:

"Kun tulen takaisin, löydänkö ymmärrystä planeetalta maa?" Tänään usko pyhyyteen näyttäytyy masentavalla tavalla. Sitä ei käytännössä ole ollenkaan.

Suuri osa itseään uskoviksi kutsuvista on nykyään täysin tietämätön pyhyyden todellisesta luonteesta ja merkityksestä, minkä vuoksi heidän esiintymisensä uskovina on uskonnollisuudella leikkimistä. He eivät osoita uskoaan epäitsekkäänä palveluksena Jumalalle, vaan yksinkertaisesti tavanomaisesti. Kuluttajakansalaiset pitävät uskoa jonkinlaisena mystisenä keinona saada parantavaa apua ja takuita, joka estää heitä joutumasta helvettiin. Monet onnettomat ovat tyhmyydessään taipuvaisia kääntymään minkä tahansa lähteen puoleen, missä vain on viitteitä siitä, että se voisi parantaa sairauksia tai lisätä heidän aineellista hyvinvointiaan.

Kaikille eri yhteiskuntien edustajille - tai pikemminkin niiden edistyksellisesti ajattelevalle puolelle, joka on kiinnostunut tuntemaan Jumalan, on tarpeellista paljastaa yksityiskohtaisesti ihmisen henkisen kehityksen lainmukaisuus ja planeetta maan säästämisen välttämättömyys!

Teidän kaikkien täytyy tietää, että erilaisissa uskonnollisissa vakaumuksissanne olette yhden ja saman planeetan tasa-arvoisia säilyttäjiä. Ette olisi voineet edes aavistaa, että puhutte itse asiassa yhden ja saman pyhän planeetan palvonnasta Teillä oli mielipide-eroja hengellisten asioiden suhteen. Nyt on tullut aika tunnistaa tämä planeetta, jossa teillä kaikilla on yhtäläinen ja tasa-arvoinen osa sen osien säilyttämisessä! Tämä on suunnitelma teidän parhaaksenne, ettette joutuisi kerskailemaan toisillenne omasta osuudestanne.

Taivaallinen isä on yksi teille kaikille. Hän rakastaa ja arvostaa teitä kaikkia tasapuolisesti, ja siksi hänen suunnitelmansa koskee yhtäläisesti jokaista! Tässä ihmissivilisaation kehityksen tärkeässä vaiheessa tragedian suuruus riippuu teistä.

Tiedän, mitä tarvitaan; mutta oletteko valmiita kulkemaan tuntemattomaan suuntaan, joka on itsekkäiden etujen kannalta epämukavin? Teillä on täydellinen valinnanvapaus ja teille on toimitettu riittävästi ainutlaatuista tietoa, jota voidaan tarjota vain sillä ehdolla, että kaikkien eri yhteiskuntien edustajilla on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa tämän tiedon kanssa, päästä siitä perille, tuntea se ja tehdä valinta.

Tämän tärkeän kaikkien eteen tulevan katastrofin kynnyksellä, Isäni, ihmiskunnan Jumala, sinun isäsi, on inspiroinut minua kirjoittamaan tämän kutsun, tarkoituksena auttaa.Ja pitemmälle …

Jotkut teistä hymyilevät haikeasti, toiset katsovat tarkasti.

Mutta sinun on tehtävä päätös ja kohdattava se, mitä kohtaat päätöksestäsi riippuen.

Näin on aina ollut ja näin tulee aina olemaan!

Minulle on nyt tärkeää, että luettuasi vetoomukseni et voi enää sanoa, ettei sinulla ollut vaihtoehtoa etkä tiennyt mitään.

Sanoin sen! Nyt tiedät! Ole siunattu!

Ja levittäytyköön Jumalan kirkkaus ja valo koko maan ylle!

Rauha teille, Suuren Isän lapset taivaassa!"


http://vissarion.name/

https://vissarion.org/category/news/

https://slovo.vissarion.ru/

https://vissarion.world/the-last-testament/

http://www.vissarion.info/kontakte.htm

http://www.vissarion.info/

http://www.vissarion.info/oekopolis/home.htm

http://dissidentti.org/vissarioninhenkinenekokyla